“Bosi bogliu donai una nova bella: soi sanada de su cancuru. Depu fairi ancora una tac po ddu sciri, ma a pustis ot’annus custu mali, chi non bolia po nudda, nd’est bessiu a foras de su corpus miu”. Funtiri is fueddus de Emma Bonino intru de mesu de sa trasmissioni “Belve”, chi at essi amostada in sa televisioni custu merì.

“Di parit una curpa ca is feminas tengiant un’ambitzioni? Soi andada a innantis e apa a sighiri a ddu fairi finas aunia is fortzas mi ant a poderai, sa spera est chi siat po tempus meda”, at galu nau sa Bonino a sa condutora, Francisca Fagnani.

Nascia in su 1948 in Bra, in su cuneesu, de una familia de massajus (“Sa vida inigui fut sempiri sa matessi cosa, mi donaiant sempiri is procus de portai a pasciri”, arregodat) in su 1974 abarrat pringia mancari su dotori dd’iat nau ca non podiat tenni figlius. E tandu at decidiu de aurtiri. “Deu, tandu e a pustis puru, non apu mai bofiu diventai mamma”, spiegat ancora sa Bonino a sa Fagnani. “Poita a tenni figlius bolit nai ‘po sempiri’. Poita in d’una relata ti podis finas separai ma cun dd’unu figliu miga si podit fairi. Deu custu ‘po sempiri’, non ce dd’apu mai fata a ddu nai. Apu tentu coragiu in cosas medas, ma po custu nou”.

In sa trasmissioni at chistionau finas de Marcu Pannella: “Candu eus segau ddu at fatu issu. No apu mai cmprendiu su poita e apu sunfriu meda”. C’at una cosa chi ddi boliat nai e non ddu at mai fatu? “Ddi bolia pediri: ma eita t’at pigau, ma eita ti benit a conca. Issu una bia at nau ca fui una burocrati onesta, mah”, arregodat sa Bonino.

“Deu nd’apu passau medas – acabat dapoi sa Bonino –. Non mi ndi scaresciu de su ciafu, chena de avertimentu, de Calenda. M’at lassau su signu poita su 2 de austu ia postu su nomini e su sangunau in dd’unu acordiu cun issu e su 7, in sa trasmissioni de Lughia Annunziata, avertit ca issu si nd’andaiat cun Renzi”. A chini di narat ca finas cun Renzi est acabada mali, sa Bonino arrespundit: “Chini dda fait si dd’aspetit”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, s’undixi de mesi de ladamini de su 2023

 

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Emma_Bonino