“A intru de sa Rai benia bista comenti una chi donaiat strobbu: mi soi intendia sola”. E a pustis: “Sa chistioni ca deu soi una femina de manca a calencunu a fatu benniri una pensada”. Cali? “Ca depia ponni in is pumus artus is decisionis de cussa parti politiga. Custu ddu pensaiat massimamenti Mateu Renzi: candu fui diretora de su Tg3 pediat sempiri dus servitzius a sa dì, unu po fueddai mali de is Steddaus e un’atru po chistionai mali de Bersani. Biu ca oi, su giornali, aunia trabagliat, si dda pigat cun mei e atrus po airi lassau sa Rai. Narat ca ddu eus fatu po dinari”.

Funt tostaus is fueddus de Bianca Berlinguer, giornalista storica de sa Rai chi est passada a Mediaset, chi in d’una intervista a su “Il Fatto quotidiano” si ndi tirat prus de una perdigedda de sa crapita, prus che a totu cun su capu de Italia viva.

In segus narat un’atra cosa: “Renzi narat ca dd’apu fatu po dinari? A mimi parit ca non possat fairi meda su moralista in custa chistioni. feti torrendu gratzias a Antoni Campo Dell’Orto non soi stetia stupada po sempiri de sa Rai”, fendu cumprendiri ca funt is annus chi su sindigu beciu de Firenze ghiaiat Palazzo Chigi.

Su matessi Renzi, a pustis airi ligiu is fueddus de sa Berlinguer, at donau incarrigu a is abogaus de dda denunciai. Intru de is dus is relatas non funt mai stetias bonas. Is cuntierras lompint, est beridadi, de tempus passau, ma no ant mai agatau pagi.

In is cidas passadas Renzi iat decrarau cun preguntas in parlamentu: “Boleus sciri de sa Vigilanza Rai chi sa genti chi andat in televisioni a difendiri Putin, genti che Orsini o Travaglio, funt mai stetius pagaus de Carta Bianca e de atras trasmissionis de sa Rai. Chi s’invasori depit essiri difendiu podit andai beni, ma non si podit fairi cus su dinari de is italianus”. Eus a benni a biri a chini sa giustissia at a donai arregioni.

 

 

Màuru Mura

 

 

Cenarba, su seti de triulas de su 2023

 

 

Foto: https://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/bianca-berlinguer-scheda_66806632-202302k.shtml