Vladimir Putin, su presidenti de sa Russia, at torrau a chistionai de sa gherra in Ucraina, narendu ca est una guerra “difensiva” e ca contras de Kiev, Mosca est gherrendu po sighiri a fairi biviri sa Russia etotu.

“Po nosu, custa no est una chistioni de ‘geopolitiga’, ma sa chistioni est cussa de sighiri a biviri sa ‘statualidadi’ de sa Russia, de fairi nasciri is cunbitzionis po tenni unu benidori de su Stadu e de is figlius nostus”, at nau su presidenti russu intru de una ciaciarrada cun is operaius de una fabrica de s’industria aeronautica in Ulan-Ude. “Est de candu est morta s’Unioni Sovietica chi sa Russia s’intendit posta ind’unu corrunconi e cicat feti de si difendiri”, at aciuntu Putin, ponendu a suta de is ogus de totus comenti is nemigus de sa Russia apant cicau in dogna manera de ddus atacai, umperendu fintzas su terrorismu. Immoi is interessus de s’Ocidenti funt diventaus “de importu meda prus mannu po issus de cantu non funt stetius is cuntrastus ideologicus candu fut galu in peis s’Unioni Sovietica”.

Po cantu pertocat su Donbass, Putin at nau ca Mosca “at cicau una solutzioni in pagi po ot’annus, ma nos ant cogliunau”. Su capu de su Stadu russu at aciuntu ca: “Sa Russia, cun passientzia manna, de ponni in regula, cun sa pagi, sa relata cun s’Ucraina, po annus medas, ma ca sa situatzioni est mudada, in peus fintzas a erribai a custus tempus, de su 2014 cun sa rivolta de Maidan”. Putin at arremonau ca su poderi in Ucraina est lompiu a pustis unu “golpe” chi atacaiat is fortzas ocidentalis.

In custus fueddus de su Presidenti de sa Russia si podint ligiri cosas medas, ma is prus de importu funt ca sa pagi intru de Russia e Ucraina est ancora a tesu. C’est chi dda tzerriat “guerra po procura”, chini est a una parti e chini a s’atra, ma sa realtadi est ca tropu genti est morendusì. Frimai totu e setzeosì a chistionai!

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris su cuindixi de martzu de su 2023

 

 

Foto: https://www.open.online/temi/vladimir-putin/