Faci a pari intru de s’indagadori e su testimongiu

Luisu Pinna, su solu chi ce dd’at fata a abarrai in vida de sa stragi de Sinnia, torrat acunfirmai cussu chi iat nau su 14 de Sant’Andria. Mariu Uda, a su tempus politziotu, cunfirmat, invecias, de non dd’airi mai amostau peruna fotografia de Beniaminu Zuncheddu. S’atobiu intru de is dus testimongius cumentzat cun dus fueddus ogualis, duncas. S’udientzia de prus importu cumentzat a is tres e unu cuartu, in denanti a is giuigis de sa cuarta parti de sa Corti de Apellu de Roma, cun is dus faci a pari e Beniaminu Zuncheddu, su pastori de Burcei chi at giai fatu trint’annus de presoni po sa stragi, setziu in s’aposentu, po sa borta de unu de omini libertu a pustis su cumandu chi at suspendiu sa pena.

Uda, chi narat chi at sempiri serbiu su Stadu cun onori e arregodat chi in su 1991 (su bocidorgiu, cun tres mortus, est sussediu s’otu de gennargiu de cuss’annu) s’indagu si faiat in su territoriu, ascurtendu is personis. Po custu iat chistionau cun chini ce dda’aia fata a abarrai biu, ma prus che a totu cun is sorris Fadda, chi furint is pobiddas de is mortus, poita tocaiat a agatai provas a is fueddus de calencunu testimongiu chi iant chistionau de amelessu de morti de Beniaminu Zuncheddu a Pepi Fadda, unu de is mortus. Mai, a dogna manera, at amostau una fotografia a Pinna a innantis de su arreconnoscimentu.

Ma po Pinna est totu a s’imbessi: “Non ddu iari mai arreconnotu. Soi nendu sa beridadi”. Ma narat finas chi est dispragiu po Uda poita, a parrer sou “est omini balenti”. “Fui malaidongiu in domu, a pustis essiri stetiu in su spidali e est lompiu s’Uda po m’amostai una fotagrafia, nendumì ca Zuncheddu iat amelessau connau miu e non teniat una scusa po cussa dì – at nau Luisu Pinna – . Po totu su dibatimentu fui cunvintu ca a sparai fut stetiu Zuncheddu, arregodu chi a ddu fairi in de unu fut s’omini prus grussu e prus artu de mimi. In capas, torrendu a coa, iat nai su matessi fendu sa matessi faddina, ma apu mudau pensada ascurtendu is intercetatzionis”.

 

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, su trexi de mesi de Idas de su 2023

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

Foto: https://www.today.it/cronaca/beniamino-zuncheddu-strage-sinnai.html