Imprentamus custu esórdiu de su 10 de Cabidanni de su 1976 in Thiesi pro sa festa de Nostra Segnora de Seunis, cun tres cantadores de fama pius che lùghida comente tiu Peppe Sozu, tiu Remundu Piras e tiu Antoni Piredda. Sun 36 istrofes una mezus de s’àtera, chi lean caminu dae sa metafora de su tusolzu: in custa cantada sos tres poetas mustran dognunu sa rejone sua, cun assimizos friscos e deghiles ispirados a su mundu de su pastoriu. Cando an cantadu in Thiesi, tiu Peppe teniat 62 annos, tiu Remundu nde deviat cumprire 71, edade chi tiu Antoni aiat cumpridu ja.

 

 1. SOZU (1’17”)

Dae sa die infatu ‘e lunis

ses riunida in custu festivale

onorende sa Vergine immortale

nada Nostra Signora de Seunis.

E oe dae nou ti reunis

po assistire a sa parte finale

ca su programma esaùris notesta:

ti nd’’ato unu salude a fine ‘e festa.

 

 1. PIRAS (1’24”)

T’ido cumpatu e unidu, Thiesi,

po sa Nostra Signora de Seunis.

Po venerare a Issa ti riunis

tratada in su Vangelu e sa Genèsi

e a Nostra Segnora andas de sesi,

sa fide intro su coro ti remunis.

Ja chi che torro a fagher sa promissa

saludo a bois e onoro a Issa.

 

 1. PIREDDA (1’04”)

Intro cust’annu un’aterunu paju

de che cantare mi as dadu s’onore:

su degheoto ‘e maltu salvu errore

sentza su santu e sentza s’oberaju,

un’ateruna su duos de maju:

fit de s’Avanti una festa ‘e colore.

Como che torro po Nostra Signora:

pàtria cara, ti saludo ancora.

 

 1. SOZU (1’14”)

Comente note non parit istiu,

bi at friscu e falende est su lentore

ma sa zente la ido ‘e buonumore

chi custa festa la ponet in briu

e a mie mi faghet puru onore

como a partecipare in custu triu

ca ch’apo a costas sighinde s’insigna

sos pius antzianos de Sardigna.

 

 1. PIRAS (1’14”)

Eo non benzo tantu dae atesu,

mancari istracu sia ‘e fagher galas.

De annos nd’apo ja setanta e mesu

e bidu nd’apo ‘e sas bonas e malas

Como apuntelladu a dua alas

tra sa manca e sa dresta so in mesu:

a rezer reu malamente juo

ma si so apoggiadu non che ruo.

 

 1. PIREDDA (56”)

Thiesi caru, ti ses reunidu

a godire sa festa a sos concluos.

Finas Remundu Pira l’azis bidu

chi presentadu ti at sos annos suos

e deo setantunu apo cumpridu

e so selvende sos setantaduos.

Unu decanu educas mi creo:

su pius betzu cantende so deo.

 

 1. SOZU (1’05”)

Comente classe a Piras ses fedale,

l’as solu ‘e pagos meses superadu.

Piras est de seguru fortunadu,

sétzidu in mesu non si agatat male:

gai comente postu ti amos dadu

istanote su gradu ‘e generale.

Gherrende a arma ‘e fogu e armas fritas

ja est su gradu chi tue merìtas.

 

 1. PIRAS (1’04’’)

Ma cussu gradu non deghet po me,

antzis mi paret chi mi andet male.

E poi cussu gradu puntuale

ja non lu dia cherrer dae te.

Vitóriu de s’Itàlia fut re

e fut a pena a pena caporale.

De su re rigualdu nde tenide

e apuntadu sou mi faghide.

 

 1. PIREDDA (51”)

Da ch’a Piras lu jughes a fiancu,

Peppe Sozu, non che lu ponzas susu

ca a issu puru s’edade l’at tusu,

l’est diventadu su pilu biancu:

deo apo chimbe meses de piusu

e issu at chimbe meses de mancu.

De Piras sa natura cheret gai:

conto de ambosduos su babbai.

 

 1. SOZU (1’03’’) 

Piras, intaulende un’arrejonu

dae issara iscultende ti fia.

Si su postu chi tenes postu est bonu

devet fagher a tie simpatia.

Da ch”andat male una monarchia

unu re nde l’imbolan dae su tronu

ma tue as a restare Remundu

fin’a chi falas de sa terra a fundu.

 

 1. PIRAS (1’03”)

A mie an babbu e mama fatu re

ca est Re-mundu su nòmene meu.

M’an giamadu Remundu e-d-est po me

tota sa vida cantu duro reu

e non nd’apo paura, pensa e cre’,

su tronu sempre mi lu leat Deu

proite l’apo a tenner finas moltu

comente batijende mi l’an poltu.

 

 1. PIREDDA (54”)

Si la mantenes sa corona in testa

non baltzes mai bandela bianca.

Però, Remundu Pira, in custa festa

est in dovere de la fagher franca,

ca b’as a Peppe Sozu a s’ala manca

e a Piredda tenes a sa dresta.

Duncas, Remundu, non ti nde lamentes

ca ses in mesu de duas currentes.

 

 1. SOZU (1’03”)

Tres soldados faghinde sentinella,

si amos de sas armas maestria.

Si resessit sa gara in poesia

est cuntenta Maria in sa capella

e si partimos in bona armonia

tzertu ch’amos a fagher gara bella.

Ma da prima non s’ischit coment”essit:

s’’idet a coa comente resessit.

 

 1. PIRAS (1’11”)

Ma deo so astrintu in custa gala,

ca ‘e isprones mi punghet una chedda.

Mi so mesu poninde ‘e muta mala

da chi bos bido cadredda-cadredda

ca Peppe Sozu tundet a un’ala,

a s’àter’ala mi tundet Piredda.

E deo mi so pagu prevennidu

si sos ferros a tunder s”an batidu.

 

 1. PIREDDA (50”)

Deo no apo isprone ne mazu,

canto sempre de bona volontade.

O Remundu, si b’at netzessidade

Piredda ja ti lassat su passazu:

si est su caddu ‘e mala volontade

bisonzu de li pungher su costazu.

Ma Remundu est su caddu campione,

non b’at bisonzu ‘e li pungher s’isprone.

 

 1. SOZU (1’02”)

Invece deo in palcu rie-rie

bi la chelzo torrare una risposta.

Sentz’esitare e sentza fagher sosta

sas fóltighes ch’as postu in custa die

abbesu meu lu ses nende a posta

nende chi semus duos contra a tie.

Non tundo lana bianca o niedda

e ne fato acoldos cun Piredda.

 

 1. PIRAS (44”)

(Ma) a mie mi est bénnid’a bidea,

da chi umpare ja bos apo idu

e ti naro: so mesu insuspetidu

chi istanote ja passo note fea

puite Peppe ‘atidu at sa trobea

e Antoni sos ferros at batidu.

Ma s’a pungher a mie risultades

dividinde sa lana bos brigades.

 

 1. PIREDDA (49”)

Remundu, ite t’at bénnidu a bidea:

custas bufonaturas a iscolta.

In mesu ‘e nois altzadu a sa rea

tantu po ti torrare una rispolta

e da poi si passas note fea

mi’ chi ja t’est sutzessu àtera ‘olta.

Fina inoghe passende note fora,

mi’ capitare ti podet ancora.

 

 1. SOZU (1’00”)

Deo bi so istadu ‘elvegalzu,

connosco bama e late e labiolu

cun-d-unu paju ‘e ferros de atalzu

chi tundinde andaian tando a bolu,

e si mi ponzo a tunder tundo solu

non nde chelzo a fiancu ‘e cumenalzu.

Gai s’a tunder lana bi resesso:

a contu meu la filo e la tesso.

 

 1. PIRAS (1’04”)

Si t’as batidu ferros de salia

po ch’inoghe de tunder tenes gana

ma amméntadi, tundinde, s’ama mia

jughet che seda sùtile sa lana.

A Pattada mandare ti cheria

ma so seguru chi non ti nde dana

ca cussos mastros de ferros antigos

non los regalan mancu a sos amigos.

 

 1. PIREDDA (52”)

In custa gara faghides a crêre

chi che ponides sos ferros a prua.

Però si bos giam’eo a su dovere

no nde devides narrer mancu a cua

e chie at de tunder piaghere

si l’arribbet a s’istajone sua

ca como sos de tunder ana tusu,

antzis de lana nde cherimos susu.

 

 1. SOZU (1’03’’)

Lana ‘e anzone e lana madrighina

tocadu apo pius de una ia,

duas o trese o mesa dozzina,

mai mala figura bi faghia:

da chi fimis umpare in sa coltina

sempre mi l’apo tusa s’una mia

e a puntinu che dogni pastore

sentza bisonzu de àteru tusore.

 

 1. PIRAS (56”)

Si as tusu in sa prima gioventura

tando tundinde non t’apo connotu:

forsis fut cun cumpagnos de aventura

e tundimenta aizis a fiotu.

Ma b’at belveghe de mala tusura

chi non resessin a la tunder totu:

la lean cun sos ferros goi o gai

però a la tunder non resessin mai.

 

 1. PIREDDA (46”)

Deo non nde cumprendo s’arrejonu,

paret sia vivende in-d-un’incantu.

Ma sa presuntzione in abbandonu

ponide mente e chi che siat frantu.

Sotgiu narat chi est tusore ‘onu,

Remundu Pira est ateretantu.

Totu sos mediocres faghen gai

ca chie est bonu non si ‘antat mai.

 

 1. SOZU (1’02”)

Antoni, ses seguru in bona musa,

podes faghinde gai ‘ogare fama.

Ma deo m’apo afiladu sa lama

e l’apo sempre s’òpera conclusa:

mai a delleju l’apo tenta s’ama

ne b’at restadu ‘elveghe sentza tusa.

Ja las bidian in su meriagu:

fin tusas bene e pitigadas pagu.

 

 1. PIRAS (57”)

Ma b’at ferros chi jughen atas malas

e deo non mi chelzo tusu goi

ca sos ferros chi pitigan in palas

tundan ’elveghes chi non naran ohi.

Bi sun cuddos chi tunden a iscalas

chi aparinan unu mese a poi:

ma sas belveghes mias, bos lu pro’,

chi a tunder a bois non las do.

 

 1. PIREDDA (50”)

Peppe Sozu, ses ómine mazore,

non ses a tempus mancu ‘e ti cunfùndere.

Però s’arrejonamus cun amore

beni como sas manos a infùndere:

lassa chi nelzat chi ses bonu a tùndere

unu che tue o su mezus tusore

ca si ti ‘antas in su meriagu

sos bantos chi das tue balen pagu.

 

 1. SOZU (1’03”)

Ferros de tunder, isprone e puntolzu,

non nd’apo ‘ogadu, ponìdebbi seru,

ca a tunder non bi cheret, no, misteru:

nd’’ogas sa lana e non tocas su colzu.

Ma timo custos non pensen abberu

ch’oe semus cantende in su tusolzu.

Si a calcunu non faghet simpatia

degradat custa gara ‘e poesia.

 

 1. PIRAS (1’00”)

Nachi sos ferros tuos fatu an proa,

ma in Bonorva los poden bantare.

Si los batis però a Biddanoa

ja los ponimos a iscagadare

ca a mala pena nde poden segare

sos laddajones chi sun in sa coa

chi istan péndula-péndula in dasegus

e dan tropu fastìdiu a su pegus.

 

 1. PIREDDA (44”)

Ja m’aggradan sos tuos arrejonos,

s’efetu s’at a bider a s’acoa.

Remundu paret su re de sos bonos,

cheret a dogni palte fagher proa.

O Remundu, si tenes ferros bonos

pensa de los tratare in Biddanoa

ca in Thiesi nde segan in tundu

finas sos laddajones de Remundu.

 

 1. SOZU (1’0”)

Mi ponet cust’idea in mala muta,

si sighimus seguru a inclinare.

De ogni ferru sa lama apo acuta,

non cherio de mi la arruinare:

s’in Biddanoa bi azis robba bruta

chi como est tempus de iscagadare

a b’andare a inie mi nde ‘ilgonzo

e sos ferros po cussu non los ponzo.

 

 1. PIRAS (58”)

Tando a Biddanoa non los batas,

manténelos coment’e robba dura:

ti los arribbas a una tusura

da chi agatas béstias adatas.

Tzeltamente ch’a iscagadadura

tue in logu tou non los tratas

ma si ‘enis e non times sos bobbois

in Biddanoa los tratamos nois.

 

 1. PIREDDA (46”)

Calma, Remundu, e no t’arrenneghes

dadu chi t’an batidu a custa zona.

Ammito chi sos ferros impieghes

però cun calma e lógica arrejona.

Ammito in Biddanoa sas belveghes

chi jutan finamenta lana ‘ona

ma mi ponet pius in buonumore

s’iscagadadu cheret su tusore.

 

 1. SOZU (59”)

Oriolu mi ponet e pedinu

si at degeneradu s’argumentu.

Un’ispuntu polémicu amos tentu

che tres amigos in palcu vicinu

ma a boltas faghet dannu unu lominu

a da chi at in favore su ‘entu

E gai nde faghimus chiusura

lassende lana e iscagadadura.

 

 1. PIRAS (55”)

Bastat, lassamos chena tunder s’ama

e-i sa lana ‘etamos a muntone.

Antoni ‘e tunder no nde tenet brama

e lassat chena tunder su masone:

da chi no podet a tunder sa mama

s’atrivit nessi a tunder calchi anzone.

Tue a sos ferros acuta sas sannas

da chi no podes tunder bamas mannas

 

 1. PIREDDA (42”)

Si pensaizis a bos regulare

e a leare sa via ‘e mesu,

deo no apo sos ferros pretesu

ne chelzo sos isprones acutare,

deo no apo lominos atzesu

e-i su fogu non devo istudare.

Educas che tusore non m’illudo:

fogu non nd’apo atzesu e ne nd’istudo.

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, s’undixi de gennargiu de su 2023

 

 

Foto: Archivio Domus de Janas