Interru blindau po Mateu Messina Denaro, mortu in su spidali de S’Abila una pariga de dis a oi po unu cancaru a su intestinu grussu. Su baulu, acumpangiau de sa giustissia, est imbucau in su campusantu de Casteddu Vetrano, bia ora de is otu de mengianu.

A sighiri su baulu, su fradi Sarbadori chi in d’una manu poderaiat unu massu de orrosas grogas, e cun s’atra carignaiat su baulu etotu. Acostau de su fradi si ddue agataiant is sorris Giuanna e Bice, is solas sorris no impresonadas, su connau Pissenti Panicola, pobiddu de s’atra sorri, Patritzia, chi est invecias in presoni, comenti de Rosalia.

Inderetura in palas tres machina nieddas. In sa de unu est setzia Larenta Alagna, sa sola figlia de su boss mafiosu, chi una pariga de mesis a oi at decidiu de pigai su sangunau de su babbu. Cun issa ddue fut s’abogada Larenta Guttadauro, neta de Messina Denaro. Est stetia custa, a innatis e a pustis chi su boss est mortu in su spidali Santu Sarbadori de s’Abila. E issa s’est arriolada de totu sa burocratzia.

Furint totu bestius de nieddu. Finas is nebodis. Su solu non in nieddu su fradi de su boss, Sarbadori Messina Denaro. Perunu interru religiosu, peruna cerimonia. Totu acabbat in d’una mesoredda e su baulu mancu beneigiu.

Unu interru privau, aunia ddue furint feti is parentis prus strintus. E mancu un’atru. Sa mama de Mateu Messina Denaro, Larenta Santangelo, no est lompia ca est in domu, malaida de tempus meda. Su carru aunia s’agataiat su baulu non at girau in sa bidda, comenti si fait sempiri, ca s’est scioberau un’atru caminu, po non ddu fairi passai de su centru. Sa scorta de sa politzia e su carru ant sighiu su caminu de s’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo po bessiri a pustis in su svinculu de Campobello de Mazara e non in cussu de Casteddu Vetrano. Propriu po non passai in su centru de sa bidda.

 

 

Màuru Mura

 

 

Cenarba, su bintinoi de cabidanni de su 2023

 

 

Foto: https://www.today.it/cronaca/matteo-messina-denaro-autopsia-funerale.html