Sighit a fairi chistionai su libburu de su principi Harry bessiu in totu su mundu e in Italia imprentau de sa Mondadori. “Spare – Il minore” ddi narant.

Ddu est finas sa Sardigna in is arregodus, cun nebida a bortas, de Harry de Inghilterra, in pissu de s’istadi maladita de su 1997, annu aunia s’est morta sa mama, Diana Spencer. In su libburu su segundu figliu de Lady Diana e de su rei Carrulu III torrat cun sa memoria propriu a cuss’istadi, candu teniat feti dox’annus. Fut feti unu pipiu, chi cumprendiat ca su babbu e sa mama si furint stesiaus unu de s’atra. Ddu cumprendiat Harry, ma non connosciat sa curpa e po mori de ita. Non sciendu aunia s’agataiat sa mama, partia de una dì a s’atra, est custrintu a sighiri is bogis de giornalis e televisionis.

In cussu mesi de austu de su 1997 Harry fut in Balmoral, in sa Scotzia, e cun cussu s’agataiat cuasi totu sa familia reali. “Cun nosu ddue fut finas nannai mia, sa reina Elisabetta, scrit Harry, e su pobiddu. Fui paris a babbai e a fradi miu William. Fustis totu paris, mancaiat feti mama mia, poita non faiat prus parti de sa familia. Si fut fuia, o forsis dda iant posta in cunditzioni de si nd’andai, non totus arrespundiant a sa matessi manera. Finas chi deu no apu mai pregontau nudda”

Fuia, cun s’amigu nou, Dodi al-Fayed, sighit Harry, ma aunia? E innoi intrat sa Sardigna, in is arregodus non segurus e atacaus in palas de “unu muru artu meda” de su principi.

“Calencunu naraiat in Grecia, nou, in Sardigna, naraiat un’atru, o forsis ddu iat nau issa etotu candu iat telefonau pagus oras a innantis de si morri”

Harry contat de no arregodai in manera crara. Ma, amitit, ca propriu su non sciri beni comenti furint is cosas ddi faiat biri cussu chi est sussediu chena ddue pensai a fundu. “Antzis – torrat a nai – est possibili chi non fui stetiu prus allirgu e cuntentu de cussa di de soli in Balmoral, su 30 de austu de su 1997”.

A dolumannu, perou, sa mama non s’agataiat prus in Sardigna. Issa cun Dodi al Fayed furint lompius in Parigi. Si fuiant de is giornalistas e currendu in machina comenti de macus si funt mortus in dd’una galleria.

Harry ddu benit a sciri sa dì a pustis. E de tandu sa vida sua est mudada po sempiri, fendudeddu lompiri, comenti si ligit in su libburu, “in dd’una noti longa chi non tenit acabbu”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Giobia, su doxi de gennargiu de su 2023

 

 

Foto: https://blog.uniecampus.it/2019/06/06/morirai-guardata/