Prus o mancu cincu annus a immoi, intru de s’acabu de su mesi de arbili e su cumentzu de cussu de maju, lompiat Loro in is aposentus de su cinema, su film de Pàulu Sorrentino in pissu de Sirviu Berlusconi. Fut dividiu in duas partis e in sa prima, cuasi a ispantu, Berlusconi beniat amostau feti a s’acabu e mancu craramenti. Po s’orrestu de su film, beniat tzirmoniau apena. Toni Servillo, fendudendu, non feti fut arrennesciu a arregodai un’omini beru; nd’iat fatu una versioni sua, e in cussa versioni, a pustis, si nd’est fueddau. Prus esagerada e frima in sa napoletanidadi e in su essiri napoletanus, duas chistionis chi ant pagu de ita biri cun sa resigentzia e is arreiginis. E in segus, amanti, debili, chesciosu, beciu, stracu. E lassau a solu. Imprendidori, bendidori, presidenti. Sempiri cun sa batuta. Su Berlusconi de Sorrentino boliat fairi erriri is ospitis sus, fairi biri ca fut ospitali e brillanti. Nde ddi pariat mali de sa genti traitora e ndi sunfriat meda.

Loro fut unu contu de amor, e in sa parti de duas, bessia in su cinema su dexi de maju, si biat beni. Berlusconi cun Veronica Lario, fata beni meda de Elena Sofia Ricci, si pigant, si lassant e si ndi narant de dogna colori. E discutint, arregodant su tempus passau, s’abandonant unu a s’atra. Loro est unu film aunia si bit sa manu de su regista, difatis si podit nai ca est “sorrentianu”. Non comenti Il Divo, aici arreiginau a su poderi e a sa politiga. E nemancu comenti La Grande Bellezza. Ma est una via de mesu intru de cosas meda, sensatzionis, emotzioinis e imaginis. Calencuna spantosa, atras ecessivas.

Bessiat in su 2018, eus nau. E de tandu non si connoscit ita fini apat fatu. In su Regnu Unidu e in atrus Stadus, est a nai, si podit agatai sa copia digitali in is piataformas prus connotas: ma est diversu arrespetu a cussu chi s’est amostau in Italia. No est dividiu in duas partis, ma feti in d’una e su contu bit sa centralidadi de Berlusconi. E in Italia? Prus de una borta Mediaset Infinity ddu at postu e si depiat pagai, ma mai s’est amostau in craru.

 

 

Màuru Mura

 

 

Cenarba, su trinta de làmpadas de su 2023

 

 

Foto: https://www.youtube.com/t/restricted_access?blocked=4