Acapiau, eris a merì, cun sa curpa de essiri unu mafiosu, Andria Bonafede, su geometra de Campobello de Mazara chi at lassau s’identidadi a su boss Mateu Messina Denaro.

A ddu acapiai c’ant pensau is carabineris de su Ros in s’indagu chi est portendu a innanti su procuradori de Palermu Mauritziu de Lucia, agiudau de Pàulu Guido.

In prus de airi donau sa carta de identidadi a Messina Denaro e a ddi donai finas sa tessera sanitaria chi ddi serbiat po is bisitas medicas, Bonafedi at comporau – comenti at amitiu cussu etotu – sa domu de Campobello de Mazara aunia su boss de Castelvetrano at biviu is urtimus mesis de sa bandidura, dd’at finas donau su bancomat chi ddi serbiat po sa vida de dogna dì e dd’at fatu comporai sa Giulietta.

Sa machina, comporada un’annu a immoi de su boss in d’una concessionaria de Palermu, fut a nomini de sa mama de Bonafede. Sa matessi femina – arremonaus chi non si podit moviri e at lompiu is otantaset’annus – fut meri, po is paperis, de sa Fiat 500 chi Messina Denaro at conau in cambiu de sa Giulietta, aciungendu dexi mila eurus.

“Bonafede – spiegat su gip Arfredu Montalto arrespundendu ca giai a su Pm de sa Dda Pieru Padova po acapiai Bonafede – erribat de una familia chi at sempiri biviu de mafiosus, e custu spiegat beni poita Mateu Messina Denaro apat bogiu s’agiudu de su geometra. Arregodas ca est nebodi, figliu de su fradi, de su connotu Lionardu Bonafede chi cumandaiat sa famiglia mafiosa de Campobello de Mazara. Custa familia at agiudau su matessi Messina Denaro po sa bandidura e fendudendu abarrai capu de Cosa nostra”.

Eris is indagadoris ant intendiu finas su meri de sa concessionaria aunia Messina Denaro at comporau sa machina. Su butegheri, castiendu is fotografias in sa telivisioni e in is giornalis, at reconnotu sa cara de su comporadori nendu ca sa machina dd’at comporada, de personi, Messina Denaro. Ma non cun dinari a sa manu, comenti iant nau a su cumentzu: “Sa machina dd’at comporada cun regulas previdias de sa lei”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis su binticuatru de gennargiu de su 2023

 

 

Foto: https://www.fanpage.it/attualita/la-finta-carta-didentita-di-messina-denaro-andrea-bonafede-geometra-segni-particolari-nessuno/