Bocia a stocadas de gorteddu, forsis prus de trinta, e lassada prena de sanguni in su letu de s’aposentu de una mansarda de orruga de sa Musica in Cuartu: Mihaela Kleics, rumena de cincuant’annus est un’atra femina bocia po manu de un’omini.

A dda bociri su cumpangiu de vida, Sandru Sarais cincuantases annus d Nuraminis, de tempus meda chena domu. De candu s’est agatada sa femina chena vida, de s’omini si funt perdias is arrastas, finas a candu, a pusti prangiu, po mori de su telefoneddu, ddu ant agatau.

Is carabineris de sa cumpangia de Cuartu e de su cumandu provinciali de Casteddu ddu ant agatau in su sartu de Solanas, in Santa Brabara, serrau in sa machina sua, una Citroen, a suta de unu ponti. Sarais candu at bidu is carabineris at provau a si bociri, forsis cun su matessi gorteddu, a innantis de essiri frimau. Imoi est in su spidali Brotzu castiau de is sa politzia cun sa curpa, ancora de biri, de airi bociu sa femina.

In cussa domu de Cuartu, is bogis, is amelessus de morti e sa violentzia si narat ca funt cosa de dogna dì. Is biginus ddu iant contau finas a chini de doveri.

Mihaela Kleics, in su mesi de austu passau, iat finas denunciau a su comissariau de Cuartu a Sandru Sarais, ma, a pustis de una pariga de dis iat cicau dde nde dda tirai, ma si ndi fut acatada ca po custas cosas non fait e difatis sa Procura iat fatu partiri s’indagu.

Is biginus, massimamenti cussus chi bivint in su matessi palatzu, ant nau ca si ddu aspetaiant. “Ndi eus sempiri chistionau intru de nosu, sciaus ca a innantis o in segus podiat sussediri calencuna cosa de legiu. A dolumannu est unu bocidorgiu chi non spantat”. Sa Kleics biviat in cussa domu de un’annu, prus o mancu, a su cumentzu fut a sa sola e dapoi est erribau s’omini. De tandu funt cumentzaus is certus e totu is biginus, chi bivint comenti de una familia in is orus, funt arriolaus meda.

 

Màuru Mura

 

Foto: https://immagina.eu/2020/10/01/il-femminicidio-non-esiste-frase-choc-della-destra-di-formigine/