Totoreddu est unu piciocheddu cun sa conca in is palas e cun su coru mannu. Pepi si ddu portat apetotu e cicat sempiri de ddue fueddai, ca est seguru chi est passendu un’idadi aunia tocat a ddu tenni sempiri a su costau. Giogant cun is fueddus e candu Totoreddu avertit in su coru calencunu problema su babbu si ndi acatat chena mancu ddu castiai. Candu Totoreddu est citiu bolit nai ca calencunu pensamentu ddu turmentat e tandu Pepi partit de atesu. Dddi contat de candu fut pipiu e teniat in su coru una pipiedda chi mancu ddu castiaiat. Ascurtat Totoreddu, forsis de prus puru de cussu chi ascurtat in iscola. Ddi pragint is contus de babbu Pepi, ddue agatat sempiri is arrespustas. “Candu tenia s’idadi tua tenia su coru prenu de amori, o aici mi pariat, dogna borta chi intraia in iscola dda bia e su coru pariat ca si frimaiat. A su noti, a innnantis de mi dromiri, fut feti cussu su pensamentu. Ddu apu sunfriu, ma a pagu a pagu totu est mudau e de una di a s’atra mi ndi soi schesciu de totu. Dogna idadi tenit is contus sus e candu ddus seus bivendu parti totu nieddu, ma sa vida in segus nos arregalat spantus mannus, ma non si fait mai mancai sa suferentzia. Depeus feti cicai de aguantai s’allirghia in cussu pagu tempus chi dd’agataus”, ddi narat Pepi.

Totoreddu ascurtat totu, cicat de cumprendiri e sa spera de Pepi est cussa chi dd’abarrit calencuna cosa in conca. Ma su pipiu est totu pigau, comenti est giustu chi siat, de totu atras cosas. Su telefoneddu in manus, unu liburu de Storia in s’atra e su disisperu de no airi cumprendiu beni sa segada de sa cresia de s’ocidenti cun cussa de s’orienti. Ddi calat una lambriga a Totoreddu: “Cras su maistu mi depit intendiri e deu non apu cumprendiu nudda”. Pepi ddue provat, sa Storia dd’est sempiri pragia e si frimat cun sa machina: “Imoi pigaus su liburu e babbu provat a ti ddu ligiri e a ti ddu fairi intrai beni in conca”, Totoreddu non ci creit: “A parrer meu non ce dda fais!”. Pepi ddu castiat, si ndi tirat is uglieras e ddi narat ca in su giru de mesora ddi fait cumprendiri totu e sa dì infatu su maistu at essi cuntentu: “Scumiteus? Chi tui pigas unu votu prus basciu de su ses po una cida abarras chena telefunu e chi invecias ddu pigas prus artu de su seti cinc’eurus funt po tui?”. Si dda erriscat Totoreddu, una cida chena telefunu, a undixi annus, depit essiri comenti sa morti in permissu, ma tenit fidi in is fueddus de Pepi. Su babbu oberit su liburu e cumentzat. Simonia, Clauny, Ora et labora, s’arregula de Santu Beneditu, Ildebrando di Soana dapoi diventau Paba Gregoriu, sa riforma de Gregoriana, su patriarca de Costantinopoli. Cun fueddus lebius e cun passientzia Pepi ligit e in segus dda contat a manera sua. Totoreddu arrepitit e a Pepi giai ddi parit chi calencuna cosigedda dd’est abarrada in conca. “Andat beni, babbu, imoi po mei est totu prus craru, mi funt pragius is fueddus chi as umperau e m’as amostau passientzia manna. A innantis de mi dromiri mi ddu torru a ligiri po mi ddu arregodai meglius!”.

Pepi ddu scit giai, ddu at castiau in is ogus cussu pipieddu chi nde ddi leat dogna pensamentu e chi tenit in su coru comenti perun’atra cosa… e s’intendit giai cun cinc’eurus de mancu in buciaca.

Abarrat chena fueddus candu sa dì infatu, dd’erribat unu messagiu: “Babbu, cumentza a ndi bogai su dinari chi m’as impromintiu, antzis bogliu feti sa metadi ca s’atru ti ddu meritas tui po sa pasientzia chi c’as postu”. A Pepi ddi calat una lambriga de allirghia e invecias de cincu, po su bonu coru de Totoreddu nde ddi donat dexi.

 

 

23 de martzu de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

Foto: https://www.facebook.com/ilcoloredeipensieri1/posts/una-buona-testa-ed-un-buon-cuore-sono-sempre-una-formidabile-combinazione-nelson/1858016514253682/