“C’at pagu de fairi, funt beridadi is dicius chi eus imparau de is jajus nostus: truncu betat astula”, pensat Pepi castiendusì a su sprigu in su mentris chi si spainat sa sa faci de crema po si fairi s’arba. Est in pensamentu po Totoreddu ca non c’arrenniscit a binciri s’ergungia cun sa genti chi connoscit. Pepi si torrat a biri a sa matessi idadi de su figliu e is arregodus ddi benint a conca. Cussu puru timiat a totu e massimamenti a s’acostiai a sa genti noa. Ma finas cun cussus a su costau no andaiat meglius. Si poderaiat totu a intru de sei, in agiudu ddi fut benniu su fubalu, is cumpangieddus chi giogaiant paris. Propriu po custu non fut arriolaiau prus de tantis.

Totoreddu ddu castiait candu sa lameta ddi passaiat in faci e boliat provai cussu puru: “Non biu s’ora de fairi sa matessi cosa, ta bellu chi depit essiri!”, ddi arrepitiat.

“Ca nou – arrespundiat Pepi – est unu strobu, a tui podit parrir unu spassiu, invecias est feti unu segamentu de ancas”.

Totoreddu in cussus tempus fut totu pigau de unu gioghigeddu de su Tablet, una fatoria chi tocaiat a fraigai. Cicaiat de amostai a su babbu totu cussu chi faiat e su chi iat a bolli fairi. Manerosu e fantasiosu meda pariat Totoreddu a is ogus de Pepi. “Oh ba’, ddu scis chini est a innantis meda cun custu giogu? Is germanus mius Fideli cun Ilionora, ma tengiu bregungia manna a ddis pregontai a cali puntu funt”, narat Totoreddu biendu s’atentzioni chi ddi prestat Pepi. “Ma ita boglias chi siat, non ti ndi depi parrit bregungia de sa genti chi ti bolit beni. Poita non si ddu pregontas? Fideli e Ilionora funt prus maniteddus de tui ma, de seguru, t’amostant totu chena peruna farta. Ascurta Totoreddu, chi no ddu fais tui mi pongiu in mesu deu e si ddu pregontu. Scumitis ca in cincu minutus podis castiai cussu chi ant cumbinau?”, dd’assegurat Pepi. Acababau de si fairi s’arba Pepi pigat su telefoneddu e tzerriat a Fideli: “Saludi nepodeddu miu, tengiu una duda de ti fairi. T’arregodas ca tui puru a s’idadi de Totoreddu giogaias a cussu gioghigeddu de sa fatoria? Fus bravigeddu meda e a contu miu ddue perdias finas tempus, ma deu puru candu fui pipieddu tenia passionis chi tandu mi pariant de importu mannu”. Fideli, piciocheddu abistu che pagus, tenit s’arrespusta pronta: “Tziu Pepi, apu giai cumprendiu ita mi bolis pregontai. Totoreddu bolit chi dd’amosti cussu chi soi arrennesciu a fraigai in totu custus annus. Est de ocannu passau chi ddu biu totu bregungiosu e si bit de tesu ca mi boliat pediri su link. Naraddi de non tenni bregungia e si du mandu in cuatru e cuatr’otu”.

Totoreddu at ascurtau cun origas atentas sa chistioni e a pustis una pariga de segundus s’agatat su link in su telefoneddu. No istaiat prus in is bestiris, fut allirgu e s’est postu a curiosai totu su giogu de Fideli e Ilionora. “Ce dd’apa fairi deu puru, galu soi piticheddu, ma candu apa tenni s’idadi de Fideli forsis ap’essi finas prus a innantis”, cuasi aboginaiat po sa cuntentesa.

“Imoi ddu as cumprendiu ca a pregontai e, calencuna borta, finas a pediri non depis timiri. Cussu chi erriscas est feti chi ti nerint ca nou, ma tui, ca scis umperai su ciorbeddu as a biri ca ti castias a un’atra parti e torras a partiri. Bregungia est candu cogliunas is amigus e sa fidi chi tenint po tui. Totu s’atru est feti una brulla de giogu!”.

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

 

Foto: https://publicdomainvectors.org/it/vettoriali-gratuiti/Ragazzino-timido/49666.html