A pustis su mudamentu in pissu de su Covid-19, su Guvernu ghiau de su Presidenti Giorgia Meloni, est prontu a mudai atras regulas chi andant contras cussas postas in campu de is guvernus chi ddu ant precediu.

In sa mesa de su Consigliu de is ministrus ddu at essi fintzas su “reddito di cittadinanza”, chi in campagna eletorali sa cungrega de su centrudrestra at sempiri nau chi non de ddu bogai de totu sonumancu de ddu bolliri cambiai.

Su matessi presidenti de su Consigliu in is primus fueddus chi at umperau in Palatzo Chigi iat nau “ca est unu dannu legiu po chini tenit aberu gana de trabbagliai”. E immoi s’esecutivu nou cicat atras mesuras pop onni manu a su dinari, chi in Italia est donau a cuasi unu milioni e duxentus mila familias.

Feti in Sardigna pigant su dinari – finas a su mesi de Cabidanni – 38.677 familias, prus atras 4.256 chi pigat sa pensioni de citadinantzia. In totu funt duncas corantaduamila familias e cuasi otantamila personis – po una media de, prus o mancu, 511 eurus – chi funt aspetendu de sciri chi e comenti su dinari possat intrai in domu insoru.

Po immoi si podit feti nai ca is regulas ant essi mudadas de su guvernu nou. Ddue funt giai trabbagliendu su Ministeru de is Finanzas e su Ministeru de su trabbagliu, ghiau de sa sarda Marina Elvira Calderone.

Sa cuntierra est alluta. Tra is pensadas chi bessint a foras de Montecitoriu, ddu est cussa de frimai po calencunu tempus su redditu de citadinanntzia po cicai dinari po is pensionis. Firmendu po ses mesis su redditu a chini est in gradu de trabagliai e ddu at giai pigau po un’annu e mesu, su Stadu iat a lompiri a risparmiai unu miliardu, dinari chi iat a serbiri po finantziai cuota 102.

Is Steddaus funt frimus e andant contras e finas su Partidu Democratigu non ddi bolit mancu intendiri de frimai custu agiudu a is familias in dificultadis mannas.

Su centrudrestra, invecias, est totu de atra pensada e agatat finas s’agiudu de su “Terzo Polo”. “Sa presidenti Meloni at impromintiu de ndi tirai su Rdc. Deu apa nai ca giai poita soi de acordiu cun issa”, at nau, chena si trobiri, su leader de Italia Viva Mateu Renzi.

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercusis, su 9 de Sant’Andria de su 2022

 

Foto: https://www.money.it/reddito-di-cittadinanza-rimane-navigator-no-piano-ufficiale-governo