At giumpau duas guerras mondialis, su matessi cun duas pestas e totu is dificultaedis chi sa vida dd’at amostau. E oi Speranza Aresu festat, cun allirghia manna is annus: centu e otu!

Una festa chi ddi balit sa prama de sa prus becia in sa citadi chde Casteddu e ca s’aministratzioni at bofiu festai cun sa bisita de su presidenti de su consigliu comunali Edoardo Tocco.

Signora Speranza est nascia in Seui su 4 de arbili de su 1914, at fatu sa  maista finas a candu est andanda in pensioni. Cojada cun Antoni Piga, issu puru maistu seusesu, est fiuda de su su 1964 e at tent ucincu figlius chi imoi dd’ant arregalau atrus ses nebodis.

A pustis si nd’essiri andada de sa scola elementari de Seui at sighiu a trabagliai in Casteddu in sa scola de Via Garavetti.

Una bona pariga de annus a oi dd’aiau intendi apo Arcuerì, s’annuariu de sa comunidadi seuesa e nos iat contatu calencuna cosa de sas vida sua: “Babu miu si tzerriaiat Giuanni Aresu Carboni e fut a su matessi tempus, de cantu fut manerosu, maistu de linna e muradori. Forsis faiat un’arti in s’ierru e una in s’istadi, ma in domu su trabagliu de averas non mancaiat mai. Sa domu nosta fut Funtanaiossu, e dda iat fata totu issu.

A mama, invecias ddi naraiant Aurelia Loi, ma totus da connosciant comenti de Cirilla. At tentu doxi figlius, calencunu est mortu de pipiu, a innantis nascia deu o candu fui pitica meda. Arregodu Armandu: candu mi soi acostiada in sa leti, ancora m’arregodu is manus fridas e biancas che cera. Un’atru fradi, Orazio, est mortu a bitidus annus de tifu, una maladia chi tandu non lassaiat scampu. A mei pragiat a istudiai e sa familia mia, chi si ddu odiat permitiri, m’at mandau a Casteddu po ddu podiri fairi”.

Iat sighiu a nia Signora Speranza chistionendu de sa coja sua: “Babu iat certau cun su Efisiu Piga, babu de Antoni chi deu bolia ai sposu. Candu si ddu apu nau, cuasi mi nci boliat bogai de domu, ma fut tropu bonu babai  e giaia sa dì infatu de sa coja fustis in domu sua po su cafeu. Cun Totoni apu biviu po bint’annus e eus tentu cincu figlius: Sandru, Pàula, Laura, Ornella e Loredana. In su 1964 s’est amalaidau e a feti cincuantacuatr’annus s’est mortu. Deu apu sighiu is figlius mius in Casteddu po ddus agiudai in is studius e soi cuntenta meda, ma Totoni ancora mi mancat ancora.

Augurius Signora Speranza

 

 

4 de arbili de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

 

Foto: Archivio Domus de Janas