5 2 4 Foto di Antonio Canalis pozzomagg 130 pozzomagg 238 Tenores Santa Sarbana Silanus Foto 2Candu apu scipiu de sa morti de Gavinu, Bainzu, comenti ddu lamaiant in bidda sua e in dogna logu aunia est andau a cantai, fui in disisperu po contus mius e bia su mundu prus nieddu de cussu chi est. Unu messagiu in Whats app m’est lompiu. Ligendudeddu soi abarrau po unu pagu cun su telefoneddu in manus chena sciri e ita nai. “È morto Gavino Mura”, ddue fut scritu. Fui in su disisperu prus nieddu, ma custa nova legia mi nd’at scidau su sonnu totu paris. Tandu soi abarrau, sempiri cun su telefoneddu  in manus, e, inderetura, soi andau a mi cicai is messagius chi nosi mandiaus finas a unu mesi a oi. Apu castaiu s’urtimu aunia fustis chistionendu de su libburu in pissu de Samueli Stochino, de Paulu Pillonca, chi, Bainzu, boliat erriciri a domu sua. “Eja Gavi’, ti ddu mandu in custas dis”. “Maure’ poni su contu currenti ca ti ddu pagu aici”. Ddu scieis comenti acabaiant is messagius nostus de una parti e de s’atra? Aici: “Maure’ m’arrecumandu ‘juvemerda’ sempiri” e deu arrespundia: “Sempiri” e sighiaus nendunosì: “Mi’ chi non scipat nudda Pàuleddu”. Pàuleddu fut Pàulu Pillonca, ca de Bainzu fut su pardinu. Erriaus meda de totu custu cun Bainzu e nosi pariat de averas chi totu podiat andai a innanti po sempiri.

Bainzu est intrau in sa vida mia de candu fui pipieddu in is scolas piticas, sonumancu su nomini. Bia a tziu miu, tzia mia e is fradilis mius chi dogna tanti moviant a agatai custu Gavinu, e unu pagu fui finas gelosu ca bolia dogna atentzioni feti po mei. A mannu ia cumprendiu ca fut figliu de unu cantadori mannu de poesia chi in domu iaus tentu sempiri in su coru, cussu Frantziscu Mura chi intendia comenti unu parenti po tenni su matessi sangunau. Arregodu ancora sa prima borta chi ddu apu connotu. Cun d’una bona pariga de piciocus, ca tandu fustis giovunus meda, aprontiaus festas in bidda e iaus pediu de tenni “Su Santa Sarbana” de Silanus. Pariat de ddu connosciri de sempiri e inderetura mi fut pragiu cussu errisigeddu chi teniat sempiri in cara e, massimamenti, mi fut pragia sa fueddada sua. Depiat essiri bia su 1992 e de tandu nosi seus bidus bortas e bortas meda. Intendius e bidus.  Candu apu cumentzau a connosciri a Silanus dogna borta fut una festa: binu, cafeu a litrus, durcis, sigaretas e mancu unu fueddu in italianu. Sempiri in sardu eus chistioanu cun Gavinu: deu su seuesu miu e issu cun sa bella fueddada silanesa. M’at abarrai, po sempiri, in conca su fueddu “oriolu”, chi de candu si ddu apu intendiu mi pragit a umperai.
In Làcanas, a su “Santa Sarbana”, ddi eus intregau articulus e fotografias, e s’urtimu numuru chi est bessiu ddi eus bofiu intregai sa copertina puru. Seus cuntentus dde ddu airi fatu essendu Bainzu ancora in vida. Fut allirgu e nos at torrau gratzias de su coru e cun cussu errisigeddu chi nde ddi bessiat de mesu is lavaras.
Adiosu Gavinu, ti lassu cun s’urtimu messagiu chi m’as scritu: “juvemerda, forza Inter Casteddu e sos granatas”. Immoi chi atobias a Pàuleddu saludaddu e imbrassaddu de parti nosta, ca teneus ddus angilus e dus amigus in prus in su celu.

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

Foto: Archivio Antonio Canalis; archivio Domus de Janas