Christian Solinas at presentau sa scuadra noa: “Torru gratzias a is assessoris chi non faint parti de sa scuadra po arregionamentus politigus”. Custa legisladura “non tenit ogualis poita at cumbatiu cun emergentzias chi non si furint mai amostadas totu paris”, at spiegau, “ma immoi contau de torrai a partiri cun s’atzioni de guvernu in su tempus a pustis de sa pesta. A intru c’est su dinari e is capassidadis po pigai unu caminu chi biat s’acabu puntenduru in pissu de sa sanidadi, urbanistica, energia e trasportus. Dogna assessorau nou tenit a intru potentzialidadis chi andant postas in campu”.

Immoi, at aciuntu, “creu chi sa Giunta noa possat giai cumentzai a trabbagliai poita is problemas non aspetant. Oi, po nai, fueddaus de ‘omnibus due’ chi donat 210 milionis a is categorias chi s’agatant in dificultadi”

Ma ita si podit cumbinai in pagu prus de un’annu? “Non seus de certu a su cumentzu: teneus unu caminu giai obertu e a innanti in chistionis de enti locali, in materia de urbanistica c’est unu grandu trabbagliu giai fatu chi s’at a amostai in tempus piticus”. Custu caminu, at acabbau “castiat in continuidadi a su benidori de sa Legisladura”.

“Mancant un’anu e una pariga de mesis a s’acabbu de sa Legisladura. Non teneus ne vacantzias e nemancu ferias de fairi, eus a trabagliai cun gana e barra”. Aici su presidenti de sa Regioni Christian Solinas at arrespustu a is giornalistas chi custu mengianu in consigliu regionali, in su mentris chi beniat presentada sa Giunta noa, pediant eita si podiat fairi in aici pagu tempus.: “Nd’ia tirai su prus pagu de is dis. Depeus trabbagliai po cicai de portai a domu su prus arresurtaus possibilis”.

Non tenit peruna intentzioni de perdiri tempus, Solinas. Chi castiat a su benidori prus atesu puru, candu at a scadiri sa carriga de Guvernadori. Su caminu torrau a pigai oi, narat, “castiat a una continuidadi de cussu chi fustis fendu bia sa legisladura chi at a lompiri, poita dus annu e mesu de custa si ddus at portaus a un’ala s’emergentzia de sa pesta”. Po su Guvernadori duncas c’est “sa necessidadi de unu tempus prus longu po portai a s’acabbu is cosas cumentzadas”. Unu modu comenti un’atru po nai ca s’at a torrai a candidai ocannu chi benit.

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Martis, su 29 de Sant’Andria de su 2022

 

 

 

Foto: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=422110&v=2&c=321&t=1