Sabudu passau fui in bidda e de tzia mia apu tentu su cumandu de portai is froris po su pobiddu, ca fut dì nodia de arregodai: cincuaset’annus a innnantis si furint cojaus, a is otu de mengianu de unu sabudu. Ca tandu is cojas non funt che immoi, aunia prus si “sciorat”, prus parint mannus is sposus.

Soi andau a pustis prangiu, candu su soli caglientaiat unu pagheddu de prus, ma chena timiri, ca ancora in bidda su calori no est cosa spantosa.

Candu soi intrau mi funt benius a conca totu is arregodus de candu fui pipieddu e fui acumpangiau o de mama o de is tzias mias. Finas a candu apu tentu dexi annus funt cuatru is tumbinus chi mi faiaint tocai e saludai: cussus de is nannais mius, Giuanni de Cannas e Angiulina de Piddeu, cussu de tziu miu Pàulinu e de Luisu Murgiu chi ddi fut acostau.

Finas immoi de matucu funt sempiri is chi saludu a innantis de totu: m’acostiu ddus pensu e mi ddus facu intrai in su coru. Non ddus pregu, ca a pregai non soi capassu e mi parit tempus perdiu.

De fatu, cumentzu a mi castiai totu is atrus, genti chi apu connotu in vida e po dognunu de cussus tengiu unu pensamentu, cuasi sempiri mi benint a conca orrogus de vida chi mi pragint de airi biviu cun issus. Ddu at contu de disisperu in cussu campusantu de santu Pilimu, comenti in totu is campusantus, ma candu as connotu chini ddu est interrau sa conca si nd’andat a pereula. Piciocus giovunus, mamas giovanas chi no ant possiu pesai is figlius, ominis mortus de trabagliu, ominis bonus, genti chi iat airi minesciu de biviri de prus.

In donnia chi lompu a bidda una scapadedda ddue dda facu sempiri, ma non po rendiri onori a babbu, tzius, tzias, sorrestas, fradilis, ca intendu in su coru miu. Bogliu castiai cussa genti chi at donau meda a sa bidda po dda rendiri famada cun is artis. Bogliu biri cussa genti chi nemus arregodat prus e chi atobiu calencunu prus beciu de mei, mi possu finas frimmai oras a mi fairi contai de chini fut cussu o cuss’atrus chi a mei non mi narant nudda. Cicu de assimbigliai is facis, faddinas nd’apu tentu medas, ma prus andat a innnantis su tempus e prus cumprendis aunia at essi su logu chi t’at inserrai. Sa parti becia est cussa chi mi pragit de prus, is tumbas cun is scritas chi faint apilurtzai. A mei, in is pensamentus mius mi iat a bastai una farci, unu marteddu e una stedda, ma, dda biu comenti una cosa atesu.

Chi boleis cumprendiri eita fut sa bidda de bosatrus unu bisita de tesu in tesu feidedda a su campusantu, in cumpangia iat essi meglius, aici bosi benint prus a conca is arregodus e ci podit scapai finas s’errisu, chena po custu segai s’arrespetu a nemus.

Una borta m’est sussediu de ddue atobiai una femina, chi s’agatat ancora, chi m’at contau totu su contu de sa familia sua: candu soi in suferentzia o in dolu pensu a cussa femina e a totu cussu chi at depiu cumbatiri. Ce dd’at fata issa e ce dda podint fairi totus.

Ah, mi ndi fui scarescendu de is froris: su cumandu dd’apu fatu e in cussa tumba mi soi frimmau unu pagheddu de prus, ma feti po ddi torrai gratzias de su chi m’at amostau comenti tocat a biviri. Mi naraiat sempiri: depis essiri cussu chi t’intendis a intru! Boh, non sciu chi ce dd’apa fairi, ma finas a immoi creu de giai: po s’ora gratzias!

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

 

Foto: Màuru Mura