Trint’annus de fatu, sa beridadi de cussu chi est sussediu in Via Mariano D’Amelio parit chi siat ancora peus de cussu fumu nieddu e misteriu chi si ndi fut pesau in su cielu de Palermo su 19 de orgiolas de su 1992, candu biora is cincu de merì una Fiat 126, prena de noranta chilus de esplosivu, fut sartada in aria. Unu sonu de insurdai a totus e in segus citius, is sirenas e is novas in is giornalis. Cincuantaseti dis a pustis sa morti de Giuanni Falcone, iat bociu su giuigi Pàulu Borsellino, chi fut andau a agatai sa mama, e is agentis chi ddi faiant cumpangia Austinu Catalano, Emanuela Loi, Pissenti Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudiu Traina. Preguntas medas, processus, ma misterius puru chi si currint de tandu. Arrespustas? Pagus.

Una de is urtimas novas in pissu a Via D’Amelio lompit de su tribunali de Caltanisseta chi nd’at bofiu tirai a sa sententzia “s’agravanti” mafiosa, po sa prescritzioni de is curpas chi teniant is politziotus Mariu Bo e Fabritziu Mattei, incurpaus de airi bofiu portai s’indagu de sa stragi a un’atra parti. Micheli Ribaudo est andau assorviu “poita cussu chi at fatu no est curpa”. Totu custus faiant parti de sa scuadra mobili de sa politzia de Palermo, ghiada tandu de Arnaldo La Barbera, e po sa procura de Caltanisseta, iant fortzau a Pissenti Scarantino, su pentiu fartzu de mafia, de nai faulas.

“Su 19 de orgiolas de su 1992 fut unu dominigu. Deu, pobidda mia Connie e is figlius nostu iaus pigau una domigedda po unu pagu de tempus in San Martino delle Scale, unu villaggiu de aunia si bit totu Palermu. A is cuatru e mesu de pusti prangiu fustis calaus in machina po torrai a domu. In s’ora chi apu acostau sa machina indenanti a sa porta de Via Giorgione, aunia biviaus, intendemu unu sonu mannu in pissu de is concas nostas – contat Enzo Mignosi, giornalista, scritori chi tandu trabagliaiat po su Corriere della Sera de sa Sicilia –. Sa machina, po calencunu momentu no abarraiat frima. Furint is 16,58. De is corridorius e de is fantanas s’est incrarada genti meda e totu castiaiant bia su Monti Pellegrino. Non tocaiat a essiri unu magu po cumprendiri ca fut un’esplosioni e a pobidda mia dd’apu inderetura nau ca fut una bomba”

“Dd’apu donau is crais de domu e cun sa machina apu cicau de andai bia su centru de sa citadi candu si cumentzaiat giai a intendiri su sonu de is sirenas. Fui seguru ca cussa borta fut tocau a Pàulu Borsellino. M’apu postu in conca de sighiri un’ambulantzia chi andaiat in is orus de is cantieris de is navis. Ma a unu certu puntu bengiu frimau e tandu sigu a pei. In via D’Amelio apu bidu cussu chi podit essiri feti s’Inferru – aciungit Micosi. Machinas medas sciopadas, atras abrugiadas cun is pampas bias, genti cun su corpu fatu a ocodeddus. Non mi nde dd’apa scaresciri mai. Non si cumprendiat chini podiat essiri su mortu ma giai si faiat su nomini de Borsellino. Genti meda fut a su costau de is orrestus abrugiaus de una Croma. Fut sa machina de su magistrau. Iari bofiu biri meglius, ma non mi faiant passai.

 

 

18 de triulas de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22

 

 

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_via_D%27Amelio