A pustis corantacuatr’annus de presoni, chena airi fatu unu processu comenti si depit, si connnoscit sa beridadi e bessit de aunia est abarrau impresonau po totu custu tempus. Est su contu spantosu chi est sussediu a Pissenti Simmons, un’omini nieddu chi imoi tenit setant’annus, bessiu de su presoni de s’Angola State Prison, in sa Louisiana. Is Stadus Unidus funt prenus che un’ou de custus contus e in donnia si connoscint in totu s’orrestu de su mundu. Forsis calencuna cosa de comenti sa giustissia fait is indagus no andat beni, ma est de importu mannu chi si dongiant arias de grandu democratzia. Cussu chi ndi benit a campu de contus comenti de custu est ca, forsis, chi s’omini non fut nieddu e poburu totu fut mudau in meglius. Poita sussedit sempiri cun custa genti?

Pissenti Simmons in su 1977 at pigau una cundenna de cent’annus de presoni po airi cicau de sfrorai duas sorris gemellas chi tandu teniant catodixi annus. Cundennau de una giuria chi contaiat undixi ominis biancus e una femina niedda.

Simmons at sempiri nau, in totu custu tempus, de no airi fatu nudda e a pustis airi pediu de torrai a fairi su processu, in is annus noranta funt bessias a pigliu provas noas chi podiant tirai dogna curpa, ma is abogaus ddas ant atacadas. E imoi, torrendu gratzias a is matessis, est bessiu de presoni, a pustis chi unu giuigi at ordinau unu processu nou e unu procuradori de sa Louisiana, de acordiu cun is duas sorris, at decidiu de non ddu fairi poita fut craru a totus ca Simmons no iat fatu nudda.

Sa storia de Pissenti Simmons in is annus dda ant contada finas in tres trabaglius po sa televisioni. Su prus famau de custus est “The farm: Life in Angola Prison” de su 1998. Fatu biri, tandu, in Hbo imoi si podit castiai finas in Netflix. Custu trabagliu at bintu premius meda e ddu ant candidau finas a un’Oscar.

Ma imoi, a s’acabu de totu su contu, chini at a torrai is corantacuatr’annus de vida passaus a intru a Pissenti?

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

 

Foto https://www.imdb.com/title/tt0139193/