Imprentamos su segundu tema de sa gara de Borore in s’ierru de su 1978 -su 28 de frearzu, festa chene santu- chi at bidu in su palcu a Peppe Sozu cun Remundu Piras. Sun 72 otavas nàschidas a bolu e in bona muta, comente cumbinaiat semper a custos duos isteddos de s’istòria de sa poesia cantada in limba sarda logudoresa.

A Piras li restaian duos meses e tres chidas de vida ebbia (tiu Remundu est mortu in Biddanoa su 21 de maju de su matessi annu), duncas a pustis de custa gara in Borore est torradu a pigare a su palcu un’ateruna ’orta solamente: in Montresta pro sa festa de Santu Cristolu su 28 de Abrile avreschende a sa die 29.

Cando sos poetas an cantadu in Borore, Peppe Sozu deviat cumprire 64 annos a su 24 de Làmpadas e Remundu Piras 73 a su 29 de Santu ’Aìne.

 

 

 

 

 1. Sozu (

…………………………………

…………………………………

…………………………….fora

si su destinu incue mi collocat.

Como sa zente dae terra invocat

chi unu tema cantemus ancora.

Devo leare un’ateruna istrada

ca a cantare sa lughe m’est tocada.

 

 1. Piras (1’04”)

A tie t’est tocadu su lugore,

cantadilu ca lùghidu ja sese.

Ma deo sempre m’imbòligo in pese,

comente poto tiro cun suore

tantu chi tue, pòpulu, bi crese,

chi tenzo su contrariu in favore.

Ana dadu unu tema a mie puru

mancari deva cantare s’iscuru.

 

 1. Sozu (1’06”)

Su tema tou e-i su tema meu

de discuter lu semus como in gradu.

A bier unu logu illuminadu

penso chi diet gioja e recreu

da unu fiat chi at nadu Deu

chi at lughe e iscuru separadu.

Est evitada ogni confusione,

como no semus pius a cumone.

 

 1. Piras (1’03”)

Tue sa parte tua ti che jughe

ma deo apo una parte e so seguru.

Deus bogat sa lughe dae sa tughe

e nat: a s’universu: brilla puru

cust’autore ch’at criadu sa lughe

est Deus e restadu est in s’iscuru.

Nachi est de sa lughe su babbai

tantu deo no l’apo ’idu mai.

 

 1. Sozu (1’07”)

Deus de lughe vivet in sa zona

ch’est de lughe e fiama s’impiantu

ma no ti podes dare cussu ’antu:

nende de Deu, in àteru arrejona,

ca fina dogni santa e dogni santu

ja jughen risplendente una corona.

Cussa est de fide s’eterna lumera

chi che raju che pigat in s’aera.

 

 1. Piras (43”)

De lis ponner corona est oportunu

ca veneran sos santos in totue.

Nachi su chelu tenen in comunu

ma su chelu adasegus de sa nue.

A ses capatze ’e mi lu narrer tue

totu sos santos inue che sunu?

Tzeltu in sa lughe den esser po te

però che sun in s’iscuru pro me.

 

 1. Sozu (56”)

In sa lughe ’e s’eternu firmamentu

sos santos tenen sa sede a grandesa

ca est totu in sa lughe sa bellesa,

ue at iscuru faghet ispaventu.

E cando in cheja b’est su Sacramentu

bi at vicinu una làmpana atzesa

chi ti dat lughe a note e a de die:

cussa ti narat chi est Deus inie.

 

 1. Piras (1’04”)

A Deus nos l’ana nadu e ammitidu

ja l’amos puru credentes ebbia.

An atzesu una làmpana e-d-est bia,

deo mesu mi so persuadidu:

sa làmpana teninde ja apo ’idu,

no apo ’idu inue est su Messia.

Deo tra me matessi apo cumpresu

chi su Messia ch’est pius atesu.

 

 1. Sozu (56”)

Ma de sa fide totu s’impiantu

batit vicinu su chi ch’est lontanu

e deo ti nde poto dare ’antu

ca apo fatu a connoscher su sovranu:

finas in su batizu ’e su Giordanu

s’est abbasciadu s’Ispiritu Santu.

Sa zente l’at notadu dae atesu

falende in-d-unu raju ’e lughe atzesu.

 

 1. Piras (50”)

Nachi est caladu dae s’altu monte

e sa columba fit sa ’oghe ’e Deu.

No l’apo ’ida, no, cun s’oju meu

po chi sa fide la ponzat a ponte.

Dante cand’est pigadu a s’Empireu

ja s’at postu su pòddighe in su fronte.

Nara, s’idea sua ja fut cudda:

s’est postu goi ca no bidet nudda.

 

 1. Sozu (58”)

Ma Dante cun sa lughe de sa mente

notadu at cuss’iscena tantu bella.

E da chi naschet Cristos innotzente

in s’istalla b’at lughe che in capella

e partin sos Res Magios de Oriente

da ch’an bidu sa lughe de un’istella.

Dae sa lughe an fatu proa manna

de ch’arrivare fina a sa capanna.

 

 1. Piras (46”)

Dogni Magiu a sa gruta ch’est andadu

e adoran su pitzinnu a sensu fissu.

Però da chi da chelu nd’est caladu

in-d-una bella rughe l’ana missu

e da ch’est moltu est risuscitadu

ma a ue ch’est bandadu l’ischit Issu.

L’an iscritu e l’an tzeltos ilgiaridu

ma no bi crede chie no l’at bidu.

 

 1. Sozu (50”)

Da chi no bides no nde ses seguru

ma una cosa narrer ti cheria.

Sa lughe traciat de chelu sa via,

no est parte ’e leare a mancu in curu

e no adeghet meda a su Messia

como chi che lu ponzas in s’iscuru

ca est bénnidu e mortu est in sa rughe

s’umanidade pro ’ogare a lughe.

 

 1. Piras (37”)

Si ti naro chi in cussu no bi creo,

deo cheria ispiegadu fissu:

s’est pigadu a su chelu o a s’abbissu

naramilu e po bona ti la leo:

in s’iscuru no l’apo postu deo

ca in s’iscuru postu si ch’est issu.

No creo chi gasie a mie acorret:

si cheret a lu ’ider chi che torret.

 

 1. Sozu (53”)

In aterue su tema che jughe

si non ti paris, Remundu, seguru

ca Gesu Cristu moltu est in sa rughe

po ch’’ogare su mundu dae s’iscuru:

deo ti lu confirmo e so seguru

chi Gesu Cristu ch’est sempre in sa lughe.

Tue no mi che ’ogas dae binariu

o proa a mi mustrare su contrariu.

 

 1. Piras (43”)

Deo ti dia narrer chi bi creo

ma non so un’ipocrita ’e gasie.

Dogni cosa po bona no la leo,

bisto cunsiderende note e die:

tue domandas lughe dae a mie

e dae te ja la domando deo.

Timo ch’a Deus no l’apas connotu

ca semus in s’iscuru nois totu.

 

 1. Sozu (58”)

S’idea ’e Cristos bogachela a fora,

non balit a nde fagher pius contu.

Deo ti mustro su sole a dognora

ca a nos illuminare est sempre prontu:

cosa bella est s’arrivat s’aurora

chi issa imperat fina a su tramontu.

Si tue miras cussas lughes bellas

b’est sa lughe ’e sa luna e sas istellas.

 

 1. Piras (39”)

Luna, istella e sole meda contat

e deo cussu ja ti l’apo ammissu.

Su sole est lùghidu e puru tramontat,

tramontat e no s’’idet nemmancu issu:

tue naras chi b’at chelu e abbissu

ma chie arrejonende ti cunfrontat?

Bides chi su chi narat est areste,

non podes narrer mancu inue ch’este.

 

 1. Sozu (55”)

Ma a s’iscuru unu tantu ’e terrinu

b’at chi non ponet sa lughe in guai.

Su raju luminosu ’e sole assai

de terra che penetrat in su sinu

e si ’e su sole b’andas a vicinu

igue iscuru ja no bi nd’at mai

ca illùminat astros, terra e nue

e bi so deo ma no bi ses tue.

 

 1. Piras (42”)

Tue lu naras però no m’as bidu,

deo soltantu in sa terra cumando.

Tue no m’as ispiegadu tando

s’est totu lughe cantu as ammitidu:

deo no isco da ue so ’ennìdu,

tue no mi lu naras a ue ando.

Inoghe b’at mistériu e-d-est nue

e semus in s’iscuru deo e tue.

 

 1. Sozu (55”)

Cussa est tzeltu un’àtera partida

chi detzidit inoghe ogni individu.

Da chi sos ojos tuos ana ’idu

sa zona risplendente pius lughìda

e ti naran a da chi ses naschidu:

ses bénnidu a sa lughe de sa vida,

lughe perfeta chi no iscoloris

sa ch’as in s’oju fin’a cando moris.

 

 1. Piras (40”)

Deo a mi che morrer mi nde dolzo

ca mi piaghet in terra a campare

però inoghe unu pagu l’iscolzo,

po pagu tempus lu poto imbrogliare.

No m’as a narrer da chi mi che molzo

a cale logu mi ch’apo a bandare:

sa risposta resultat isbagliada

puite igue lughe no bi nd’ada.

 

 1. Sozu (53”)

Ma sos mios divinos risplendores

a pustis morte raggiunghen sa meta

poite illuminada una cometa

la poden bier mannos e minores:

in Lourdes pregunta a Bernardeta,

in Fatima pregunta a tres pastores

chi si lis est Maria presentada

con dogni raju ’e lughe illuminada.

 

 1. Piras (37”)

A Bernardeta mancu la ventomo,

fut pastoredda e pòbera innotzente.

Ma deo como a tie so presente,

nois semus cantende in custa domo:

a pones chi no mi naras in sa mente

ite cos’eo so pensende como.

No mi lu podes narrer de seguru

prite sa mente mia est a s’iscuru.

 

 1. Sozu (54”)

Remundu, non mi pones contivizu

bidinde tropu allegru s’ambiente.

Si de criare cosas as disizu

in su donu chi t’est apartenente

si no lu ’ogas a sa lughe a pizu

su ch’as immaginadu intro sa mente

de causa peruna no as risoltu:

inie est nàschidu e inie est moltu.

 

 1. Piras (42”)

Su pensamentu a fora si che catzat

però cumpenetràrelu ’enit male.

Un’isposa a s’isposu si piatzat

amorevole e bella e cordiale:

lu ’asat, lu carignat e l’abbratzat,

si drommit e li fichit su pugnale.

Eco finidos sos sognos de s’oro

ca no ischis it’at intro su coro.

 

 1. Sozu (55”)

A mie cuss’idea no mi apagat

po chi s’ocasione ’ides propitzia.

Sa idea at pensadu cun malitzia

e-i su tàlamu de sàmbene allagat

poi b’intrat in mesu sa giustitzia,

in totucantos sos passos indagat

adasegus torrende in dogni situ

fin’a bogare a lughe su delitu.

 

 1. Piras (38”)

Da chi cundennat cussa miseràbbile

e a boltas l’assolven che innotzente.

Faghet su colpu e no l’at bida zente

e paret un’oggetu malleàbbile:

su coro umanu est tropu impenetràbbile,

no b’intrat lampadina ne currente.

Est sa natura chi l’at fatu gai

e lughe no bi nd’at intradu mai.

 

 1. Sozu (54”)

Inue cheres agatare iscampu

tantu a tie ’e mi tenner suggetu?

Cheres fagher mancari unu dispetu

ma pàrtiche sa lughe de unu lampu:

s’as in coro o in mente unu progetu

lu deves nessi cras bogare a campu.

Siat de calidade o de reatu,

sende in sa lughe s’ischit su chi as fatu.

 

 1. Piras (47”)

Ma unu pagu a mie cumpiaghes

sos tempos passan lentos, finas ratos.

Abbàida sos antigos palatos

fatos a muru ’uldu e ti nde braghes:

tue ’ies a sa lughe sos nuraghes

però no ischis chie los at fatos.

A sa lughe est che altare mazore

ma no ischis chie est su costrutore.

 

 1. Sozu (54”)

Sos mastros sun da ora sepellidos,

tracia ’e iscritos no nd’ana lassadu

ma est a facia a sole s’operadu:

fortetzas, chejas o nidu ’e bandidos

però da chi atentos los an bidos

nde an ogni progetu istudiadu

si comente a ischire no si prestat

ma a s’iscuru s’òpera no restat.

 

 1. Piras (49”)

Ma deo apo leggidu e domandadu

chie est su costrutore ’e sos palatos.

Naran ch’est Dedalo chi primu est istadu

ch’at postu gai sos massos cumpatos

ma niunu no s’est mai azaldadu

a poder narrer chie los at fatos.

S’’idet iscala cun bòvida e muru

ma su chi fatu l’at est in s’iscuru.

 

 1. Sozu (59”)

Ja ti nd’abbizas, no b’isto in su jogu

mancari chi ti ponzas in intrigos.

Sun postos in sa punta de ogni logu

po s’’ider sende in paghe o in castigos

e-i sa note tando a lughe ’e fogu

faghian su signale a sos nemigos

prite sa lughe po tota sa vida

ammenta ’e sos umanos est guida.

 

 1. Piras (43”)

Ma como a mie a fiancu ti jughe,

a sa rejone tzertu ti piegas.

Abbàida bene a fora est una nughe,

tue a ti la papare ti l’intregas,

ma ca in su criu no bi jughet lughe

ja ti nd’abbizas a da chi la segas.

Primu po nughe ’ona l’as leada

e a da chi la segas est manciada.

 

 1. Sozu (57”)

Da ch’a lughe la ’ides a su jaru

a sa nughe su preju li as a dare.

Sas naves chi viaggian in su mare

in sas tempestas chìrcana riparu:

ana sa lughe ’e s’istella polare

poi miran sa lughe de unu faru.

Su dificile mesu ’e traspoltu

sa lughe los guidat a su poltu.

 

 1. Piras (41”)

Sa lughe est signale, ti l’atzeto puru,

ch’est su fenale e-d-est faru divinu.

Una nave si ponet in caminu

e-i s’andare li paret seguru

ma b’est in mesu unu sutamarinu

chi l’iscudet da tretu su silluru.

E-i sa nave ingénua nde fiat:

chie fut in s’iscuru no l’ischiat.

 

 1. Sozu (47”)

Tue rejone cheres dare a mie

da chi in mare m’atopas a caminu.

S’iscuru e-i sa lughe bi est inie

ma chie tenet mezus su destinu?

Tue non bides su sutamarinu

ma su sutamarinu ’idet a tie:

sa prima ’olta leat un’abbagliu

poi podet colpire su bersagliu.

 

 1. Piras (43”)

Su capitanu tantu genuinu

abbàidat a fiancos e in altu.

Sa nave est cun sa vela a bolu ispaltu

ma sa morte l’atendet a caminu:

abbàida, po timer un’assaltu,

una nue fumògena ’e continu

a ispargher in mare si preparan

e da ch’est a s’iscuru no isparan.

 

 1. Sozu (58”)

Ma sos razos los faghen viaggiare

gai t’agatan cun facilidade,

sos bengalas chi lughe ’etan a pare

sa via abberin cun abbilidade:

léadi unu semaforo ’e tzitade

inue b’at tres lughes totu umpare.

Su ’ilde est su chi dat istrada a tie

e su ruju ti narat: frima inie.

 

 1. Piras (38”)

Sa lughe est bella si ’essit a su jaru

e tue ti nde ’antas de seguru.

Pero su ladru a da ch’’iet su faru

a boltas l’iscudet una pedra puru

e-i s’afare faghet a s’iscuru,

si cheret da sa lughe a su riparu.

Tzeltu cussu chi lughe no domandat:

faghet su colpu e da poi si ch’andat.

 

 1. Sozu (51”)

Unu ladrone o fina unu bandidu

ch’est armadu ’e pistola o de ’olteddu

mannu ’ochire cheret e piseddu

e narat chi s’iscuru no at timidu

però b’at sempre un’oju chi l’at bidu

finas sa note de iscuru nieddu.

E tando a tie cun totu sos ladros

ti faghen aer sa lughe a cuadros.

 

 1. Piras (39”)

No, a fagher su malu est unu jogu

e no lu punin sempre s’assassinu

ca lu faghet a tempus e a logu

e a sa lughe no passat vicinu.

Nàrami, Peppe, in custu lominu

abbaidéndelu no bides su fogu:

istrìscialu e a sa lughe das sa vida

ma prim’’e l’istrisciare no l’as bida.

 

 1. Sozu (55”)

Est de sa morte sua su destinu

poite ’e vida nde tenet pag’ora.

Ma si gai l’as muntesu ’e continu

ti naro deo, sa proa nde onora,

ca s’ischit solamente chi est lominu

a da chi nd’est sa lughe ’essida a fora.

Da ch’at sa lughe tando at fortza e briu,

da chi no at sa lughe no est biu.

 

 1. Piras (46”)

Ma deo su lominu apo fingidu:

ch’est in s’iscuru e de lughe at virtudes.

Cando s’atalzu a sa pedra l’iscudes

nde catzas s’ischendita, as ammitidu.

Ma sa pedra at su fogu remunidu,

bisonzu chi s’iscuru lu saludes.

A da chi l’as iscuta po calch’ora

sa lughe remunida ’essit a fora.

 

 1. Sozu (59”)

Mi dias cherrer narrer cosas noas

prite su donu cantende l’impitas.

Cun sa pedra rifletis e medìtas,

non pretendo in bujaca la costoas

prite li colpas s’atalzu e la proas

si a fora ti ’ogat ischinnitas.

Tando as ischidu chi est pedra focaia

si no l’impitas po pedra ’e ghiaia.

 

 1. Piras (39”)

Giove cando criadu at a Pandora

s’iscàtula serrada ’i l’at ofelta.

L’at nadu: fèmina sabia e onelta,

no abbelza s’iscàtula in cust’ora.

Cudda malefadada l’at abbelta,

che sun bessidos sos males a fora.

E puite ch’’essein de seguru?

Ca fun totu sos males in s’iscuru.

 

 1. Sozu (51”)

Ma cun Pandora in cussas oras tristas

fat’as bella un’otava improvisada.

Ma in debbadas sa mente ti pistas

a da chi intro no ischis ite b’ada:

comporende a iscàtula serrada

tue no ischis mai ite acuistas.

Ma deo poto esprimer ogni votu

chi ’ogo a campu e a sa lughe a totu.

 

 1. Piras (36”)

Deo apo s’iscuru cumbinadu

ca tenzo mesu iscuras sas bideas.

Nàrami, e cantos no nd’an imbrogliadu

cussas ànimas malaitas feas:

fina un’assegnu a bòidu t’an dadu

e tue ses ingenuu e lu leas.

Primu ch’est a s’iscuru lu manizas,

da ch’andas a su cambiu ti nd’abbizas.

 

 1. Sozu (

……………………………

…………………………….

………………………………..

…………………………………

osserva in ojos e cun ochiales

a controllare bene sos assignos

ca s’a sa lughe a tie ti lu donan

si lu cumprendet mai lu bufonan.

 

 1. Piras (41”)

Abbàida unu grecu ’e bellu tipu

chi in sa mitologia tenet fama.

A Giocasta l’at isposada Edipu

e Giocasta a Edipu li fut mama:

cudda isposat su fizu e, pe’ in tzipu,

lu cret isposu e ruta est in sa brama.

Tantu sa vida gasie si rendet:

de sa vida niunu nde cumprendet.

 

 1. Sozu (50”)

Si su fizu diventat su maridu

deo una cosa narrer ti cheria.

Su mastru l’at iscritu e l’as leggidu

e-i como no l’ischis tue ebbia

ma si nisciunu l’aiat ischidu

no fit bàlfida sa mitologia:

aian tentu immensu piaghere

e fin bistados maridu e muzere.

 

 1. Piras (42”)

Sutzedit, deo ti naro subbìtu

chi sa mitologia est inventada.

Sos poetas l’an gai immaginada,

an criadu ’e s’Olimpu s’infinitu:

su chelu che l’an postu in altu situ,

s’inferru in terra buja ilfundorada.

La pensat diferente o custa o cudda:

totu est iscuru e no si nd’ischit nudda.

 

 1. Sozu (53”)

Dae s’abbissu a su regnu ’e s’acisu

a che passare paret unu jogu.

Si est beru comente Paradisu

a bi ponner iscuru non bi at logu

e si s’inferru osselvas de pretzisu

nachi allutu bi est sempre su fogu.

Gai su chelu ispetat totu a tie,

deo in mesu s’inferru vivo inie?

 

 1. Piras (27”)

A mie mi che pones s’iscuru,

Peppe, unu piaghere ti domando:

si de su chelu tue ses seguru

baebbei chi deo ti che mando

però deo a s’inferru no be-i ando,

tue a su chelu ja no b’andas puru.

Tantu chi lu pessamos be-i creo

ma no nd’ischimos ne tue ne deo.

 

 1. Sozu (51”)

A da chi semus in bona armonia

su còmpitu no parit meda duru.

O b’apat lughe o chi b’apat iscuru

partire ancora deo no cheria

ma po cantu ti lughet sa pupia

chi ses inoghe ses sempre seguru.

Si poi b’est s’ignotu po ambosduos

sun contos, pensa, totucantos tuos.

 

 1. Piras (34”)

Noè sa prima ’inza at piantadu:

faghet su ’inu, est sou e no lu pagat.

L’at gosie a sa lughe abbaidadu,

ca li pariat bellu che lu tragat

e da chi bonu pagu nde at bufadu

no ischit chi su ’inu l’imbreagat.

Sa foltza de su ’inu iscura est goi:

da chi s’est cotu l’at connotu poi.

 

 1. Sozu (50”)

Ma istrumentos oe chi ogni frutu

poden fin’in s’internu controllare.

Caru Remundu, non deves bufare

finas a cando ses in terra rutu:

pensa a sa lughe a ti l’abbaidare

gai t’abbizas si est netu o s’est brutu.

Si a sa tzega a s’ampulla t’atzufas

no as bidu nemmancu su chi bufas.

 

 1. Piras (31”)

Ma Noè no nde fut tantu seguru

chi su ’inu at ocultas fiamaridas.

Poi chi l’at bufadu cussu puru

at nadu: ma, Noè, ite ti fidas?

Abbàida, sas cosas preubbidas

po su pius si faghen a s’iscuru.

E totucantu propìtzios sunu

ma però chi no los bidat nisciunu.

 

 1. Sozu (

Est a s’iscuru po àtera zente

no …………..est a cumone.

………………….atentzione

esaminende est continuamente:

cantu b’at a s’internu ’e sa persone

lu penetrat cun sa lughe potente.

Ti paret a iscuru sa dimora

ma cun sa lughe s’’idet dae fora.

 

 1. Piras (38”)

Tue s’iscuru meu che allontana,

però a mie no m’as persuadidu.

Sa fragilesa ’e sa persone umana

prenetàrela pagu est permitidu:

una chi faghet una festa a bajana

no l’iscòbiat mai a su maridu.

Su maridu la tenet che matrona:

mancari mala la leat che bona.

 

 1. Sozu (52”)

Como che pones sa limba in sa braja

tzeltu ’e amore intonéndedi un’innu:

no mi nde dia fagher unu sinnu,

in conca no mi falat che mannaja.

Ma no sutzedat che-i sa casteddaja

chi l’at iscobiada su pitzinnu

ch’aiat commitidu unu reatu

e-i su fizu est nàschidu mulatu.

 

 1. Piras (37”)

A cussa l’est gasie cumbinadu

chi l’at iscobiada cussu erede.

Ma bi nd’at chi nd’an fatu e nd’an passadu,

sa domo issoro ’e Cùpido fut sede

e-i su male l’an campaniadu:

pregonta a su maridu e no bi crede.

Mancari jutat corrimentas russas

narat: muzere mia no est de cussas.

 

 1. Sozu (48”)

Da ch’as bogadu una frase ecellente

de totu bene b’istat in sa festa.

Ma in s’iscuru ses e inie resta,

tando pecadu no b’at po niente.

S’a su maridu ponet cosa in testa

est signu chi l’at bida àtera zente:

ja l’at fata a s’iscuru s’aconcada

però sa lughe l’at iscobiada.

 

 1. Piras (45”)

A lughe no bessit mai e l’an cantadu

finas cuddos poetas pius mannos.

Bi nd’at chi funi etèras tantos annos

e calchi filosofo ja ch’est incapadu.

Narat su diciu chi no b’at ingannos:

su pecadu in cuerru est perdonadu.

S’est in cuerru su pecadu meu

paret chi mi perdonet finas Deu.

 

 1. Sozu (49”)

Tzertu pro contu tou as intzeltadu

ma t’ispiego a momentu oportunu

chi fin’a ue sos males bi sunu

chi nisciun’ischit de chie at mancadu:

si no nde diat ischire nisciunu

nemmancu no esistit su pecadu.

Est permissu ’e fagher totu in donu

ca restat a s’iscuru malu e bonu.

 

 1. Piras (40”)

Malu est cando a sa lughe altzat in prua

ma b’at vergines castas in difetu.

Cheria pregontare deo a cua

s’ispiju ch’an in camera ’e letu:

cantas boltas a cussa facia sua

den aer cunfidadu ogni segretu.

E puru castas virgines ja sunu

puite no las at bidas niunu.

 

 1. Sozu (50”)

Mi parit ch’ora siat de finire

lassende in paghe su campu ’e s’amore.

Su chi si faghet totu a su lugore

de su mundu ja devet aparire:

a su fiore po narrer fiore

penso devat innanti fiorire.

A da ch’est a sos pètalos connotu

chi est fiore l’an ischidu totu.

 

 1. Piras (33”)

Fininde dividimos perra-perra

però sa palte mia no est ingrata.

Abbàida sas cosas de sa terra,

palte a sa lughe e a s’iscuru est fata:

podes abbaidare sa patata,

su frutu che lu ponet sutaterra.

S’avivat su fiore e-d-est seguru

ma su mezus che faghet in s’iscuru.

 

Màuru Mura

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

Foto: archivio Domus de janas