Is pastoris sardus funt arriolaus meda po su pretziu de sa benzina chi est bessendu sempiri de prus e po sa Lingua blu chi est torrendu a cumentzai a s’amostai in calencuna zona. Po imoi is pastoris bendint su lati a is industrialis pighendu in cambiu de un’euro a un’euro e binti, ma imoi si pesant de tropu is spesas chi depint sustenni.

Oi centu chilus de cigirianu benit pagau, in media, trintacincu eurus e ocannu passau, invecias, ndi bastaiat binticincu. Ancora peus est su talamini chi de coranta eurus de ocannu passau est passau a setantacincu de ocannu, po non chistionai de su gasoliu agriculu chi de trinta centesimus a litru est passau in d’un annu a cincuantacincu/sessanta centesimus.

“Imoi ca si biat po nosu pastoris unu benidori unu pagu meglius cun su lati chi benit pagau comenti si depit de is industrialis – narant – nosi agataus cun s’aumentu de totu is materias primas chi a nosu serbint comenti de s’aria. A totu custu s’aciungit sa politiga chi est sempiri pensendu a atru e a nosu nosi castiat cun atrus ogus. Forsis at a tocai a frimai un’atra borta sa Sardigna po ndi scidai su cani est dromiu”.

Su pastoriu est una prenda manna de totu s’Isula e tocat a cicai de ddu fairi biviri cun dignidadi, ca cussu mundu est prenu de siendas e de dignidadi e totu. S’intendit sempiri, in dogna logu, candu si chistionat de pastoris ca totus nosu sardus ndi teneus a su costau e in is familias, intru de is ajaus o is tzius o is babus, calencunu. Est beru, ma ita feus po nos’arregodai ca funt intru de nosu? Comenti ddus podeus agiudai? Funt totu preguntas chi iat a tocai a fairi a sa politiga, est beru custu puru, ma forsis est prus beru ca iat a tocai a ddis comporai lati, casu e petza. Ddu feus? Nou, parit ca nou chi nosi poneus a castiai sa genti chi invecias comporat in is butegas mannas. Calidadi e saludi nosi donant is pastoris, tocat a batiri in custu.

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22”.

 

 

 

Foto: archivio Domus de Janas