Duas mortis chi ant fatu fueddai meda, cussas de su noi de maju de su 1978: in Roma, a mengianu, is brigatistas bocint su presidenti de sa Democrazia Cristiana Aldo Moro e in Sicilia sa mafia bocit un’atru omini balenti: Pepinu Impastato.

Sa storia de Pepinu est spantosa a beru, non feti poita in cussu tempus est stetiu unu de is pagus a andai contras de sa mafia (in medas serraiant is ogus e non biant), ma poita cussu e totu beniat de una familia chi teniat a ita biri cun is mafiosus. Pepinu at tentu su coragiu mannu de scioberai un’atra orruga po sa vida sua e po cussu est arregodau ancora.

Impastato fut nasciu in Cinisi, chi s’agatat in sa provincia de Palermo, in su 1948, a su babbu ddi naraiant Luisu e a sa mamma Felissia Bartolotta. Sa familia de Pepinu fut acapiada a is ambientis mafiosus, massimamenti sa tzia, sorri de su babbu, chi iat coiau unu boss: Cesare Manzella. Fintzas su babbu Luisu fut amigu de Gaietanu Badalamenti, chi cumandaiat in Cinisi, chi comenti naraiat sempiri Peppinu “biviat a centu passus de domu mia”.

Pepinu non fut oguali. Po issu sa legalidadi e sa giustitzia baliant prus de totu e si nd’est pesau cun ideas politigas chi non teniant nudda de ita biri cun s’ambienti aunia fut nasciu e biviat. Candu fut ancora piciocu, Pepinu s’est arrebellau a su babbu, chi ce dd’at bogau de domu, e at cumentzau s’atividadi politiga cun atentzioni manna. Una borta chi est diventau giornalista s’est postu inderetura de sa parti de is debbilis aprontendu manifestatzionis e atobius. In cussus annus nd’at pesau su circulu “Musica e Cultura” po donai bogi a is piciocus de Cinisi.

Mancu bint’annus teniat candu at fatu nasciri Radio Aut. Issu e totu fueddaiat in s’arradiu nendu is cosas comenti funt po sa mafia e pighendu in giru politigus e delincuentis. Is chistionis de Pepinu, tandu, ant obertu is ogus a genti meda e po custu puru, sa bataglia, de su piciocu de Cinisi, at cumentzau a donai strobbu mannu a is mafiosus.

Su noi de maju, candu totu s’Italia fut sighendu sa morti de Aldo Moro, in Cinisi benit agatau, a costau de sa ferrovia, su corpus de Pepinu Impastato. Cuasi non si connosciat ca ddu iant fatu sartai in aria a pustis ddu airi sfregiau cun prus de unu corpu de perda. A su cumentzu s’indagu de sa giustissia naraiat ca Pepinu fut mortu in su mentris chi fut aprontendu un’atzioni terroristica e si chistionaiat fintzas ca si fut bociu a manu sua, ma totus sciant beni che in palas de cussa morti ddue fut “Cosa Nostra”.

A pustis de sa morti de Pepinu, sa mamma Felissia e su fradi Giuanni si funt arrebellaus a is lobus chi ddus acapiaiant a is mafiosus e ant produsiu provas po fairi torrai a oberri s’indagu chi erribaiant finas a Don Badalamenti. Feti in su mesi de Sant’Andria de su 1997, duncas cuasi bint’annus a pustis, Badalamenti, paris a Vito Palazzolo, beniant incurpaus e, in su 2002, cundennaus. Su primu a su presoni a vida e s’atru a trint’annus. Sia s’unu che s’atru funt mortus pagus tempus in da segus.

Imoi Pepinu nostu non c’est prus, ma sa vida sua at fatu nasciri film, librus e cantzonis, ponendudeddu comentti de unu simbulu a sa cultura de is mafiosus, chi bivit sempiri in Italia.

“Pepinu bivit e gherrat cun nosu” tzerriaiant in s’interru, est sa bogi chi s’intendit ancora…

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22”.

 

 

 

Foto: https://biografia.online/peppino-impastato/