Una bella nova po Bidda de Putzu  e po totu sa Sardigna. Su sindigu, Sandru Porcu, at fatu sciri a totu sa genti de bidda sua ca unu de is biddeputzesus, chi si fut malaidau de coronavirus, imoi est sanau.

“Oi est cun cuntentesa manna chi nau a totus ca su de tres de is biddeputzesus chi si fut amalaidau est sanau de su totu, difatis su de dus tamponis chi at fatu est negativu. Torru gratzias a-i cussu, a nomini miu e de totu s’aministratzioni po airi arrespetau totu is mesuras e airi fatu totu cussu chi depiat fairi”. At sighiu su sindigu: “Custu chi est sanau at donau s’esempiu a totus, at cumbatiu po sei e po totus nosu e at s’acabu at bintu. Meritu mannu est finas de totu s’orrestu de sa bidda chi no at mai fatu mancai sa solidariedadi. Est stetiu unu tempus legiu po totus, ma imoi podeus aboginai ca totu is biddaputzesus, in tres, chi furint malaiudus funt sanaus.

Su sindigu at arregodau a totus ca tocat a sighiri a poderai is mesuras chi nos ant donau: umperai sa faciola, tenni sa distantzia e a si sciacuai is manus prus de a innanti. “Feti cun custas regulas podeus binciri contras su virus”, at acabau su sindigu.

 

 

Foto: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comune_di_Villaputzu&comune=111103