Cras incumentzat s’esami de maturidadi in totu Italia e a ddu depiri fairi ci funt finas treximila studentis sardus. Is Cumissionis funt trabagliendu de eriseru, in s’Isula funt 385 e in dognuna de custas, sempiri eriseru, cun estratzioni, s’est decidia sa litara de aunia incumentzai is interrogatzionis.

No est un’esami comenti is annus passaus, po mori de su coronavirus: at essi feti una s’interrogatzioni, a pustis chi in is cidas passadas, cun sa didatica a sa stesiada, s’est fatu calencunu scritu.

“Po s’ora est andau totu comenti depiat andai – narat su diretori scolasticu regionali Franciscu Feliziani -. Imoi depeus feti aspetai sa dì de s’esami po podiri nai ca aberu est andau totu beni, ma nosi seus preparuas beni nosu puru po cicai de fairi totu in sa manera meglius”. Finas po is aposentus est totu apostu e ddu narat Feliziani e totu. In Sardigna mancu unu problema nemancu po is presidentis comenti invecias est stetiu in s’orrestu de s’Italia.

 

 

Foto: https://www.optimagazine.com/2020/06/15/orario-di-uscita-della-lettera-estratta-per-la-maturita-2020-dove-comparira-annuncio/1842817