A pustis de cuasi otu dîs s’ambasciadori francesu podit torrai in Italia. Christian Masset ddu iant fatu torrai in Parigi “po si fairi nai eita fut sussedendu” candu su Ministru de is Esteri si ndi fut acatau “ca po una bona pariga de mesis sa Francia beniat atacada de calencun de su guvernu italianu”. A ponni pagi, po cussu chi narat unu ministru de Macron, Nathalie Loiseau, est stetia una telefonada de su presidenti de sa Repubblica Sergiu Mattarella cun cussu francesu Emmanuel Macron.

“Su presidenti de sa republica italiana – at nau sa ministra in s’arradiu – at lamau su presidenti Macron. Si funt chistionaus e ant nau parsi cantu s’amicitzia de s’Itlia cun sa Francia est importanti e ca dogna Stadu tenit abisongiu de s’atru”.

“Eus intendiu finas calencunu politigu – at sighiu sa ministra – chi iat nau fueddus contras de nosu, eus cumprendiu ca funt pentius. S’Italia tenit abbisongiu de nosu e duncas trabagliaus paris”.

 

 

Foto: dagospia.com