“Sassari at fatu nasciri a babbu meu, duncas ddi depu bolli beni po fortza a-i custa citadi”. Massimu Zedda si faiti biri po sa prima ia de is sassaresus de candidau a Presidenti de sa Regioni e indenanti a sa genti, chi nemus creiat aici meda, ponit inderetura is manus ainnanti po non orruiri in calencunu sbagliu e non torrai a arrepitiri is fueddus chi calencunu ancora non si ndi scarescit, candu finas Tatari boliat diventai citadi metropolitana, Zedda iat nau ca “tandu finas Las Plassas ddu podit diventai”. S’atra dì Zedda, a dogna modu, at nau ca cussus fueddus no ddus at mai naraus pensendu a Tatari.

Candu est bessiu in pissu de palcu Massimu Zedda cicat is originis de su babbu e ce dda fait a fairi erriri sa genti e a pigai fiducia. Andendu ainnanti a fueddai scudit una bofetada po su candidau de su centrudresta Christian Solinas: “Non narat mai de airi fatu parti de su guvernu de sa Regioni cun Cappellacci, c’at de nai ca in sa Saremar errint ancora, o meglius prangint candu torrant a pensai a cudda grandu idea de sa flota sarda”. Po binciri is eletzionis perou non bastat atacai is nemigus ma tocat a chistionai de is programas, e Zedda ddu fait beni cun arti e sabidoria.

 

 

Foto: sardiniapost.it