Un’atru amelessu mannu po s’aministratzioni comunali de Garteddì. In sa noti ant sparau unu corpu de fosili contras sa fentana de su Municipiu. In is dìs passadas a su sindigu de Garteddi etotu, Giuanni Santo Porcu, dd’iant segau totu sa bingia. In Cumunu funt erribaus inderetura is carabbineris avertius de is dipendentis comunalis chi, erribendu a trabagliai, ant bidu is birdis in terra. Imoi s’at a incumentzai unu indagu dificili meda.

“A una cida de s’amelessu chi at sciasciau sa bingia mia, m’agatu a depiri chistionai de cust’atru amelessu. Eita depu arrespundiri? Ca soi innoi in palas de sa scrivania a trabagliai po sa bidda mia”, at nau su sindigu, chistionendu de sa scopetada. Su sindigu est impignau comenti aministradori de sa bidda e in custas dìs puru comenti de candidau a sa carriga de consiglieri regionali in is listas de Fortza Italia.

“Non sciu eita pensai, Garteddì est una bidda trancuilla”, at sighiu a nai su sindigu, “Imoi spereus chi is carabbineris ce dda fachin a sciri cosas prus de cussu chi sciu deu”.

 

Foto: wikimapia.org