George Clooney at chistionau cun Oggi, de eriseru in edicola, contendu sa’mori po sa Sardigna, aunia at girau parti de Catch-22 chi de martis chi benit podeus biri in Sky Atlantic. “Est comenti una segunda domu italiana, po nosu, a pustis Laglio”, at nau s’atori americanu. “Mi pragit meda su pani carasau, nd’ia a papai a chilus. Sa murta dda connosciu de bint’annus e bufendudeddu dogna dì soi torrau prus giovunu”, sighit a nai Clooney.

Clooney chistionat puru de is brullas chi at fatu in Sardigna candu fut trabagliendu: “Bella sa brulla chi apu fatu a-i cussus chi mi poderant sa domu, contat George, Amal s’arriolat sempiri chi Alexander, unu de is figlius, cagat beni. Aici apu pigau unu pannolinu non umperau e dd’apu imbrutau cun sa Nutella e postu in su botu de s’aliga. Apu, duncas, intzerriau is signoras e ddis apu nau chi su pipiu iat fatu sa pipì o sa pupù. Non chistionant su ingresu e deu non soi meda capassu in italianu. Apu pigau su pannolinu de s’aliga e dd’apu lintu totu nendu ca fut pupù. Depiasi biri comenti m’ant castiau a buca oberta!”.

 

 

 

Foto: mondofox.it