Finas a oi Pepi non creiat po nudda de non biri a Totoreddu po tres dis de sighiu. Fubalu, librus e cena cun is amigus de sa scuadra ant decidiu custu. Dolumannu, mancu unu basideddu, un’imbrassu, ma feti messageddus cun corus e calencuna chistioni in su telefunu. “Mi mancas oh ba’, e cras non si podeus biri su matessi ca debeus andai a papai sa pitza cun is cumpangius!”. Chi a Pepi ddi fut calau unu lampu forsis fut stetiu meglius, ma est sa vida e sa vida andat bivia aici comenti erribat. A non si gosai su figliu chi est crescendu no est giustu, ma in segus a su cras at a lompiri su pustis e tandu si bisat s’atobiu chi benit. Pepi dd’at giai impromintiu de ddu portai a su cinema e in conca de Pepi is arregodus andant a cussa prima borta chi Totoreddu fut imbucau po biri Peter Pan. Fut una schisciadura po Totoreddu cussu contu: in domu at airi spaciau su videu de tantas bortas dd’at bidu. Ma prus ddu castiaiat e prus ddu boliat torrai a biri.

Non ce dda faiat a abarrai frimu in sa cadira in su cinema, ddi pragiat tropu a si ndi pesai e a strociri Capitan Uncino cun is atrus. E moviat is brassigeddus e aboginaiat candu Peter Pan lompiat a sarvai a totus. Ta allirgu chi fut!

Pepi, a innantis de nasciri Totoreddu, si fut finas cumbintu de non dd’amostai po nudda sa televisioni. No iat cumprendiu nudda e antzis, comenti medas babbus e mamas, dda umperaiat po ddu fairi distrairi. Funt bellus is progetus chi si faint in pissu de is figlius, ma sa vida, in segus, t’imparat a nai “deu de cuss’abba non ddi bufu”. S’iant bolli is figlius comenti ddus disigliaus nosu, chena cumprendiri ca tocat a ddus agiudai feti a ddus biri allirgus po cussu chi bisant.

Totoreddu, est a nai, de candu fut pipiu iat airi bofiu fairi milli artis, cun is manus parit manerosu, ddi pragit a pintai, a sperimentai giogus, no est mai abarrau frimu. Unu tempus boliat fairi su benzinaju, ca ddus biat sempiri prenus de dinari in buciaca e ddus creiat grandu erricus, ma a pustis giai at cumprendiu ca non fut cosa insoru.

Iat essi bellu chi a Totoreddu puru custas tres chena su babbu ddi pargiant annus, at essi aici? Est sa spera de Pepi.

Tres dis funt tropus, Totoreddu coida a torrai

 

21 de arbili de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

Foto: https://www.disegnidacolorareonline.com/disegni-colorati/padre-e-figlio-abbracciati-colorato