Non bolit acabai su calori meda chi nos at fatu cumpangia po totu s’istadi, in su centru e is su sud de s’Italia est ancora comenti chi siaus in Làmpadas o in austu. C’at de nai ca scurigat a innanti e duncas s’istat meglius de candu ci cala su soli finas a candu torrat a bessiri. In su nord, invecias, est incumentzendu a niai, massimamenti in su Monte Bianco.

Un’Italia dividia in duas cun is regionis de basciu aunia s’andat ancora a nadai in su mari, torrendu gratzias, po chini pragit, a s’abba ancora caglienti. Est a nai ca de cras su calori est ancora de prus e cust’atongiu chi non bolit erribai at a sighiri finas in is dis de sabudu e dominigu e custa borta in totu s’Italia. Non si scit ancora candu aberu at incumentzai a fairi frius ma in Sardigna et sempiri aici, forsis po sa genti chi s’at pigau is ferias in custu tempus est a nai ca dd’at fata intzertada.

 

 

 

 

Foto: https://www.meteo.it/notizie/meteo-italia-settimana-al-via-con-il-bel-tempo-15359.shtml