Un’atru amelessu po un’aministradori in Sardigna, custa borta contras su Sindigu de Ula Tirso Ovidiu Loi. In is scaleris de domu sua ant fatu agatai una busta cun tres pallotolas aintru.

Inderetura est erribada, a su numuru unu de Ula Tirso, sa solidariedadi de su Presidenti de su Consigliu regionali Migheli Pais chi at scritu: “Soi seguru ca finas cust’atru amelessu non at a frimai totu su trabagliu chi unu comenti Ovidiu Lai at sempiri postu fendu su sindigu de Ula Tirso. Scipat, su sindigu, ca totu sa Regioni est acostau de issu e de totu sa bidda”.

S’Anci puru c’at postu pagu a si fairi intendiri e in d’unu documentu at scritu: “Cussu de Ula Tirso est feti s’urtimu de totu is amelessus chi in Sardigna ci funt dogna’nnu contras de is aministradoris. O su Stadu cambiat registru, donendu mezus e dinari a is biddas o si nono calencunu at a sighiri a umperai custas maneras de dellincuentis po si fairi intendiri”.

Su mesi passau, su ses de cabudanni, in Ardauli iant abrugiau sa machina de su numuru dus de su cumunu Marcu Deiana.

 

 

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Ula_Tirso