Ci seus, apustis sa prima prova de eriseru, oi is studentis si torrant a setziri in sa cadira po sa segunda prova de s’esami de maturidadi. Custu de oi est unu de is prus timius poita cambiat po totus is scolas.

In is liceus classicus, cun materias che latinu e grecu, cust’annu su Miur fait fairi sa versioni de grecu, chi arriolat meda is studentis.

In su scentificu invecias si fait sa prova de matematica, si podit scioberai in pissu de degi preguntas e dus problemas.

Sa segunda prova est incumentzada, comenti eriseru, a is otu e mesu e, a segunda de sa scola, podit addurai finas a ot’oras.

Sa primu prova de eriseru dd’ant fata prus o mancu mesu milioni de studentis e ant depiu scioberai tra cuatru tracias ogualis in totu is scolas italianas. In custas dîs, in totu Italia funt trabagliendu dogimilaotugentusessantacincu cumissionis po binticincumilasegentusses classis. Augurius mannus a totu su mundu de sa scola.

 

 

Foto: illibraio.it