Salvini puru narat sa sua e chistionat de is cosas chi funt nendusì cun is Steddaus. “Deu tengiu sa cuscentzia pulia – is fueddus sûs – seus trabagliendu meda e non pagu, dî e noti, e seus cichendu de biri finas a s’urtimu chi c’est unu programa forti”.

Su capu de sa Lega at finas bofiu nai is cosas comenti funt in beridadi: “O nascit e si ndi pesat unu guvernu forti, chi bolit nai chi in custa dîs cun is Steddaus s’agatat un’acordiu in totu, o invecias, comenti est possibili, poita seus duas fortzas politicas chi dda pensant in d’una manera e in d’un’atra in cosas medas, abarrant cosas atesu meda de ponni in su programa. Ci funt chistionis aunia seus aberu atesu unu de s’atru, e non podeus andai in Europa cun d’unu guvernu chi tenit dus modus de pensai”.

A merì, in segus, Salvini at chistionau, cun d’unu video, in Facebook e in is atrus social. Innoi narat ca is fueddus cun is Steddaus funt erribaus a s’urtimu e ca “non timit a is amelessus, a is fueddus macus e a is ricatus, e antzis totu custu ddis donat fortza”.

 

 

 

 

Foto:tpi.it