Unu scrit una cosa in twitter e s’atru arrespundit a sa matessi manera. Si chistionat comenti de sempiri in pissu de is amigantzias chi si podint fairi po su guvernu nou.

Su capu leghista at scritu “A solu aunia andat Di Maio? Ddu bogliu biri aunia agatat noranta votus, aici e mengianu a merì. O at giai pigau acordius innanti o dda biu dificili meda”. Inderetura, Luisu Di Maio, arrespundit, sempiri in twitter: “Salvini narat ca ddi mancant cincuanta votus. Bolit fairi su guvernu cun i cincuanta votus de su Partidu Democratigu de Renzi in acordiu cun Berlusconi? Augurius!”.

Fueddus chi faint cumprendiri ca at essi meda dificili po totus a fairi unu guvernu nou. Pusti Pasca Manna totu is partidus ant a chistionai cun Mattarella, ma po imoi parit ca non s’at andai a peruna parti.

Salvini etotu at finas nau ca non tenit peruna intentzioni de aspetai un’annu e ca chi po su Guvernu non s’agatant is numurus est meglius a torrai a votai.

Su Pd at nau sa sua po buca de su Mateu Orfini: “Piciocus, scusaimì ma bos si bolia nai ca cun is votus de su Partidu democratigu non feis perunu guvernu poita is nostrus ominis ant essi a s’opositzioni”. Eus a biri comenti andat a finiri.

 

 

 

 

Foto: ilprimatonazionale.it