“Mi dispragit meda de cussu chi at nau Prodi, pensu chi perou non sciat aberu comenti funt andadas is cosas, est Renzi chi no at bofiu fairi perunu acordiu. Candu si cicat de fairi un’alleantzia si cicat una domu in cumunu, un’alleau non est unu serbidori, tenti sa propriu dignidadi ma candu unu si creit Deus in terra tandu dognun andat po sa strada sua”. Ddu at narau sa presidenti de sa Camera Laura Boldrini de Liberi e Uguali custu mengianu a Republica Tv, arrespundendu cussa puru a is fueddus de Romano Prodi ca segundu sei su Pd trabagalit a s’unidadi de su centrumanca e LeU invecias non ddu fait.

“Liberi e Uguali non nascit a dispetu de su Partidu Democratigu, ma nascit e si ndi pesat po preniri una domu sbuida, pedit a sa genti de torrai andai a votai, poita imoi cun nosu c’est su progetu de giustitzia sociali, nosu non andaus a ndi tirai votus a su PD, cussus su partidu de Renzi ddus at giai perdius”, at sighiu sa presidenti.

Candu ddi faint su nomini de Salvini ddi pigat fogu e narat ca su segretariu de sa Lega iat a depiri pediri scusa a totu is italianus po is fueddus de macu chi umperat in sa campagna eletorali in pissu de is imigraus.