Sa Sardigna est sempiri de prus una terra “chena pipius”. Is feminas faint pagus figlius e ddus faint in-d’una idadi sempiri prus arta. S’Isula nosta est sa regioni de s’Italia cun su numuru prus basciu de figlius po dogna femina:1,06 inSardigna e 1.43 sa media de s’orrestu de sa natzioni. Est calau de 0,1 custu numureddu de su 2016. Ddu narat s’Istat in s’urtimu documuentu in pissu de “Natalità e fecondità della popolazione residente”.

Is feminas chi bivint in Sardigna funt fians cussas chi decidint de fairi unu figliu adduru cunfrontas a s’orrestu de s’Italia, sa medai sarda de s’idadi de is feminas chi diventant mamas est de 32,5. Medas funt is figlius nascius de babbus e mamas chi non funt coiaus: su 40,8%, una percentuali chi acostiat sa Sardigna a is atras regionis de su setentrioni. Is nominis chi ponint de prus a is pipius funt Franciscu po is maschigeddus e Sofia po is femineddas.

 

 

Foto: repubblica.it