Est mortu custu mengianu Giuseppu Soffiantini chi iat fatu de pagu, su ses de martzu otantatres annus. In su 1997 nde dd’iant leau is bandidus, de domu sua in Manerbio in su brescianu, e ddu iant poderau po 237 dîs (de su 17 de lampadas finas a su 9 de friargiu de su 1998). Liau in Manerbio e lassau in Impruneta in is orus de Firenze a pustis airi pagau cincu miliardus de is libras becias.

“Eus pagau cussu chi boliais, imoi, feinosì biri ca seis ominis de fueddu: liberaideddu”, aici iant chistionau is tres figlius de Soffiantini, Paulu, Giordano e Carrulu, una pariga de oras prima de sa torrada a domu de su babbu. Su 25 de gennargiu de su ’98, is bandius iant mandau a Erricu Mentana, chi tandu trabagliaiat in su telegironali de Canale %, una litara cun-d’unu orrogu de origa de Soffiantini.

In su mentris chi Soffiantini fut in is manus de is bandius su generali de is carabineris Franciscu Delfino iat pediu unu miliardu in dinari a sa familia po cicai de ddu fairi torrai a domu prus coidendu. Po custu su generali nd’at pigau tres annus de presoni. Sempiri in su matessi tempus, su 17 de Santu Aine, in Riofreddo su politziotu Samueli Donatoni fut abarrau bociui de is bandius poita fut provendu, paris a is Nocs, a liberai Soffiantini.Foto: ilfattoquotidiano.it