Est torrau a Casteddu, duas cidas pustis, Luisu Di Maio, su candidau a presidendi de su Guvernu de su Movimentu Cincu Steddas.

A dd’ascurtai, in sa Fiera, funt acodius, prus o mancu, milli ominis  feminas, ma innanti de andai a chistionai s’est frimau in su Poettu a si bufai una birra comenti at fatu biri a sa genti chi ddu sighit in Facebook.

“Su cuatru de martzu creu chi at essi una cosa feti tra nosu e su centrudestra, custus urtimus nd’ant furau su benidori a is giovunus”, at nau Di Maio. “Su Partidu Democratigu est a foras de sa cuntierra, antzis ap’a nai de prus: Renzi, candu narat ca eus torrau a su Stadu bintitres milionis de eurus, est fendu campagna eletorali po nosu. Seus sa prima fortza politica de s’Italia e agatu chi siat normali chi destra e manca si dda pighint cun nosu, tra cussus non agatu manc’una diferentzia”.

At arrespustu inderetura de Modena su segretariu de su PD, Mateu Renzi. Finas su sindigu beciu de Firenze si dd’at pigada cun is Steddaus e cun Salvini: “Timint Di Maio e Salvini de chistionai cun mei in televisioni. Ddu scint beni ca chi fueddaus de numurus non c’at storia e po cussu si neganta”.

Su segretariu at chistioau puru de is sondagius chi bint totus su PD in basciu: Bosi bolint contai totus chi est finia, ca su Pd non ce dd’at a fairi. Ma in su 2013 fustis ainnanti de cuindigi puntus e ddus eus perdius in duas cidas. in su 2014 Grillo naraiat ca funt ainnanti de nosu e invecias est acabadacoranta a binti po nosu candu is sondagius nosi donant ogualis, in su 2016 nos est andada mali cun su referendum, eis a biri ca custa borta puru non ant a intzertai”.

 

Foto: https://www.instagram.com/p/BfYve6qH3tS/