Unu arreconoscimentu mannu po su navigadori po is maris chi at essi donau in su consigliu comunali de su noi de Nadale, acorrau po s’ocasioni in s’aula consiliari de su Cumunu de Mamoiada. In su mesi de Santu Aine in su portu de Casteddu candu su velista dorgalesu fut partendu, a sa sola, po fairi su giru de su mundu cun sa barca a vela ddue funt finas is Mamuthones e is Issohadores. De sempiri Mura tenit acapius fortis cun Mamoiada e su premiu, chi de premiu podeus chistionai, est donau po Fortis arreiginis in su territoriu ma obertura a totu su mundu, custa est su motivu de custu scioberu: “Po essiri stetiu ambasciadori in su mundu de sa identidadi sarda e airi gherrau cun determinatzioni, preparatzioni e passioni totu is maris”.

Est de arregodai ca Gaetano Mura in s’ora chi fut navighendu teiat sa bandela sarda sempiri apicada in sa barca. Innantis de Gaetano Mura custu arreconoscimentu, chi est nasciu in su 2003 est andau a peronalidadis famadas: Giuanni Lilliu, Franciscu Cossiga, Giuanni Usai, Paulu Fresu, Maria Giacobbe, Giuanni Luisu Gessa, Pinuccio Sciola, Giuanni Maria Bellu, Gianfranco Zola, Bachis Bandinu, Flavio Manzoni, Rossella Urru, is operaius de Otana Polimeri e Caterina Murino.