Pisci a iscabeciu – o iscabeciada de pisci – est una ritzeta de sas zonas de Casteddu ma connota puru in su restu de s’Itàlia. Comente medas de sos màndigos chi iscoberimus in custa rubrica, apartenet a tempos passados e fintzas custa ritzeta naschet dae sa sapiéntzia antiga, cando s’apretu arrechediat de cunservare su ite papare in manera chi non s’esset guastadu luego. Oe su pisci a scabeciu est una pietantzia lichita ma in àteros tempos fut fata de matérias primas pòberas, comente a su sólitu…

 

Sos ingredientes po la fagher sun:

Pische e iscata a piaghere, azu, chibudda, sìmula, aghedu, tamatas, làuru, sale, pipereddu

 

Po printzìpiu si passat su pische, pulidu e assutu, in sa sìmbula, si friet in ozu ermanu fintzas a cando est doradu, in una casserola si sufrien sa chibudda e s’azu, a coa si ponet sa tamata, s’aghedu e si faghet còghere chimbe minutos. Azunghimos a pustis su pische frissu, su làuru, su pipereddu, su sale e coghimus àteros pagos minutos. Custu pratu si podet papare siat fritu che caente, s’importante est chi bi siat bonu apetitu!