1. Mura (1’02”)

Dae s’otantabator fio assente

de Maria in sa festa bella e rara

però mi ses restada sempre in mente

tue, siniscolesa zente cara.

Ocannu dae nou so presente

puntuale po fagher custa gara

e dae Sas Noe domandende aggiudu

bos torro a dare un’àteru saludu.

 

 

2. Màsala (1’02”)

Su tempus est andende a passos mannos

chi paret curre-curre e bola-’ola

in custa vida ’e gioias e afannos

chi totucantos nd’amos una sola.

E deo puru torro a Siniscola

oe cuntentu poi ’e bator annos

comente dae coro isperaia

e bos saludo in sa festa ’e Maria.

 

 

3. Mura (1’02”)

In tantos annos chi che mancaia

una parte ’e sa vida ch’est passada.

Ma de me, Siniscola, pensaia

chi ti nde fis in totu ismentigada

invece poi ti ses ammentada

chi unu seggiu in sos palcos tenia.

Gai cuntentu so torradu a bènnere

isperantzosu ’e bos poder tratènnere.

 

 

4. Màsala (52”)

E gai custa gara s’incaminat

e chissà chi sa zente si cuntentet,

ch’’e fronte a nois istanote istentet,

chi no si ch’andet prima chi si finat.

Che-i sa luna chi nos illuminat

Maria nos aggiuet e nos tentet:

gai retzimos totu dae susu,

salude e-i s’aggiudu po piusu.

 

 

5. Mura (58”)

Sa poesia in su coro tenides

inoghe giovaneddos e giovanos

e apretzades sos poesianos

prite su cantu sardu lu gradides:

custa est sa prima ’olta chi intendides

totas duos poetas de Silanos

po Siniscola e su restu ’e sa zona

isperende ’e che fagher gara ’ona.

 

 

6. Màsala (48”)

Inoghe an pro sa gara passione

e sas edades che sun totas trese

e che so deo e tue che sese

e la faghimos sa gara a cumone.

S’’enimos dae totu unu paese

est po sa pàtria soddisfatzione

ca semus nàschidos in cussa dimora:

ube morimos non s’ischit ancora.

 

 

7. Mura (58”)

Ischin totu in Silanos so naschidu

e no est ammuntada sa lumera.

Barant’annos in custa carriera

subra su palcu m’an intesu e bidu

e comente a bonu coro so ’ennidu

gai de mi ch’andare apo s’ispera:

prontu po ponner sas musas in motu

cherinde fagher cuntentos a totu.

 

 

8. Màsala (46”)

Gai formamus un’acopiada

ja chi ana pensadu a nos unire.

Una parte ’e sa vida ch’est passada

e che puntamos s’oju in s’avenire:

l’amos sa carriera comintzada

e isperamos puru ’e la finire.

Però custu cantare tou e meu

a da chi finit l’ischit solu Deu.

 

 

9. Mura (1’00”)

Ma so cunvintu su dovere fatas

ca improvisadore ses robbustu.

Cun sas otavas tuas pius esatas

a totus a t’intender faghet gustu

ma unu pópulu bellu che-i custu

no s’agatat in totus sas piatas:

b’at de li tèssere una fama digna

ca est tra sos prus bellos de Saldigna.

 

 

10. Màsala (49”)

Sa Sardigna si girat totacanta

ma su chi naro a esémpiu lêse.

Cantamos sempre pro santu o pro santa

si nos invitan a calchi paese:

cando semus in duos, cando in trese

ca su palcu no est una pianta

e unu poeta non cantat mai solu

che in foresta unu rusignolu.

 

 

11. Mura (1’04”)

Chi non giughes sa limba tenta in ruos

nd’est tota sa Saldigna connoschente.

Ognunu tenet sos métodos suos

a da chi a iscultare bi est sa zente:

deo sos bellos esémpios tuos

mi los apo infrisciados in sa mente

prite sun bellos meda mi nde ispanto:

mi naras a cantare e tando canto.

 

 

12. Màsala (46”)

Chie cantat sa mente l’at distinta

ca su cantare est trabagliu mentale.

Non semus unu a s’àteru fedale,

semus naschidos da poi ’e su trinta

e semus unu a s’àteru uguale

e Siniscola non siat cunvinta

ch’’enimos ambos dae unu logu

cun armas de ferru fritu o de fogu.

 

 

13. Mura (1’00)

As una bella otada cuncepidu

ca as in subra su palcu postu pê

ma in sa realtade, pensa e crê,

po fagher su dovere so ’ennidu:

deo su trintatrese so naschidu

e tenzo duos annos pius de te.

E finas in sa festosa bella die

si ses minore, pone mente a mie.

 

 

14. Màsala (53”)

Ma non mi contes minore-minore

ca si no, Mura, in fallu podes rùere

e de sa vida in su menzus fiore

non so e custa làssami conclùere:

connosco puru ogn’àteru sabore

però como non chelzo late a sùere:

barant’annos in mesu ’e sos poetas

e minore-minore non mi fetas.

 

 

15. Mura (54”)

Non t’apo nadu chi ses minoreddu,

de prosighire sias in s’ispera

ma lassa chi ti nelza, Marieddu,

chi a totus arrivet istasera:

prosighinde in sa tua carriera

cun megus no agatas iscameddu.

Podes andare addainanti ancora

chena ch’’essire da s’istrada in fora.

 

 

16. Màsala (44”)

Comintzada l’aia a pitzinneddu

de dogni palcu in s’itineràriu:

pro me no est bistadu unu calvàriu

e nemmancu martìriu nieddu.

Remundu mi nariat Marieddu,

Barore Sassu mi nariat Màriu,

tue comente mi cheres mi jama:

non mi che leas ne gradu e ne fama.

 

 

17. Mura (55”)

Tue a t’intèndere as dadu consolu

ca sa natura a cantare ti at fatu.

De custu donu nde li sias gratu,

non t’apo dadu ’antos deo solu

però po te fit su numen addatu,

invece ’e Marieddu, Mariolu

ca as praticadu in sas mezus iscolas

e totu sos collegas mariolas.

 

 

18. Màsala (43”)

Est unu donu chi m’at dadu Deu

provisóriu, Mura, e temporale.

Però non naro chi est donu feu

e tando a Deus non li torro male.

Su sambinadu tou e-i su meu

tenen sa emme pro initziale:

nàschidos puru in totu unu terrinu

ma non mi ses parente e ne bighinu.

 

 

19. Mura (55”)

Torrare una risposta ti cheria

da chi ’e su palcu semus in s’altura.

Tue ses Màsala e deo so Mura

e tenimos diversa fantasia

però deves ischire sa natura

no at dadu su donu a tie ebbia.

Da chi m’agato de su palcu in susu

deo lu tenzo a lu ponner in usu.

 

 

20. Màsala (47”)

Dare una risposta mi cherias

cun rimas bellas e bene cumpostas.

So cuntentu si a mie ti nd’accostas

e mezus chi atesu non che sias:

a risponder a sas domandas mias

ja non t’an a bastare sas rispostas:

tando a risponder comente ti fidas

si sas rispostas sun totu finidas?

 

 

21. Mura (54”)

Màsala, su chi naras non mi est nou

e a ti risponder non mi faghet dannos

mancari tenzas sos méritos mannos

che improvisadore a totu prou.

Eo ja l’isco so da barant’annos

sempre atacadu a su fiancu tou:

ap’ischidu mantènnere su contatu,

mai brutas figuras ti apo fatu.

 

 

22. Màsala (43”)

Ma a mie puru pro sa veridade

non mi ch’imbolas e ne mi ch’esìlias

ma cun su ch’improviso si cuncìlias

at esser totacanta veridade:

ello comente mai ti umìlias

a mi ’estire de autoridade

cando deo no apo interrogadu

e poi tue non ses imputadu?

 

 

23. Mura (55”)

A inue sa nostra fantasia

ch’est arrivende in custu momentu?

Est giustu chi ti feta cumpagnia

sena ch’’etare faeddos in bentu:

no est su nostru unu dibbatimentu,

est solu una cantada de poesia.

Nos lu devimos imprìmere in mente

ca cussu est chi piaghet a sa zente.

 

 

24. Màsala (45”)

Tue puru ses unu ’e sos addatos

e deo che a tie so cantende.

Ma a bortas b’at caminos male fatos,

no isco mancu a ube so andende:

si po disgrascia mi bido ruende

tando m’apo a aferrare a cales ratos

cando est su caminu in pigada

e mi paret chi ratos non bi nd’ada?

 

 

25. Mura (58”)

Màsala chi mi setzes a vicinu,

sas malas isperàntzias distrue:

non chelzo chi t’abbagliet cussa nue

chi ti che ’ogat da pilu o in tinu

e s’’ido ch’isbagliende ses camminu

ti naro deo: non passes igue,

In s’àteru caminu ti che cola,

in s’istrada prus giusta ’e Siniscola.

 

 

26. Màsala (44”)

Mi pare canta-canta chi m’imbetzo

gai non m’at tocadu parte fea.

Gràtzie cando sos invitos retzo

a totacanta sa Sardigna intrea:

s’in custu palcu istanote mi setzo

m’at dadu Siniscola sa cadrea

e ja m’at dadu cadrea sigura,

non l’iscàmbio cun sa chi tenet Mura.

 

 

27. Mura (1’00”)

Tzeltu non semus in totunu bancu

sétzidos a s’internu ’e sa butega.

Ma pius giaramente t’ispiega

in subra ’e custu palcu, tundu e francu,

ca forsis so istadu unu collega

dignu de t’aer fatu su fiancu

c’ammitidu mi l’as s’àtera die

comente tue fatu lu as a mie.

 

 

28. Màsala (45”)

Deo una cosa ja cheria ischire

a inube che cheres arrivare.

Est passadu su tempus de godire

e sa zente no andat pius a mare,

su tempus comintzende a infriscare

e-i sas garas acantu a finire:

sun sas ùrtimas notes ista chida,

s’interessante est chi sigat sa vida.

 

 

29. Mura (52”)

As un’iscüisitu galateo

chi custu est veramente de ammirare.

Ch’a a mi cumprender arrives bi creo,

de custu non nde poto dubitare,

e a inue arrivare chelzo deo

non b’at bisonzu ’e ti lu ispiegare.

O Màsala, ti bastet custa sola:

devimos cuntentare a Siniscola.

 

 

30. Màsala (43”)

In beranu leadu amos s’aviu

pighende a dogni palcu preparadu.

Amos cantadu pro totu s’istiu,

dognunu ’e nois si est onoradu

e fia in tempus caldu sueradu

chi sa fronte pariat unu riu

ma como est comintzende a fagher fritu

e fina aumentende s’apetitu.

 

 

31. Mura (55”)

Ch’est ja passadu su tempus caente

finas in cuddos logos pius bassitos

e non poto negare sos meritos

po sas cosas chi t’’essin dae sa mente.

Ma como sun arrivende sos invitos

dae s’éstero e dae continente

e deves jùghere su fìsicu ’e ferru

po sos isfortzos de atunzu e ierru.

 

 

32. Màsala (43”)

Ma domandare ti cheria, Mura,

meravizadu proite nde restas?

In s’atunzu comintzat sa friscura

però finin sas garas e sas festas:

de ierru e beranu sas tempestas

tando allegran tota sa natura

però sa poesia est unu frutu

chi li cunfaghet su tempus asciutu.

 

 

33. Mura (59”)

Ma po me in su cantare no bi at dannu,

cun custa fato sa conclusione

cunsiderende e dende atentzione

cantu sa gara ponet in afannu

ca so che-i cuddu tipu ’e puzone

chi est prontu a cantare totu s’annu.

O nelzat ci o puru nelzat ciai

cun su cantare no m’istraco mai.

 

 

34. Màsala (43”)

Gai enit s’esórdiu cessadu

comente annuntziadu as in s’istante.

Però mai si faghet su bastante

ca su pópulu cheret cuntentadu

ma cantu fin’a oe apo cantadu

ateretantu cheria chi cante.

Si tenzera salude e bonu proe

non so in chilca ’e la finire oe.