Sunt colados giai 8 annos dae cando sa repressione italiana at arrestadu deghe cumpàngios de sa manca indipendentista, serrende·los in presone pro tempus meda e ordingende un’operatzione de propaganda mediàtica pro delegitimare s’indipendentismu.
Cussa borta sa manca indipendentista at aguantadu a cussu atacu, fintzas gràtzias a una mobilitatzione populare manna in ue gente meda at leadu parte a deghinas de manifestatziones, pedende sa liberatzione de is patriotas presoneris, connotos e respetados pro s’impignu issoro in s’atividade polìtica, culturale, sindacale e  in su traballu.
Sas indàgines las aiant cumentzadas meda tempus in antis de su 2006 e aiant gastadu giai milliones de èuros de dinare pùblicu pro pedinamentos, intercetatziones, machinàrios modernos e sofisticados chi amus atzapadu in sas domos e in sas beturas de paritzos militantes nostros; chene faeddare de su chi sunt costados a livellu umanu sa galera e dae su controllu fitianu de sas fortzas repressiva in sa bida de paritzos patriotas in totu custos annos.
Mancari gasi s’aparadu repressivu italianu no est resessidu a agatare peruna proa cuncreta chi podat dimostrare sas acusas suas, ma isceti intercetatziones ambientales, bogadas dae sos arresonos in ue nche las ant naradas, e interpretadas ponende mente petzi a sa mala idea de sa procura e de su P.M. e a sa boluntade polìtica de criminalizare s’indipendentismu de manca.
S’istadu italianu dae pagu at serradu sas indàgines giughende a protzessu degheoto cumpàngios. Tra custos bi nd’at calicunu chi at istòrias, apartenèntzias e ideas polìticas diversas dae sa nostra e nois lis cherimus esprìmere sa solidariedade nostra ca sa repressione colonialista italiana nche los est pissighende cun custu atacu metzanu, pro more de is càrculos polìtico-giuditziàrios malos a cumprèndere de carchi funtzionàriu e pro pònnere fatu a sa teoria incuisitòria connota comente “Teorema Pisanu”.
Su 6 de làmpadas b’at a èssere sa prima udièntzia de su protzessu e A Manca at a èssere in antis de su tribunale de Tàtari pro denuntziare cun fortza chi custu est unu protzessu polìticu e un’atu repressivu ebbia.
Tzerriamus is indipendentistas e totu sa mègius parte de su pòpulu nostru a manifestare a costàgiu nostru, pro gherrare unidos contra a custu atacu a s’indipendentismu e pro abboghinare a boghe manna in cara a s’aparatu repressivu coloniale chi sa liberatzione natzionale e sotziale de sa terra nostra est unu protzessu istòricu chi est giai cumentzadu e chi no at a èssere mai possìbile a lu firmare cun sa fortza, cun sa criminalizatzione, su terrorismu mediàticu e cun sa galera.
Sa pelea pro sa libertade de Sardigna sighit, finas a s’Indipendèntzia!
http://www.manca-indipendentzia.org/ita/organizzazione/comunicati/item/585-6-giugnomanifestazione-contro-la-repressione.html
Su sit-in at a èssere su 6 de làmpadas 2014 in Tàtari in carrera de Roma, cara a su Tribunale, a sas 9:00 de mangianu.