1954

Carbonia 11 Dicembre 1954

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sozu (80”)

De cussu gas o àtera meina

creo chi siat s’iscena finida:

de ogni cosa s’’iet in sa vida

ca tantu non bi at rosa sentza ispina.

Ma sa segunda parte est arrivida

como che devo ponner disciplina

ca cheret tota sa zente domada:

a mie in parte sa legge est tocada.

 

 

2. Piras (55”)

Peppe in parte ja tenet sa legge

narat ch’at isse tota sa rejone.

E narat a dognunu: ”Ti curregge

non deves fagher, no, ribellione”.

Est che pastore ch’at unu bastone

e si leat a tùghidu su gregge.

Deo so forilegge e no cumando

ma a ue cheres tue no bi ando.

 

 

3. Sozu (63”)

Deves esser in vida intelligente

po non ponner a nisciunu in cumbata.

E mi paret sa cosa pius esata

in su ch’est bonu ‘e tota sa zente

ca da chi una legge l’ana fata

a sa legge si devet ponner mente.

E caligunu da chi est conchi-tostu

a pagu a pagu lu ponet a postu.

 

 

4. Piras (50”)

Tue naras: sa legge est fata igue,

cheres chi deo ubbidiente sia.

Ma si comente sas legges de totue

no be-i nd’at mancuna a moda mia

cand’as fatu sa legge bi fis tue:

l’as fata tue e deo no bi fia.

No so a cussa legge cussiente

e po cuss’est chi no ti ponzo mente.

 

 

5. Sozu (58”)

Totu sas legges sun bonas e bellas

dae sa prima ’etza a sa chi est noa.

Tue ses in bidea ’e fagher proa

però su ch’est iscritu no cancellas

ca tue a sa legge ti ribellas

ma as a fagher sos contos a coa

ca tantu in custa o in àtera zona

non podes fagher mai fine ’ona.

 

 

6. Piras (48”)

(Ma) Tue mi ch’as a ponner in presone

e deo chi non t’obbido ti cunfesso:

tue ch’as fortza ti faghes rejone

ma a mi difender deo ja bi pesso

prite si lassas lenu su balcone

ja iscud’unu brincu e mi chi ’esso.

So lestru a mi ch’’essire e no ti fides

ca si mi ch’’esso torra no mi bides.

 

 

7. Sozu (49”)

Tue bi deves dare atenzione

e non ponzas su mundu in avolotu.

Unu progetu lu pones in motu:

resessis a ch’’essire dae presone.

Tando deo ti ponzo su taglione

e su ’inari faghet gula a totu.

E ti trobeit fina frade tou

e ti nd’’atit che cojuadu nou.

 

 

8. Piras (48”)

(Beh) Tue ja m’as ponner su taglione

e mi lu pones mannu po aggualu.

Fadre meu ca no est fadre malu

cun megus lu dividit a cumone

ca si mi che ponides in presone

inie mi campades de regalu.

Tue as a narrer ch’apo fatu isbagliu

ma no mi campo dae su trabagliu.

 

 

9. Sozu (56”)

Da ch’una bella summa as in sa testa

ti paran de sa tràpula s’iscena.

Podes contare finida sa pena

ma in presone non ses mancu in festa:

dae ”uccellu liberu” ’e foresta

passas a gabbia o a sa cadena.

Ca ses contr’a sa legge andadu a toltu

e tando nd’’essis bezzu o nd’’essis moltu.

 

 

10. Piras (39”)

(Ma) Naras chi tue no ti ponzo mente

e invece isbagliadu ja as totue.

Si fus istadu pius sapiente

m’aiasa lassadu in paghe igue.

Ma naras chi so deo prepotente

sende su prepotente chi ses tue.

Ses prepotente chi a tantu arrivas

prite ’e sa libertade ja mi brivas.

 

 

11. Sozu (48”)

Devias viver in paghe serena

lìberu ti podias divertire.

Ma libertade non cheres ischire

sentza ponner sos àteros in pena

ca a tie ti piaghet a bochire

e a campare dae sa robba anzena.

E ca la pensas gai considera

tando ses moltu o vives in galera.

 

 

12. Piras (40”)

Bae chi deo ti dao cumbatas

cant’un’anzone no penses a mie.

Ti fato gherra e cumbato dogni die

no ti che ponzas in conca patatas

tantu sas legges tue las as fatas

e las faghes chi anden ben’a tie

prite mandigadore t’an connotu:

no las faghes chi anden bene a totu.

 

 

13. Sozu (48”)

Ma sos leggisladores sapientes

de s’Ispiritu Santu ana sos donos

e non sun cumandende che padronos

istudiadu an che intelligentes.

Sas legges andan bene po sos bonos

non piaghen a sos delincuentes.

Tue ti cheres in gherra e in briga

ca cheres viver cun paga fadiga.

 

 

14. Piras (50”)

(Ma) ’ois nos dizis cherrer a teracos

prite sezis birbantes veramente

e nades bonos a sos chi sun macos

ch’istan chietos e pònene mente.

Ma sos chi ’e ponner mente sun istracos

ja si ribbellan cun estru potente.

Nàrada: su leggisladore est feu

deo chelzo una legge a modu meu.

 

 

15. Sozu (43”)

Ma sa legge de una natzione

l’apretzat unu populu cumpletu

ca t’imponet su massimu rispetu

dae una a s’àtera persone.

Ma tue cheres sa distrutzione

ses contr’a totu faghinde dispetu.

No as a bider in peruna die

una legge chi bandet bene a tie.

 

 

16. Piras (42”)

(Ma) deo ti dia narrer de gosie:

no m’aggradat su codice penale.

S’est chi no tenet legge un’animale

e-d-est fizu ’e Deu che a mie,

tue naras ch’a totu fato male

prite times de fagher male a tie.

E s’est chi fato male, in mente tene,

est soltantu ca a mie chelzo ’ene.

 

 

17. Sozu (49”)

E cando mai chi no ti nde abbizas

chi sos umanos an àteras grascias.

A bi rifleter no bi contivizas

a modu tou las cheres sas fascias

ma si a sos animales ti bi abbascias

a issos solamente ti assimizas.

E che cheres dae nois lontanu

fora de totu su consòrtziu umanu.

 

 

18. Piras (43”)

(Ma) deo a sas legges tuas so contrariu

e mi ribbello prite so abbistu.

Sa legge at cundennadu a Gesu Cristu

ca nachi fit rivolutzionariu.

E l’an postu in sa rughe e l’ana pistu

che ch’esserat istadu unu sicariu

essende chi fiat de bona idea

ma si ribellat a sa legge ebrea.

 

 

19. Sozu (49”)

Lu chelzo cussu compitu risoltu

ca no m’as in sa frase cuntentadu.

Abbizadinde ’e inue est su toltu

a da chi a Gesu Cristu an giudicadu.

Fit giudice Pilatu e no l’at moltu

m’antzis si nd’at sas manos samunadu.

Nadu at: sa legge, de fronte a sa zente,

non podet cundennare un’innotzente.

 

 

20. Piras (42”)

Ma Pilatu no fut compitu sou

ca cuddu fut s’ebreu ordinamentu.

At nadu: lea chi est sùditu tou,

cundennadilu s’est chi culpa at tentu.

Ma Cristos po su Testamentu Nou

fiat contr’a s’Antigu Testamentu.

E preigadu at contr’a cussa legge

e tue si ses bonu lu curregge.

 

 

21. Sozu (39”)

A da chi faghes un’àter’iscatu

tant’e tantu no est a dannu meu.

Est su pius terriìbile misfatu

a cundennare su fizu ’e Deu.

Però da chi assoltu l’at Pilatu

l’at cundennadu su populu ebreu

chi no aiat sa legge connotu

ca cussos forilegges fini totu.

 

 

22. Piras (37”)

No, chi Cristos baliat pius de te

e ischiat cumprender sa rejone.

Però at fatu sa rivolutzione

su Nou Testamentu at postu in pe’

e at usadu una ribellione

contr’a totu sas legges de Mosè.

E puru forilegge l’an connotu

mancar’esserat una legge etotu.

 

 

23. Sozu (41”)

Igue como ja semus umpare

poite deo non so mai a coa

e poto finas in campu aprovare

de Gesu Cristu sa valente proa

ca cheriat a totu presentare,

ammentadinde, una legge noa:

sa ch’aprovan un’ateruna die

ma no fit forilegge che a tie.

 

 

24. Piras (42”)

No, chi sa legge vigente at negadu:

est un’ispètzia ’e ribellione.

Ammenta, sa pagana natzione

sos cristianos at martirizadu

ca no pònene mente cun rejone

a sos deos famosos de s’Istadu.

Infatis los ana moltos totucantos

e a da poi los an fatos santos.

 

 

25. Sozu (51”)

De sos leones nd’ana dadu in pastu

ma osselva sas cosas ue sunu.

Ja si bi nd’at isfasciadu e guastu

su momentu a lu narrer oportunu:

però sun duas legges in contrastu

e forilegge no bi nde at manc’unu.

Ca chie furat a iscuru e a luna

cussu legge no nde cheret manc’una.

 

 

26. Piras (41”)

Ma deo uso sa ribellione

ca ’ido chi sa legge est tropu crua.

Mi chelzo lìberu che-i su puzone

chi ’olat sempre a voluntade sua.

Tues m’as poltu in testa su taglione

tantu no bessit da busciaca tua.

Si fut bistadu divesciu s’impoltu

zeltu taglione no nd’aias poltu.

 

 

27. Sozu (46”)

Ma poite sa critica no lassas?

De mi calunniare ses amante.

Ma deo devo sighire sas trassas

de su malignu e de su birbante

e-d-est po cussu chi a dogni abitante

fato sa legge po pagare sas tassas.

Ma tue su ’inari ja l’agatas:

pones sas tassas a da chi ricatas.

 

 

28. Piras (33”)

Deo puru mi fato sa rejone:

ello, tue de tassas no nde pones?

Si semus ambos duos lazarones

sas legges las faghimos a cumone.

No cheres deo chi fure un’anzone

e tue ses furende milliones.

Ma po te su furare ja est ammissu:

tue onestu e-i su ladru est issu.

 

 

29. Sozu (50”)

S’apo ’e ponner sas tassas in risaltu

no bando sa bujaca a irrobbare

ne a sas bancas déndeli s’assaltu

a nde ’ochire a cùcur’a pare.

Deo intro su trintunu ’e maltu

li fato sa denuntzia presentare

ca non so contr’a nisciunu ostile:

gai si tassat s’òmine civile.

 

 

30. Piras (39”)

Deo cheres sa denuntzia chi fete

e tue ses immune po rejone.

Viaggias in preferidu vagone,

àntzis, bi viaggiades ses e sete

e deo si no giuto su bigliete

ja mi ponen in contravintzione.

Chi sia forilegge no be-i creo:

ja chi non pagas tue mancu deo.

 

 

31. Sozu (48”)

Ma chie ada una legge iscritu

no s’impossessat su valore anzenu.

Su codice est de artìculos pienu

e de cummentu dognunu est apitu.

Ma devet aer unu unu diritu

po viaggiare gratis in su trenu

da ch’at unu servìtziu prestadu:

sol’a-i cussu su biglieto est dadu.

 

 

32. Piras (43”)

Sa legge mustrat chentu e un’artìculu

(e) dognunu amigu e si l’imparentellat.

De cantu est elasticu est ridìculu

chi un’artìculu s’àteru cancellat.

Tando chie de coro at unu bìculu

a tanta ingiustitzia si ribbellat.

E faghen bene chi bos dan atacos

ca sos chi ponen mente sun sos macos.

 

 

33. Sozu (49”)

De cussa frase no nde so cuntentu

po fagher su bandidu o su ladrone

ca che ses fora dae s’istradone

in perìgulu a dogni momentu.

E tando cres ch’in-d-una natzione

nd’at macos su noranta po chentu.

Sos macos cussu sun e ribambidos

e sàbios ebbia sos bandidos.

 

 

34. Piras (39”)

(Ma) eo po me no so ’e sos babbeos:

so chischende su torracontu meu.

Ma òmines si nd’agatan tropu feos:

cheren in punzu su populu intreu.

Mosè po ponner mente sos ebreos

narat sas legges chi l’at dadu Deu.

E s’est bene a lu giudicare igue

fut unu faulalzu cant’e tue.

 

 

35. Sozu (43”)

Chi bi las dian Deus o sos santos

a mie no lu fetas a ischire.

Però s’òmine devet arrivire

a cumprender si de vertude at bantos:

sas legges fatas sun po totucantos

e totu las devimos ubbidire.

E chie andat a sa legge contrariu

este ca no connoschet su binariu.

 

 

36. Piras (37”)

(Ma) deo ando pianu a lenu a lenu

apo a bandare fina a pesarue.

Andat in su binariu su trenu

ch’est machina e ja la cumandas tue.

Invece deo no be-i ando igue

c’apo mente e so òmine terrenu.

Mi chelzo lìberu e no vinculadu:

no mi chelzo da nemos cumandadu.

 

 

37. Sozu (49”)

Ma tue in sa foresta che as s’abbitu

che su crabolu o che-i su sirbone.

E deves dare sempre atentzione

no incapes de fronte a su conflitu.

Ca no trabaglias non tenes diritu

cras de otenner una pensione.

Est solu un’idea de machine

però tzeltu no faghes bona fine.

 

 

38. Piras (41”)

(Ma) tue cheres chi trabaglie e obbligadu

m’asa a esser fine che una canna

ca mi l’as fata tue sa cundanna

prite no so che tue fortunadu.

Tue da cando ti ch’amos pigadu

ti ch’as fatu una ’entre gai manna.

E l’ammito chi sa ’entre manna jutas

ca a chie trabagliat solu isfrutas.

 

 

39. Sozu (45”)

Ma deo so sa legge, tene in mente,

no mi contas ne ladru e ne birbante.

Da prima o poi ’e sa Costituente

devo pensare a dogni abitante.

Benzo incontru de dogni tribagliante

e devo azuare un’impotente

e fagher a sos bonos sentinella:

eco sa legge mia santa e bella.

 

 

40. Piras (45”)

Lea ’e sa legge in totu sas salas

b’at in su muru unu crocifissu.

Però sos giudices lu jughen a palas

e mai no l’abbàidan a Issu

ca cussu sos dilgrasciados che l’ana missu

in sa presone tzeltas legges malas.

Ma Gesusu ca ’e legges bonas ja est conte

puite no bos l’azis postu ’e fronte?

 

 

41. Sozu (52”)

A Gesu Cristu de fronte o a palas

e a su presidente, bista atentu,

ca da chi faghes unu juramentu

nde rispondes de sa corte in sas salas.

Però cun cussas bideas chi asa, malas,

no la finis in festa ne in cuntentu

ca ognunu de a tie si nde istancat:

unu colpu ’e balla no ti mancat.

 

 

42. Piras (46”)

Si m’isparan a balla tando tota

sa vida est consumada e non discuti.

Nara, cun megus sezis sempre in lota

néndenos: “Fuorilegge, farabutti”.

Prite mandadu assoltu as a Marotta

e a Ippolito e a-d-Avveduti?

Cundennadu no nd’as de cussos duos

tant’e tantu ja sun cumpagnos tuos.

 

 

43. Sozu (51”)

Ma su processu e su dibatimentu

de m’aer presentadu no t’ispantes.

S’est su codice in manu ’e sos birbantes

chi l’afacian a unu giuramentu

o non bi sunu sas proas lampantes

nara sa legge ite gulpa nde at tentu?

Ma non guastes de sa legge s’impoltu,

nara: cussos l’an aplicada a toltu.

 

 

44. Piras (43”)

Ma eo so faghinde una protesta

cando iscobian calchi cosa bruta.

Tando sos magistrados sun in festa

e curren che famidu a pastasciuta.

Tando an organizadu un’inchiesta

po mandigare un’ateruna muta.

Eco prite est chi no bos ubbidimos

da chi su mal’esémpiu nd’’idimos.

 

 

45. Sozu (44”)

Si cussa legge at sa zente fingida

a mie no mi as nudda machiadu.

Da chi sa legge noa an aplicadu,

a ite m’as a fagher un’isfida?,

tue osselva in S’Arabia Saudida

coment’’enit su ladru cundennadu:

dogni chida sa chenàbura manzanu

a su ladru che segan una manu.

 

 

46. Piras (37”)

(Mi’) igue legge nachi bi as connotu

(e) deo los creo unu pagu tiranos

prite s’aian fatu cussu votu

de totucantu sos italianos

ca cant’e cantu ladros ja sun totu

fian istados totu chena manos.

Faghìndelas abberu so seguru

chi gai fus istadu tue puru.

 

 

47. Sozu (44”)

Deo so de sa legge in sa idea:

cheret punida sa zente mischina.

A su ladru li sega sa trachea

ch’est cosa bella sa ghigliotina

o sétzilu in s’elètrica cadrea

o fusiladu a petu o a s’ischina.

Gai domat sa zente conchi-tolta

e iscàddana totu a una ’olta.

 

 

48. Piras (35”)

(Ma) mi cundennes a sa ghigliotina

a sedia eletrica o a sa pistola

deo no soe bestia ’e mola

ca no chelzo peruna disciplina

(e) fato comente-i sa calarina

chi ’oltat sa gropera a sa ranzola.

Gai giustiscia no brulles cun megus

tantu ti ’olto su caltu ’e segus.

 

 

49. Sozu (46”)

Deo ti naro: a sa legge ti umìlia

e lassa ’e segus su caltu a lontanu.

Torradìnde a su consòrtziu umanu

cun sos onestos vivinde in famìlia.

Amméntadi ite fortza at Giulianu:

pariat su padronu ’e sa Sicìlia

ca non giughiat tantu sale in tzuca

ma l’arrangiat su colonellu Luca.

 

 

50. Piras (34”)

Pisciotta jutu l’at sa traiscione

ca fut macu e no tenet mancu neghe.

Ma Giuliano est sempre un’ominone:

unu gasie ja balet po deghe.

Menzus viver un’ora del leone

chi no viver chent’annos de ’alveghe.

Ap’a viver soltantu mesa die:

molzo, si, ma no ponzo mente a tie.

 

 

51. Sozu (47”)

S’iscatat de sa legge su cungegnu

ti domat ca t’at s’odiu imbreagu.

Tue cres chi a totu pones tragu

ca de bontade no as unu segnu.

Montelepre pariat unu regnu

ma invece est duradu tropu pagu.

Sos forilegges che an bogadu a fora

e sos de legge ja bi sun ancora.

 

 

52. Piras (40”)

(Ma) ca ses biu ti nd’’antas però as toltu

ca calecunu nd’an iscateddadu.

Innanti in sa cadrea che l’an poltu

e a sa fine ja l’an pugnaladu.

Ammenta chi a Cesare l’ana moltu

cun su pugnale in pienu Senadu.

Tue ca molzo deo nde sorrides

ma naro: amigu bellu, no ti fides.

 

 

53. Sozu (47”)

Infallibile e nemmancu immortale

non devo esser perfetu e seguru.

Su codice civile e su penale

ja ch’’ogat dogni mente dae s’iscuru

poite s’apo deo agidu male

dèvene cundennare a mie puru

ca sunu totu cun sa legge eguales:

deven punire errores e males.

 

 

54. Piras (38”)

Ma tue de sa legge ses babbai:

cantades totu che ranas in poju.

Faghides ocultamente s’isforroju

e-i sa terra ch’est suta est guai

tantu unu diciu antigu narat gai:

colvu cun colvu no si nd’’ogan s’oju.

(Ca) faghides finta ’e bos ponner in boldu:

po mandigare sezis de acoldu.

 

 

55. Sozu (54”)

Però sa legge tolta si la crese

paret chi tropu la penses a toltu

ca issa dogni compitu at risoltu

in degh’annos, un’annu o unu mese.

Nar’ite gloria de Peppinu Pese:

nachi fiat su latitante coltu

chi jughiat abbeltas sas pupias

e puru nd’est finidu in manos mias.

 

 

56. Piras (38”)

(Ma) Tue teninde mannu ti nde sese

ca erogadu l’as una cundanna.

Però superiore si ti crese

mira chi faghes una falta manna.

Ma si no times a Peppinu Pese

prite no proas a l’aberrer sa janna?

Ch’est intro e creo chi pagu l’istimes

ma lu surviglias sempre ca lu times.

 

 

57. Sozu (59”)

Ti l’apo a sorvegliare a totu impignu

die e note a dognora fitianu.

E a fora in ijerru o in beranu

non bessit mancari trassistu e malignu.

E no lu fido poite no est dignu

de viver in su consòrtziu umanu

ca sa zente a sa legge ribellada

ja devet viver in cella serrada.

 

 

58. Piras (40”)

(Beh) Peppinu Pes at tentu fama e gloria

tocadu at cun su cùcuru sa nue

e-i sos saldos l’an sempre in mimoria

e l’an a tenner sempre pro totue.

Peppinu Pes est passadu a s’istoria

cosa chi no bi passas mancu tue.

Tantu sa zente comente a mie

mentuan prus a issu che a tie.

 

 

59. Sozu (54”)

Deo de cosas gai mi adoloro

ca a lu cumprender mi as fatu un’invitu.

Ja che restat s’ammentu in custu situ

e-i sa tracia in sa famiglia insoro.

Ma nara cale istoria at iscritu

s’est de passare isse a s’albo d’oro.

Iscritu at un’istoria infamante

che-i s’istoria ’e ogni latitante.

 

 

60. Piras (36”)

Ma a mie cussos gai dan consolu

mancari che los ponzas in presone.

A s’istoria passad’est Giuanne Tolu

ch’est su fiolinesu campione.

Po Istochinu ca an tentu oriolu

ana postu fina una cantone.

Mancari tue lodes no li fetas

l’ana cantadu finas sos poetas.

 

 

61. Sozu (55”)

Chie ’e cantones gai nde at bisonzu

mancari l’apan su lìbberu fatu?

Bae e bide ’e Liandru a distimonzu

o ammenta sa fine de Onoratu,

Consagliu Carta in-d-un’àteru ratu,

Marras, Pintore e Antoni Lugonzu

chi parian sos capos de ogni zona

ma no an fatu tantu fine ’ona.

 

 

62. Piras (42”)

Ma cussos una fama tenen totu

e sempre de sa zente sun a galla.

A tie fatu t’an sa facia gialla

proite su valore nde as connotu.

Nara proite su Milite Ignotu

no fut bandidu e moltu l’an a balla.

Est moltu che bandidu e gherradore:

a morrer de piumu est un’onore.

 

 

63. Sozu (48”)

A morrer de piumu est un’onore

ma cuss’onore non deghet a totu

prite disparidade no as connotu

o lis pones su propiu valore

chi a fiancu ’e Marras e Pintore

mi cheres ponner su Milite Ignotu

ch’in su Vitorianu che at sa losa:

creo no siat sa matessi cosa.

 

 

64. Piras (47”)

(Ma) Sa vida nostra bandat tota in fumu:

morimos, bonos e malos indevidos.

T’ap’eo nadu chi est moltu ’e piumu

comente sunu moltos sos bandidos.

Tue màndigas trota e bufas rumu

sos pastos los as male diggiridos.

E poi moris de ipochindria

e-d-este peus de sa molte mia.

 

 

65. Sozu (53”)

Sa morte paret batinde una peste

però bi est sa ’ona o sa metzana.

Si su Milite Ignotu mortu l’ana

tue ja lu cumprendes poit’este.

Est ca sa bandiera italiana

ch’at piantadu in Trento e in Trieste.

E s’est distintu gherrende in su fronte:

no sun sos ladros de su Subramonte.

 

 

66. Piras (35”)

Nachi sa bandiera ja ch’at missu

po cuss’est mortu in su campu ’e s’onore.

E tue sa medaglia li as permissu

ca ses vìvidu fora ’e gran segnore.

Ma deo po no morrer che a issu

invece mi so dadu disertore.

Apo nadu: no be-i morzo igue,

si cheres bi che bae e gherra tue.

 

 

67. Sozu (58”)

Cun su soldadu no ses molt’umpare

ca a contu tou aias sa mitraglia.

Cuddu devet sa patria salvare

e bandat a su campu ’e bataglia:

Tenet s’istoria e tenet sa medaglia

chi no poden sos tempos cancellare.

Ma a tie medaglia non ti dana:

tenes solu un’infamia metzana.

 

 

68. Piras (38”)

(Ma) Eo puru ja so in sa bataglia

e-i su punzu po gherrare abbelzo.

Deo so contr’a tota sa canaglia,

sa libertade a calecunu ofelzo.

Si mi cherides dare sa medaglia

no mi nd’impoltat e no bos nde chelzo.

No nde chelzo ’e medaglia in veridade:

chelzo solu sa mia libertade.

 

 

69. Sozu (43”)

Da chi cun sos bandidos ses in raglia

a ite deves pesare avolotu?

Ca tentende bi nd’at unu fiotu

non podes iscapare dae sa maglia.

E da chi gherras contr’a sa canaglia

a s’ora gherras contr’a tie etotu.

Ca s’in manu cun sa legge mi creo

pensa chi sa canaglia no so deo.

 

 

70. Piras (41”)

(Beh) tue lu naras po diplomatzia

ma deo tenzo àteras provistas.

Ammentadinde sos antirazistas

fian ribelles a sa moda mia

e lis ana leadu sas provistas

e postos in presone po traschia.

Tantu est legge de Deus e Gesusu

chi chie est oe a suta est cras a susu.

 

 

71. Sozu (55”)

Finimos ma sa tua malasorte,

abbiza, peus ti faghet perire.

E non t’illudas cosas de ischire:

sa legge tant’e tantu est pius forte.

E-d-est mezus a ti costituire

ca si no tenes sa cundanna a morte

ness’in galera ti salvas sa vida

gai sa pena ti contat finida.

 

 

72. Piras (39”)

Mirade, in totacanta s’Europa

sempre b’at calchi fizu ’e mala mama.

Bi sun cuddos chi ’ogan mala fama

a chie ch’est in prua, a chie in popa.

Ma ja l’ischides chi da manc’un’ama

no be-i mancat un’’alveghe topa.

L’apo cantadu po ti diveltire

ma como paret ora ’e lu finire.