MODA

 

 

Istèrrida

 

Sa nutrice ‘e sas Musas, Biddanoa,

sa die s’isventura t’at colpidu:

unu velu ‘e lutu si at bestidu

tota sa zona ‘e su limpidu Chelu,

lagrimadu an sos fizos de Latona

cando a Nieddu sa morte ch’at giutu.-

Unu velu ‘estidu s’at de lutu

tota sa zona ‘e su Chelu limpidu

unu velu ‘e lutu si at bestidu

tota sa zona ‘e su limpidu Chelu

si at bestidu de lutu unu velu

tot’e su Chelu limpidu sa zona

lagrimadu an sos fizos de Latona

cando a Nieddu ch’at giutu sa morte.

Rios, funtanas pianghian forte,

cun eco sas montagnas rispondian-

rios, funtanas forte pianghian,

cun eco rispondian sas montagnas.

Sas  noe Musas dae sas intragnas

cun degheoto rios de piantu

isclaman pro su caru fizu issoro.

 

 

Primu fiore

 

Morte crudele, as tentu duru coro

naraian cun lamentu sas Musas

orrenda ses chi a niunu iscusas

chi su Parnasu nostru as fatu oscuru.-

Morte crudele, as tentu coro duru

naraian sas Musas cun lamentu-

morte crudele, duru coro as tentu

cun lamentu naraian sas Musas-

orrenda ses chi a niunu iscusas

chi su Parnasu nostru oscuru as fatu.

Tue sa Pasca in figura as retratu

rispondet lege de mama natura-

tue sa Pasca as retratu in figura

rispondet lege de natura mama.

Finas Cristos che ómine nd’at brama:

culpa mia as proadu, totu est giaru.

 

Segunda retroga

 

Sa nutrice ‘e sas Musas Biddanoa

……………………………………….

isclaman pro s’issoro fizu caru.

 

 

Segundu fiore


Su rusignolu in sa chima ‘e su laru

intonadu at cun amorosa rima:

cun patètica ’oghe armoniosa

a su cipressu ispicadu at su ’olu.-

In sa chima ’e laru rusignolu

Intonadu at cun amorosa rima-

su rusignolu de su laru in chima

at intonadu cun rima amorosa-

cun patètica ’oghe armoniosa

su ’olu at ispicadu a su cipressu.

In s’istante su ‘entu si est arressu

su mare restat sena movimentu-

arressu s’est in s’istante su ‘entu

su mare sena movimentu restat.

Iride s’oceànu ’e lughe infestat

sas sirenas de dolu s’infiaman.

 

 

Tertza retroga

 

Sa nutrice ‘e sas Musas Biddanoa

………………………………………

pro custu caru fizu issoro isclaman.

 

 

 

Tertzu fiore

 

Un’Anghélu da s’Empireu jaman

a Chelu subra sas doradas alas:

s’ànima ch’altzat e tot’apagadas

cantan un’innu ‘e vitória a Deu.-

Giaman un’Anghelu dae s’Empireu

subra sas alas doradas a Chelu

da s’Empireu jaman un’Anghèlu-

a Chelu subra sas alas doradas

s’ànima ch’altzat e tot’apagadas

cantan a Deu un’innu ‘e vitória.

Est arrivada s’ànima a sa glória

e Pedru abberit sa polta tzeleste-

a sa glória s’anìma arrivad’este

Pedru abberit sa tzeleste polta:

l’’asat in fronte e l’at in Chelu acolta

nende: ànima, as finidu ogni fastizu.

 

 

Ultima retroga

 

Sa nutrice ‘e sas Musas Biddanoa

………………………………………..

isclaman po s’issoro caru fizu.

 

 

 

Ultimu fiore

 

O Divinu infallìbile Consizu

impossìbile ses po nois mortales,

leges arcanas subranaturales:

chie l’ìschit su nostru determinu?-

O Consizu infallìbile Divinu

ses po nois mortales impossìbile-

ohi, Divinu Consizu infallibile

impossibile ses po sos mortales:-

leges arcanas subranaturales

su nostru determinu l’ischit chie?

Sas indiscussas leges  de inie

ch’inserradu in eternu at s’infinitu

nara cando at a esser cussa die

ch’amos a tenner nois su meritu

de ischire s’arcanu! Est impossibile

fatu da s’immortale indiscutìbile.

Bastat su coro in cummotzione

afogat in tempestosos suspiros

sos ojos de piantu forman rios:

caru collega ‘e sos afetos mios,

de s’Empireu in sos eternos giros

goses eterna consolatzione.

 

 

           Biddanoa su 6 de Sant’Andria de su 1929