Ardauli 1992

10 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su documentu de custu nùmeru de Làcanas est istadu registradu in sa piata de Villaverde sa die tres de su mese de Làmpadas de s’annu 1990 pro sa festa de su Bonu Pastore, essende priore Domìnigu Marchi. Peppe Sozu e Marieddu Màsala an dadu vida a una gara dèchida dae su comintzu finas a sa congruida. Custa 30 otavas de s’esòrdiu documentan puru, in tema de pastorìu, su piaghere de sos poetes, ambosduos pastores, de cantare pròpiu in sa festa de su Bonu Pastore, ghiada dae unu collega insoro. Cando an cantadu in Villaverde, Peppe Sozu teniat 75 annos e Marieddu Màsala 54.

 

 

1. Sozu (1’15”)

Tres cualtos de séculu passadu

ch’apo ’e su tempus de sa vida mia

e oltres chimbant’annos so pigadu

a su palcu a cantare in poesia

però inoghe nemmancu una ’ia

no mi fia a ch’’enner capitadu

Sa prima ’olta chi che ponzo pe’

atzeta unu saludu dae me.

 

 

2. Màsala (59”)

In su cursu ’e sa mia carriera

e cantos logos apo visitadu.

A Villaverde puru invitadu

ma de ch’’enner no b’at bistadu manera.

Solu paritzas boltas s’abbitadu

in vida mia l’ap’’idu in passera.

Cust’est sa prima otada chi che rimo

e pro bos saludare mi che frimo.

 

 

3. Sozu (1’14”)

A mannu a poi e prima ancora rude

sa ’oghe mia in palcu l’an intesa.

Ma como est difitzile s’impresa:

so reduidu a paga salude

e-i su chi apo dadu in gioventude

como no poto dare a sa ’etzesa.

Ma da chi ’etzu inoghe mi agato

ti as a cuntentare ’e su chi nd’’ato.

 

 

4. Màsala (59”)

Gai creo chi de ch’’enner no mi penta

de chimbantachimb’annos a s’edade.

De séculu jampada meidade

per’ancora s’ischina no apo lenta

e sa limba intr’’e barras no est tenta

ca tota in issa est s’abbilidade.

Sa ’oghe no est mancu una campana

e sa mente isfrutada però sana.

 

 

5. Sozu (1’14”)

Bidinde custu pòpulu gentile

mi palzo ’e armonia in altas vetas.

E de fronte a su donu resto umìle

ma a inoghe as batidu sos poetas

chi tenen ambosduos su cuile

e connoschen belveghes e pinnetas.

E-d-est allevadore su priore

e-i sa festa ’e su Bonu Pastore.

 

 

6. Màsala (56”)

Gai s’est festa ’e su Bonu Pastore

pro ambos in favore est sa foltuna.

Si che faghimos custa contat una

e lu podimos tenner a onore

in custa bella note cun sa luna

chi dae s’altu nos mandat lugore.

Tenimos maestosa una piata

cun zente paga ma no est distrata.

 

 

7. Sozu (1’13”)

Ma nois, tipu ’e ratza campagnola,

ispina connoschimos e fiore

ca dognunu de nois dae minore

nos che an aviadu in cussa iscola.

Fit fadiga po fagher su pastore

in sa campagna a note imbola-imbola.

Ma como finas isse at mezoradu

ca su tempus pro totu est cambiadu.

 

 

8. Màsala (49”)

Che semus deo a manca e tue a dresta:

po istanote in su palcu m’ista.

Sa zente a s’aspetu no est trista,

devet esser allegra send’in festa.

So cuntemplende a manca e a dresta,

mancu bastante mi paret sa vista

tantu so calmu e no so furiosu

a osselvare totu curiosu.

 

 

9. Sozu (1’13”)

Si custu lu contamos su prim’annu

chi a nois abbeltu an custa janna

ispero de no fagher mancu dannu

si no b’est su destinu pro cundanna.

Però ca su paese no est mannu

sa piata mi parit tropu manna

e-d-est mesu desertu s’ambiente:

trop’ispàtziu de fronte a sa zente.

 

 

10. Màsala (49”)

A su fiancu meu t’incamina

e sos umores no apas nieddos

ponzende in pressione sos chelveddos

pro fagher dogn’otada che reina

cun dogni versu che sententzia divina

ca no ch’’ughes sa conca in sos isteddos

in custa bella ’idda ’e sa Marmilla

ub’at zente serena e trancuilla.

 

 

11. Sozu (1’07”)

Dias cherrer mustrare s’energia

e bi resessis cun facilidade.

Deo nende ti so sa veridade

chi sa gara mi faghet paurìa:

calchi bòidu timo de amnesia

sende arrivadu a s’antziana edade.

E timo calchi versu chi mi fuat

e-i su mezus da ’uca mi ruat.

 

 

12. Màsala (47”)

Sa bona volontade chi m’apronte

tocat, ateretantu tue faghe.

Tantu sa gara est un’iscena in paghe,

suore no nos falat dae sa fronte:

no amos de costruire unu nuraghe

e ne de nd’isfasciare unu monte.

Ja nos bastat su tantu ’e su podere

po nos fagher in palcu su dovere.

 

 

13. Sozu (1’07”)

A mie parit manna un’atrivida

po paura chi como pagu pote

mancari palfe airadu e chi lote

su bonu sensu teninde pro guida.

Ma no cheria pelder istanote

su ch’apo tribagliadu in tota vida.

Cussos de sa ’etzesa sun regalos:

so dogni tantu ’idinde sonnos malos.

 

 

14. Màsala (52”)

Cun sos pilos biancos che su nie

ingannare no podet s’aparentzia:

vint’annos b’at d’edade ’e diferentzia

in nois duos, no est una die.

Però siat a tie che a mie

no nos at a mancare isperientzia.

E sa timòria lassa istare oculta

in custu palcu de rampos de multa.

 

 

15. Sozu (1’01”)

S’isperantzia ja la tenzo ancora

e-i sa zente ’e me nde faghet contu.

Ma timo ’e pista de ch’’essire a fora

ca no so ’e riflessos sempre prontu.

Dogni cosa ch’at bidu s’aurora

che devet arrivire a su tramontu.

E deo in chimbant’annos in piata

creo sa parte mia l’apo fata.

 

 

16. Màsala (45”)

Semus ambos in logu furisteri

ma no semus falados dae sa luna.

Si calchi versu nos bessit lezeri

no frastimemus, Sotgiu, sa fortuna.

Si ch’arrivamos a ora ’e sa una

tando ja si presentat su casceri.

E cando leas de ’inari fiagu

chi ses betzu ja ti nd’ammentas pagu.

 

 

17. Sozu (1’02”)

Parit ch’ancora tenza su podere

de isvolger su meu umile cantu

e dia cherrer de fagher ispantu

sighinde custu bellu mestiere.

Ma si non poto fagher su dovere

mi nde ’ilgonzo a retzire su tantu.

Su poltafogliu a mala muta abbelzo:

sentza trabagliu ’inari no nde chelzo.

 

 

18. Màsala (49”)

Sos versos an a fagher de ornamentos

bellos e profumados che-i sos lizos

ca de mama natura semus fizos

e nos at dadu nòbbiles talentos.

No as bisonzu ’e incoraggiamentos

ne b’at bisonzu ’e ti dare consizos

si circa chimbant’annos ses in giru

sena pensare ancora a su retiru.

 

 

19. Sozu (1’05”)

Ma de fronte a s’edade resto umìle

s’ancora a perder no lu so avetzu.

Mi ponzo afaca ’e su meu simìle:

bido chi no est lùcidu ogni atretzu.

A Mossa da chi est diventadu ’etzu

l’est negadu tres boltas su fusile:

che bonu catzadore nde at piantu

e poto fagher deo ateretantu.

 

 

20. Màsala (45”)

Pòned’a pena in riflessione,

de custa ’oghe intende su sonu.

Omines chi tenimos unu donu

no bi podet mancare passione

de su cantare in custa missione

ca mi paret su donu pius bonu.

So sempre allegru e a su naturale

e no devo abbasciare su morale.

 

 

21. Sozu (58”)

Ma a astringher su tempus in su punzu

mi diat parrer mala un’atrivida.

Non bido s’istajone fiorida,

s’aera neta-neta che-i su brunzu:

ormai apo cumpresu chi ’e sa vida

e po me arrivadu nd’est s’atunzu.

E-i sos annos viaggian cun megus:

deo no poto a torrare in dasegus.

 

 

22. Màsala (43”)

Deo a cosas perunas so ribbellu

e-i custa est sa santa veridade.

A chie cheres fagher, Sotgiu, apellu

si nisciunu nde tenet piedade?

At Villaverde unu nùmene bellu

e lassamos sos annos cun s’edade.

Si est sa prima ’olta chi nos biet

isperamos chi s’ùltima no siet.

 

 

23. Sozu (57”)

Ma si podio apagare ogni brama

a custa zente chi est in sa piata

ca sa natura mi est bistada mama

e una parte ’ona mi l’at fata.

No apo tentu una sorte ingrata

chi m’ana dadu fina onore e fama.

Eloggios dados in fora e in domo:

però su tempus malu arrivat como.

 

 

24. Màsala (43”)

Si pensas a leare cussos filos

as isbagliadu sa positzione

como chi podes dare letzione

a totu e che pesas chentu chilos

chi mi pares su frade ’e su matzone

ca cambias su mantu ’e sos pilos.

Ma cambiare no podes sas trassas

ca tue in logu istrintu no bi passas.

 

 

25. Sozu (59”)

Ogni frase mi faghet piaghere:

chi sias de abberu penso e creo.

No fio de su palcu in totu mere

e inue bi fio ancora arreo

ma no isco si tenzo su podere

a che passare inue chelzo deo.

Da chi su tempus mi segat sas proas

devo chilcare camineras noas.

 

 

26. Màsala (50”)

Ja l’ischimos sos annos chi dan pesu

a sa conca, a sas manos, a sos pese.

Pro cussu lamentende est chi ti sese,

o illustre collega bonolvesu,

ca nd’as chimbanta intreos, si bi crese,

e vintichimbe e contan sete e mesu.

Ma da edade ja no che ses fora:

auguramos ch’imbetzes ancora.

 

 

27. Sozu (59”)

No frundo da su pòddighe s’aneddu

ne naro chi ’e cantare sia istancu.

Sende cun su collega a su fiancu

parit chi tenza prontu su faeddu.

Ma sas céllulas de dogni chelveddu

s’imbetzan totu e poi ’énini mancu.

Est iscritu ’e sa vida in su destinu

chi dogni caddu torrat a ronzinu.

 

 

28. Màsala (51”)

Si b’at salude no mancat su briu

e ube b’est s’olia no bi est Marte.

In su cantare tra natura e arte

mi’ chi no semus a s’ùltimu adiu.

Si nos amus leadu custu aviu

pensamos, Sotgiu,’e nos fagher sa parte

pro l’’atire a cumprimentu e determinu:

no nos frimmemus in mesu caminu.

 

 

29. Sozu (1’02”)

M’ana nadu s’esordiu a finire

ma repito lassende totu ’e se.

Da su lentolu cunfromma a su pe’

mi tocat dogni tantu ’e ch’ispedire.

Amiga zente, su ti diveltire

ja no at a mancare dae me.

Deo ti dia cherrer sodisfàghere:

su chi non fato no lu poto fàghere.

 

 

30. Màsala (42”)

Si nach’an sa finale richiestu

s’esordiu lu lasso in paghe santa.

Amos a dare prou manifestu

sa nostra voluntade chi est tanta

sa die tres de custu mese sestu,

o caru Sotgiu, de s’annu Noranta

cummemorende su Bonu Pastore

de fronte a unu pòpulu signore.