Sassari 1983 1

in gara 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ESÓRDIU

 

1. Sale (1’09”)

Cantas festantes populatziones

so girende in sa mia carriera!

E so andadu in terra istraniera

po fagher gara in cussas natziones

ma a sa zona ’e is Merriones

no fi ’ennidu prima ’e custa sera.

E ja chi oe che arrivo po prima

bos nd’’ato unu saludu cun istima.

 

 

2. Mura (1’05”)

Ch’apo una tesi dévidu sustènnere

inoghe etotu sende in bildes pannos

e de fronte a bois minores e mannos

bos apo fatu in piata tratènnere.

Como a distàntzia de vàrios annos

a sa jamada ’ostra torro a bènnere

no pro mi cherrer in palcu distìnghere

ma a su nessi sa manu a bos astrìnghere.

 

 

3. Sale (1’18”)

Tue che as da prima fatu gara

e-d-est ja una càusa risorta

ma a mie mi paret pena amara

ca so giampende a prima in custa porta

ca chi at zente chi sa prima ’orta

tenzo s’onore di mirare in cara.

Ma totu su possìbbile ap’a fàghere

a cantu poto pro los cumpiàghere.

 

 

4. Mura (1’06”)

Naras chi custu est su primu batizu

chi tue faghes in custa dimora.

Tando, Sale, cun tantu contivizu

su chi possedis bogandelu a fora:

si custos no ti ch’an intesu ancora

oe sun de t’intèndere in disizu.

In movimentu pònela sa Musa

po chi no restet sa zente delusa.

 

 

5. Sale (1’12”)

Po nde poder mustrare òpera digna

mi apo a impignare coro e mente

ca chelzo ofrire a chie chi est presente

cantu da sa natura apo in consigna

ca so cunvintu ch’inoghe chi at zente

dae totu sas partes ’e Saldigna.

E s’istanote esserat gara fea

lu ischit sa Saldigna tota intrea.

 

 

6. Mura (1’08”)

Chi pesadu an cantende ogni faeddu

mi naras de sas tuas poesias.

E dùbbios no b’at, ogni piseddu

ch’a tie ti at intesu àteras bias

ma tue etotu in su centru ’e Casteddu

m’as nadu mai cantadu che aias.

Duncas ja chi che ses, amadu Sale,

canta intro ’e sa nostra capitale.

 

 

7. Sale (1’05”)

A s’argumentu no fetas intreciu

ca deo t’ispiego sena ingannu.

No benzo da sa parte ’e su libeciu

subra sa gara a cherrer faghe dannu

ma creo chi no siat mancu un’annu

ch’apo cantadu in Mulinu Beciu.

T’apo nadu una gala ’e s’Elicona

chi no ch’aio fatu in custa zona.

 

 

8. Mura (1’07”)

Si contas fizu ’e sa sarda Elicona

e ses dignu ’e cantare in poesia

de unu bellu pópulu a corona

cun-d-una frisca e sana fantasia

mi’ chi da custa ai cuss’àtera zona

distat duos chilòmitros ebbia.

Tando no passas po prima in custas poltas

dadu chi ch’as cantadu àteras boltas.

 

 

9. Sale (1’01”)

Un’ateruna gala l’apo fata,

ti apo nadu sa santa veridade.

Tenzo unu pagu de dificultade

po pronunciare precisa sa data

ma mi cumpiago chi custa piata

ch’at iscultende zente de ogni edade.

E-i custu mi creat fantasia

chi ammiren sa sarda poesia.

 

 

10. Mura (1’00”)

Fat’as s’annu passadu una cantada

cun su nostru cumpagnu pius potente

chi tota sa Saldigna est connoschente

e ischit totu sos méritos ch’ada.

Ma no penses pius a sa passada,

como deves pensare a sa presente

sende cun megus de su palcu in susu

ca forsi nos cumbenit de piusu.

 

 

11. Sale (58”)

Po cussu no ti ponzas in impiciu,

deo pagu a pensare lu apo a usu.

Ma non penses chi ando po capriciu

cando che pigo de su palcu a susu

ca narat finamentas unu diciu

ch’abba passada no trazat piusu.

E cando so in su palcu, tene in mente,

ja so sempre pensende a su presente.

 

 

12. Mura (57”)

No giughes sos chelveddos in sa nue,

ses de inteligéntzia in podere.

A chie ascultat lu faghes a crêre,

Frantziscu Sale, inoghe che igue:

l’isco chi su poéticu dovere

subra su palcu l’as fatu in totue.

Gai istanote in sa nostra cantada

chi fetas penso, dùbbios no b’ada.

 

 

13. Sale (1’03”)

Custa est sa capitale sardignola,

bella ’e fama e bella de istatura.

De ch’èssere a fiancu ti consola,

no ap’a fagher péssima figura

e no lu timas chi, Frantziscu Mura,

istanote che cantes a sa sola.

Ista siguru, in custu logu istranzu

chi tenes a fiancu unu cumpanzu.

 

 

14. Mura (58”)

Da ch’as postu sa musa in movimentu

subra su palcu chi as betadu pê,

caru Frantziscu Sale, pensa crê

riconnoschente est su tou talentu:

a da chi cantas pius bene ’e me,

pensa, cant’e a tie so cuntentu

ispremìndeti in bona facultade

che chi mi sias unu própiu frade.

 

 

15. Sale (1’03”)

Mai mezus de te apo cantadu

de ti ’atire in gara a fortza estrema.

Ma como amos apena argumentadu

coment’est in sos parcos su sistema

e penso ja s’illustre comitadu

chi preparadu nos epan su tema.

Si nos l’an preparadu chi lu iscrian,

cand’est bénnida s’ora, e nos lu dian.

 

 

16. Mura (56”)

Sa parte esordiale a finimentu

as batidu e ses nende. frima e caglia.

Custa fit solu sa prima ischermaglia,

sa ch’amos nois postu in movimentu:

s’est termindada sa prima bataglia

però no totu su cumbatimentu

puite ’e sas trinceas in sa janna

nos aspetat sa parte pius manna.

 

 

 

Primu tema: Inferru – Chelu

 

 

1. Sale (1’18”)

Lassadu unu mamentu reposare

chi torramos da nou a su disterru.

Ma devo un’argumentu pronunciare

chi prima ’e bos lu narrere toco ferru

ca como in custa palte, as de pensare,

mi ana dadu a cantare s’inferru.

Tzeltu andare chi no bi cheria

ma bos lu canto ca est sa parte mia.

 

 

2. Mura (1’03”)

Non t’at mancu tocadu parte fea

si naras chi s’inferru bi as leggidu.

Sos chi ’e dare su tema in bidea

pensa ch’an duas partes preferidu

ca a mie puru sa bendada dea

un’àteru biglieto mi at ofridu

e in-d-unu postu dignu mi collocat

prite su chelu a cantare mi tocat.

 

 

3. Sale (1’03”)

Po prima fio a Cristos fidele

e fit s’ànima càndida che nie.

Ma sende in cumitiva unu die

s’est iscagliada una ira de fele

chi b’est istadu s’ànghelu Michele

chi ait postu gherra contr’a mie.

E so andadu a un’àteru logu

inue giogo a titones de fogu.

 

 

4. Mura (1’09”)

Sale, podes chilcare milli cosas

sende cun megus postu e a vicinu.

Ma asculta chi dogn’àteru pidinu

cantu lu rimas e cantu lu prosas:

naran chi de s’inferru su caminu

chi totu semenadu lu an de rosas.

Ma de su paradisu sas gradinas

sun totu seminadas a ispinas.

 

 

5. Sale (1’01”)

Da paradisu che semus fuidos

ca no l’amos pensada che a tie

ca devimis bistare tota a die

preghende inie a binugios fichidos.

Benitinde a s’inferru prite inie

ti naro chi nos semus divertidos:

concas malas bi nd’at un’ischiera

chi nde mintzìdiat de ’ogni manera.

 

 

6. Mura (57”)

Arrejonamos cun sanu giudìtziu

da ch’an a nois sas partes divisu.

Caru Frantziscu Sale, dae s’initziu

naro: so deo ’e diferente avisu.

Chie no faghet unu sacrifìtziu

no bi podet bintrare in paradisu

ue est su postu beatu e devotu

e invece a s’inferru bintran totu.

 

 

7. Sale (50”)

Non chelzo istare buldella-buldella

ca no sun cosas de leare a risu.

De narrer totu in giaru so decisu

ca apo sa facia tosta che Pannella:

ti chelzo narrer chi in su paradisu

pius no bi tenides clientella.

Si sighin goi sun ahi e ohis,

no b’azis a frimmare mancu ’ois.

 

 

8. Mura (1’03”)

Ma si prosighis, Sale, in custos cantos

narrer ti devo a tempus oportunu

e nd’est a connoschéntzia dognunu

sos males si sun cue totu infrantos:

intro su chelu bi at santas e santos

e no s’at mai fuidu nisciunu.

An leadu ’e bi vivere abbitùdine

ca est su regnu ’e sa beatitùdine.

 

 

9. Sale (55”)

Ja s’istat bene de su chelu in susu

ca de beatitùdine at sos pannos.

Ma como àtera moda ch’at in usu

sa zente abbetuada a fagher dannos

e iscomito dae tantos annos

chi no bi nd’est arrivende piusu.

Incue penso siat s’importantza

chi est su regnu ’ostru in minorantza.

 

 

10. Mura (56”)

Sale, pensa a sa limba ’e ponner frenu

e giughe in mente àteros pedinos

prite sun diferentes sos caminos

ch’at de percurrer s’ómine terrenu.

Naran s’inferru tou chi est pienu

de criminales e de assassinos

mai in su chelu an àpidu tesoro

cuddos ch’an fatu su dovere insoro.

 

 

11. Sale (55”)

Ma deo b’ap’avocados e pretores

e presidentes a destra e a manca

e finamenta de cuddos signores

chi ogni die màndigan in banca:

bi tenzo fintzas padres pedidores

chi ’essin cun sa bértula bianca.

E no crês cantos ministros de Deu

b’est arrivende a cussu regnu meu.

 

 

12. Mura (58”)

Naras de avocados chi as provista

e no paret ch’as fatu mancu errores.

Però, Frantziscu Sale, atentu ista

si chilcas personaggios chi an onores:

mi’ Sant’Antoni e Giuanne Batista

sos menzus avocados difensores

chilcan po sas càusas sa zente

e Cristos est su menzus presidente.

 

 

13. Sale (55”)

Ma deo b’apo Antonis e Batistas

medas po capos chi an isceltu a mie

e tenzo ja preparadas sas listas

de sos chi deven bènnere a inie.

No ses pensende chi sos terroristas

andan a chelu coment’e a tie

e finas sos de sa lista ’e sa Pidue

no andan celtu a inue ses tue.

 

 

14. Mura (58”)

No bistes, caru Sale, chelta-chelta

a tie etotu dende una cundanna.

Tue tenes inie cussa janna,

po bintrare ognunu sempre abbelta

invece a cudda glória pius manna

pensa chi b’intrat solu zente iscelta.

E no bi podet fagher mai abbitu

zente chi non nde tenzat su meritu.

 

 

15. Sale (58”)

Ma tue naras chi deo sa janna

in su regnu ’e s’inferru l’apo fea.

Ma b’intrat zente tota die intrea

ca tue as decretadu sa cundanna:

pensas chi epes fatu proa manna

ma sa parte minore ti che lea

po chi sias de me pius a susu

ma deo fortza nde tenzo ’e piusu.

 

 

16. Mura (1’01”)

Ma sa fama ’e su chelu no che ammuntas,

Frantziscu Sale, chi est su tema meu.

E si no mi crês a ateros preguntas

ch’ischin cantu est su bellu e cantu est feu:

imbenujados dainanti a Deu

sun in chelu preghende a manos giuntas

ca de s’inferru est diversu su jogu

e no si lean a brajas de fogu.

 

 

17. Sale (1’00”)

Istan imbenujados ’e duntinu

e giughen in binugios sas piaes:

ca chi sun tropu in altu cussas naes

no bi nde passan in cussu caminu

e a Pedru, vicàriu divinu,

in manos ruinzadas sun sas giaes

prite che passat die e note manna

chentza bussare nisciunu in sa janna.

 

 

18. Mura (56”)

E a-b-ite mi faghes insisténtzia?

Franghetiche ’e sos dùbbios su velu.

L’at in insignadu a totu su Vangelu

ite siat sa mia residéntzia:

chie no at pulida sa cusséntzia

no podet ponner sos pês in su chelu

invece poden falàreche a suta

fina sos chi sun de cusséntzia bruta.

 

 

19. Sale (1’00”)

Frantziscu, a cussa palte che la jughe

ma dabbi faeddende atentzione

ca s’iscritura de sa religione

calchi fatu t’at postu meda in lughe:

t’ammentas Cristos chi morinde in rughe

aiat peldonadu unu ladrone.

No sun totu ’e sos santos sos cuadros

ca in su chelu bi azis finas ladros.

 

 

20. Mura (52”)

As una bella otada improvisadu,

si nd’est finas su pópulu sapidu.

Ja ch’as sas santa istória leggidu

ti ses de calchi cosa ismentigadu:

a l’ischis prite est chi l’at perdonadu

cando de su ch’at fatu si est pentidu?

Si tenes pentimentos so seguru

chi b’intras a su chelu tue puru.

 

 

21. Sale (48”)

Prima mi godo in sa vida terrena

poi m’apo a pentire a s’ùltim’ora.

Ma ti chelzo repiter puru ancora,

su chelu ’ostru est una bella iscena:

ti ch’as pigadu fina a Madalena

chi fit una terrena pecadora.

Si da su chelu no che l’’ogas a fora

so cunvintu ch’at a pecare ancora.

 

 

22. Mura (55”)

S’est a rispòndere a sa tua otada,

Frantziscu Sale, che sardu poeta

at Madalena tocadu sa meta

a su chelu de ch’èssere arrivada:

s’ànima bruta torrada l’at neta

ca s’est in s’abba santa samunada.

(Ma) chie cun s’abba santa no si ligat

ista tzertu chi a chelu no bi pigat.

 

 

23. Sale (54”)

Ma nara ite est chi tenes in bidea

chi deves èssere a su chelu fidele,

cando a s’inferru a tota die intrea

paren andende a bi papare mele?

Ma invece in su chelu bi est Michele

isetende a usare s’istadea:

est isetende totacanta die

ma zente no bi nd’andat a inie.

 

 

24. Mura (58”)

Ja no ti lasso ’e risposta dijunu

si mi nde fico reu e rie-rie.

Su chelu narat a tempus oportunu

e in sa tua memória lu iscrie:

no deves fagher a un’aterunu

su chi no cheres a fagher a tie.

Ma tue cun sas bideas pagu netas

sa cosa anzena mai la rispetas.

 

 

25. Sale (1’01”)

Ma po su modu ’e fagher no t’impices

in fatos mannos ne fatos minores

ca in s’inferru sas ànimas felices

sighin de s’oltretumba sos umores:

b’apo una bella ischiera de atrices

e una bella ischiera ’e atores.

(E-i) sas ballarinas ballan de piusu

si jughen fogu suta e fogu susu.

 

 

26. Mura (1’05”)

Ia chi setzides in tot’unu bancu

de ballarinas e de balladores

e totu sos chi an cumìtidu errores

no ses de los retzire mai istancu

invece postos a su meu fiancu,

Sale, sun totu sos benefatores.

E s’issoro importàntzia nde aferra

ca an fama in chelu coment’e in sa terra.

 

 

27. Sale (59”)

(Ma) nara chie in su chelu est benistante

po chi de b’aer santos ti nde onores.

Sa Divina Cumédia ’e favores

de osservare meda est importante:

cando s’inferru at visitadu Dante

b’agatat reses e imperadores

che-i sos mezus eroes de sa gherra

chi si an fatu fama in custa terra.

 

 

28. Mura (58”)

No poto chi sa limba ’e narrer frene

cun s’argumentu chi juto a manizu

tantu de ti nd’’ogare ogni disizu

e pensamentu chi pagos si lêne.

Si partit dae su chelu unu cunsizu

li narat solamente a fagher bene

invece tue dae s’inferru, Sale,

ses cussizende a totu a fagher male.

 

 

29. Sale (51”)

No b’at bisonzu de los cussizare,

dognunu su ’e faghere at decisu.

Tue ch’in sos beados ses assisu

ti cherio una cosa domandare:

deo ja b’ando a su paradisu

si bi faghides su carrasegare

però gai a sa tzega no mi arrisco

ca ite cumbinades ja non nd’isco.

 

 

30. Mura (58”)

Sale, no ti che misces in s’isfida

cun totu cun su tou improvisare.

L’as cuss’otada bene parturida

ma li cheria una risposta dare:

pensa chi sos problemas de sa vida

no sunu totu in su carrasegare

ca sa delìtzia ’e sa ballada moderna

poi lu sufris in sa vida eterna.

 

 

31. Sale (59”)

In s’inferru b’at fiamma e bi at braggia

ma si divertit de ogni manera

e in su chelu est dogni mente saggia

chi s’istat tota die in preghiera.

Ma cherzo ischire como in s’ischiera

si bos ch’andades mai a s’ispiaggia

o si da chito finamenta a taldu

in preghiera istades sempre in caldu.

 

 

32. Mura (55”)

Ja ti rispondo a cussu rigualdu

ca tenes de risposta su meritu.

Ma s’as leggidu su divinu iscritu,

Frantziscu Sale, chito o tropu taldu,

in s’inferru unu postu bi as ch’at fritu,

in-d-un’àteru postu be-i at caldu.

Mai in su chelu meu a sa segura

totu uguale est sa temperatura.

 

 

33. Sale (49”)

No po ti cherrer dare unu refaciu

però sas cosas no mi leo a giogu.

Chie cun nois bintrat in su logu

no mi atrivo a li dare dispaciu:

chie cheret ghiaciu at su ghiaciu

e chie cheret su fogu at su fogu

ma in su regnu de Frantziscu Mura

mi paret chi b’at tropu ditatura.

 

 

34. Mura (55”)

Caru Frantziscu Sale, si ti abbales

de s’argumentu chi faghes impreu

tue etotu d’an dadu sos signales

chi bi tenes su bellu e-i su feu

ma sos ch’abbitan in su regnu meu,

deves pensare, sun totu uguales

ca est cussa sa santa residéntzia:

no faghet a nisciunu diferéntzia.

 

 

35. Sale (48”)

Ma una bella cosa tene a vista

chi eo ti poto narrer cantu ’ales.

Deo apo sos pòberos mortales

e sos chi tenen de benes provista

ma si ’ois sezis totu uguales

tando b’est su paltidu comunista.

Ja mi nde fagher morrer da su risu

si b’est su comunismu in paradisu.

 

 

36. Mura (1’00”)

Frantziscu Sale, cambia cantones

ca totu su chi as nadu lu deploro

e l’ischin totucantas sas persones

chi de su chelu fatu nde an tesoro.

Sun circa deghetoto miliones

chi mortos sun cun Cristos in su coro

e sun in paradisu residentes

po una fide mortos innotzentes.

 

 

37. Sale (48”)

Si bi los tenes no ti che lo leo

ca a mie bi nde arrivat dogni chida.

B’ap’a s’antigu Cèsare e Pompeo

chi fina inie si faghen isfida,

bi apo a Giulïeta e a Romeo

chi s’istiman coment’e in sa vida.

Ti chelzo narrer da sa parte mia

chi est cussu su regnu ’e s’allegria.

 

 

38. Mura (59”)

De cussu regnu an tocadu sa meta

e nachi no nd’at unu ’essidu a fora.

Ma lassatilu narrer, o poeta,

sa sede mia est ch’est s’imperadora:

in s’inferru no b’as a Bernardeta,

sa chi faeddat cun Nostra Signora

ca morta e bia no tenet ostàculos

ch’est dogni die fatende miràculos.

 

 

39. Sale (47”)

Deo t’apo a rispòndere a puntinas

si sa risposta mia bene atzetas.

Tue b’as sas imàgines divinas

ma deo b’apo sas pius eletas:

ti cherzo narrer chi de Bernardetas

bi nde-i tenzo paritzas duzinas,

italiana, americana e russa

e finas pius bellas de-i cussa.

 

 

40. Mura (54”)

Ti pares acutende sa favella

ca a meda zente li as dadu ricòveros

ma lassamilos totu sos rimpròveros

e a sa realtade ti che apella.

Ammentatinde chi padre Manzella

at fatu benefìtziu a sos pòveros:

no ch’est andadu a s’inferru malignu

ca su postu in su chelu at tentu e dignu.

 

 

41. Sale (47”)

No po ti narrer chi est unu guai

ma ti repito cun sana favella

ca as presentadu un’imàgine bella

ch’in sa vida at meritadu assai:

no mi faeddes de Padre Manzella

ca no bi nde cherimos zente gai.

No bi cherimos zente ’e preghiera

chi bi cherimos zente gherriera.

 

 

42. Mura (1’06”)

Frantziscu Sale, a su giustu ti aferra

cantende custa sarda improvisada.

Tue nachi b’as zente cun s’ispada

chi cando fit vivente at fatu gherra

m’ammentatinde sa facia ’e sa terra

cussos l’an totacanta insambenada.

Deo tenzo diversu orapronobbis

chi cun s’ispada ch’as no che lu frobbis.

 

 

43. Sale (52”)

Deo in logu meu an postu pê

sa zente pius àbbile e abbista:

Napoleone ch’in sa concuista

inalzadu si est pius de re,

b’ap’a Erodes e a Salomè,

sos chi an mortu a Giuanne Batista.

Ma tue chelzo ’e su chelu chi cantes,

cal’est chi sun sos tuos regnantes?

 

 

44. Mura (55”)

B’as a Erode e-d-est sa veridade,

sa chi, Frantziscu Sale, as postu in vista

e Salomè in sa própia lista

che tenes de sa tua facultade.

Ma però no bi tenes su Batista,

su chi rimpròverat sa disonestade

sonende ’e su risvegliu sa campana

po cudda moralidade cristiana.

 

 

45. Sale (57”)

Batista ca est moltu in Macheronte

in su chelu sa sédia at umbrida

ma deo apo abbertu un’àteru orizonte

a sos chi an in sa gherra fatu isfida

e chi sacrificadu ana sa vida

cando s’an bidu sa morte de fronte:

sos chi si sun distintos in sa terra

cuddos mezus eroes de sa gherra.

 

 

46. Mura (56”)

Mi tocat de ti fagher su contràriu

da chi faghes a mie unu rifàtziu.

Como restamos in su nostru ispàtziu,

collega chi mi ses aversàriu:

b’est in su regnu meu Fra Ignàtziu

santu Sìmacu,Lussulzu e Ilàriu

mentre in su regnu tou pius nieddu

bi tenes a Liandru e a Tandeddu.

 

 

47. Sale (45”)

Ma a mi lassas istare sa matana?

No as bidea ’e mi fagher isfida.

Tue bi tenes sa zente metzana

chi an pedidu totacanta chida:

fin totacanta zente ch’in sa vida

de tribagliare non teniat gana.

Ma sos chi b’apo deo fin adatos

fin’in sa vida po fagher ricatos.

 

 

48. Mura (47”)

Un’àtera campana, o Sale, sona:

no ti ch’arrumbes a cuss’àter’ala.

Si de sa fantasia isparghes s’ala

comente fizu ’e sa salda Elicona

b’at in su regnu meu zente ’ona

e in su regnu tou zente mala

prite bi andat a su regnu tou

chie no faghet su dovere sou.

 

 

49. Sale (50”)

Ma Dante chi at sàbiu talentu

e tenet de poeta unore e bantos

de personaggios nde at citadu tantos,

chie in gosu e chie in patimentu.

Fatu at sos cantos de trintatres cantos

ma in totostres cantos bi nde at chentu

prite su chelu in parte at fatu iscrusu

ca a s’inferru nd’at fatu unu in piusu.

 

 

50. Mura (46”)

A mi lassas istare su buldellu

e sias, Sale, ’e diferente avisu

ca a mi difender so finas decisu

rispondinde sas musas a s’apellu.

Mi’ chi Dante su cantu pius bellu

l’at fatu sende intrende a paradisu

e restan memoràbbiles sos cantos

cando dipinghet sos suos incantos.

 

 

51. Sale (1’01”)

Finimos de su tema sos duellos

però como de narrer so decisu

ch’in su regnu beadu ’e su sorrisu

si godin sos mamentos pius bellos

e Santu Pedru chi est in paradisu

nos abbelzet a totu sos cancellos.

Chi bi andemus a inue issos sunu

e a s’inferru no b’andet nisciunu.

 

 

52. Mura (1’01”)

S’as finidu su tema, Sale, a boghe

ponimos fine a giojas e afannos.

Però m’est de dovere chi m’isfoghe

ca riconnosco totu sos ingannos

però narrer intendo dae sos mannos

chi inferru e paradisu est totu inoghe:

momentos bellos, felices e cruos

ma no si poden aer totasduos.

 

 

 

Segundu tema: Bajanu – Cojuadu

 

 

1. Sale (1’13”)

Sessadu azis apena su bacanu,

torramos a cantare novamente

puite no est giustu chi sa zente

in sa piata isetet invanu.

So como de unu tema possidente,

in parte mia est tocadu s’’agianu

e bos lu canto in totu sos manizos

po chi sia isposadu e babbu ’e fizos.

 

 

2. Mura (59”)

Da ch’amos un’iscuta riposadu

torramos a su tema a ponner manu

prima ch’’enzan sas oras de manzanu,

ubbidientes a su cumitadu.

A Sale nachi tocat su ’ajanu

e a mie mi tocat su cojadu

e mi passo sa vida in allegria

cun fizos mios e muzere mia.

 

 

3. Sale (1’01”)

Sa vida est sempre bella e ispassosa,

s’est ischida godire est un’acisu.

Ma da una fumada a s’improvisu

tando ’e bene si perdet ogni cosa

coment’Adamo chi dae s’isposa

példidu at su terreste paradisu.

No la penso che issu e ne bi creo

chi da s’isposa l’ap’a pelder deo.

 

 

4. Mura (1’00”)

Sale, chi custu tema ti an ofridu

e po l’intender preparados sunu,

ja no ti lasso ’e risposta dijunu

a cuss’otava chi mi as cuncepidu.

Su paradisu at Adamu peldidu

però nd’at agatadu un’aterunu

ue si godit s’amorosa istima

ch’est meda pius bellu ’e su e prima.

 

 

5. Sale (49”)

Ma cale paradisu deves crêre

chi Adamo tent’ apat in favore?

Narat chi tribagliare cun suore

deves in vida fin’a cantu as podere

e-i s’àtera cundanna a sa muzere

chi devet palturire cun dolore.

Da s’insoro unione a sos concluos

restesin cundennados totosduos.

 

 

6. Mura (1’00”)

Sale, sa parte ch’as contas famosa,

po la difèndere in manos l’aferra.

Ma a mie tocada mi est s’àtera perra

chi dep’andare in sa via amorosa:

pensa ch’una pianta infrutuosa

paga cosa che faghet in sa terra.

Custa si no produit in su mundu

ja nde cheret segada dae fundu.

 

 

7. Sale (58”)

Beru un’’agianu in sa vida est aflitu

lu ’ido dae su puntu ’e vista mia.

Ischimos bene in s’umana zinia

de una fémina ognunu at deritu

e si no est muzere o cumpagnia

si nde podet leare una in afitu.

(A mie) certu a l’isposare no mi trampat:

su babbu chi la tenet si la campat.

 

 

8. Mura (59”)

Torrare una risposta ti cheria

da chi s’ocasione mi as ofridu.

O caru Sale, cantu si nde at bidu

a bi nascher dolore in s’’ajania?

Deo, ja l’ischis, cando so sididu

chi bufo sempre in sa funtana mia

ma tue bufas in pojos isporcos

ue an bufadu sos àteros porcos.

 

 

9. Sale (56”)

Ma a ti risponder como in salda rima,

cojadu, a mie obbrigas, bene atua.

Sa cumpagna chi t’at giuradu istima

a boltas semenadu at peste e lua

ca la crês chi est pura s’abba tua

però calcunu bi at bufadu prima.

E a peus chi ti l’at buluzada

po pius dannu ti l’as isposada.

 

 

10. Mura (55”)

Bae chi cun lantzadas non mi feris,

coment’e primu so calmu restadu.

Tue sa cumpagnia non preferis,

ti cheres solu comente ses nadu:

nois amos vint’annos isposadu

e paret ch’isposadu apemus deris.

Diliriare su coro mi faghet:

pius la miro e pius mi piaghet.

 

 

11. Sale (55”)

Naras ch’as isposadu una pobidda,

ses vint’annos padronu de una grascia.

Però a mie nisciunu po dilgrascia

a dananti mi faghet sa fulchidda,

invece bio tue intro ’e idda

caminas calchi ’olta a conca bascia.

(E-i) su caminare gai apo cumpresu

s’’iet chi giughes calchi pagu ’e pesu.

 

 

12. Mura (54”)

(Ma) folchiddadu no penses chi eo sia,

làssami sas istrofas ispinosas

ca ti poto contare milli cosas

ch’apo tentu da custa cumpagnia.

Cando chelzo sas bramas amorosas

nos apagamos cun s’isposa mia:

tue apagas sos tuos oriolos

cun mantas, cabidales e lentolos.

 

 

13. Sale (54”)

Deo no apo ’e s’isposa s’onore

ma non mi nd’at betadu sa barraca

ca si mi sento apena ’e malumore

ja b’est po m’ispassare sa teraca.

Tue pretendes de fagher s’amore,

s’isposa ti rispondet chi est istraca:

da chi sa realtade ndi as cumpresu

t’istas mudu e che colcas atesu.

 

 

14. Mura (1’01”)

Ti l’ispiego deo su segretu

ca a connoschéntzia non nde ses assai.

Inùtile est chi gires goi e gai

da chi ses solu sempre intro su letu:

Sale, cando est recìprocu s’afetu,

ammenta, istraca no s’intendet mai.

Antzis, de cantu li solet piàghere

mi narat: dae nou: sighi a fàghere.

 

 

15. Sale (58”)

Lassa istare sas frases istranas

e in sas cosigheddas no bi mires

ca penso chi t’afannes e suspires

prite mai da issa ti allontanas:

at indossadu sos mezus bestires,

s’at comporadu sas mezus collanas

e tue su pius pòberu ’e su mundu

giras cun sos caltzones sentza fundu.

 

 

16. Mura (58”)

Bae ch’a mie no an post in castigu

e-i su ch’apo fatu no est errore

prit’apo dimustradu, caru amigu,

ch’isco dare sos frutos de s’amore.

Tue ses una mata ’e crabufigu,

bogas sa foza e non bogas fiore:

nara a s’umanidade ite favorit

naschind’unu chi mai no fiorit?

 

 

17. Sale (48”)

Deo puru so ómine terrenu

e ti nde dao ispiegatzione.

Sutzedit si as dadu atentzione

marranu chi no t’’essit unu alenu

e no esistit fina unu puzone

chi che ponet un’ou in nidu anzenu.

E calchi ’olta cumbinat a sa cua

fin’a chi ponner s’ou in domo tua.

 

 

18. Mura (57”)

Apo cumpresu, Frantziscu, su trucu

in cuss’otada chi mi as cuncepidu.

Deo so prontu a tapare su bucu

ca de s’ingannu mi nde so sapidu:

ja est beru chi ses che-i su cucu

chi ch’’etas s’ou in-d-un’àteru nidu

ma cand’’enin sas caldas istajones

si l’ispilin sos àteros puzones.

 

 

19. Sale (49”)

Ma a ite giughes in póddighes s’aneddu,

ca un’isposa bramas a fiancu?

Però su chi no sutzedit in Casteddu

in aterue no sutzedit nemmancu:

bortas, isposa e isposu biancu

e unu fizu b’at nàschidu nieddu.

No fit biancu che-i sa calchina,

(ma) tando custu est bennidu dae sa Cina.

 

 

20. Mura (58”)

A negare su giustu, o Sale, est feu

e ti rispondo a totu su chi as nadu.

No mi pones in pena ne in peleu

ca tantu a mie no mi est capitadu:

s’’idet chi folsi tue a fizu meu

no ti l’as mai in cara abbaidadu.

Ma si l’abbaideras bene in visu

est a mie auténticu e pretzisu.

 

 

21. Sale (

Naras chi as tue ss perfetzione

però s’est tou as a ischire a coa.

A da chi est nàschida una vida noa

…………………….. soddisfatzione:

custu pitzinnu lu setzis in coa

e li cantas una bona cantone.

Però muzere tua in pienu

ischit chi ses cantende fizu anzenu.

 

 

22. Mura (1’06”)

A-b-ite a su revessu est ch’arrogantas

in custu palcu ’e afetos pienu?

Ti l’ispiego serenu-serenu,

sas soddisfatziones sunu tantas

ma tue, caru Frantziscu, no cantas

in sa coa ne tou e ne anzenu.

No creo sos lamentos chi nde apaghes:

in sa vida terrena ite che faghes?

 

 

23. Sale (53”)

Però a mie s’onore no at ofesu

cussa chi s’est bendada ànghela pura

ca dae domo mia chi est atesu

ca no la penso che Frantziscu Mura.

Si pianghet s’issoro criatura

sa muzere che lu colcat in mesu

e issu at a passare note mala

ca che devet drommire a s’àter’ala.

 

 

24. Mura (59”)

A mie paret ch’epas isbagliadu

e mi presentas ch’as calchi magagna.

Deo s’afetu chi aia in s’intragna

mi l’apo cun s’isposa cambiadu:

Deus a da chi at s’ómine criadu

che l’at postu a fiancu una cumpagna.

(Ma) si tue a sas cumpagnas no ti aplicas

comente ses naschìdu ti che sicas.

 

 

25. Sale (56”)

In bidda mia bi fit Giuanne Ispissu

ch’at isposadu a Maria Marissa:

ca sa dumìniga andain a missa

deo l’abbaidai sempre fissu.

Issa istait preghende a morrer issu,

issu istait preghende a morrer issa.

Ma dadu chi no si aian istima

s’esseran separados dae prima.

 

 

26. Mura (54”)

O Sale, chi as un’àteru cuncetu

bogadu a campu e cantadu a cantone,

tue no as a féminas afetu,

no pensas a-i cussa passione.

A mie dende ses s’impressione

chi tenzas calchi fìsicu difetu:

tand’est giustu chi mancu ti bi ponzas

si times a ischire sas birgonzas.

 

 

27. Sale (49”)

Po cussu no bi ponzas gautella

si no apo isposadu una signora

ch’a cussu puntu no bi so ancora

de apartenner a su sessu ’e Pannella

prite si mi la chilco po un’ora

ja mi la chilco pitzinna e bella.

Tue as a isetare una caretza

però l’isetas sempre da una ’etza.

 

 

28. Mura (56”)

Cun cussa mia as aggiuntu pius brios

e bene, Sale, ti l’apo cumpresa.

Mancari verse suore a butios

sun po che ponner su pane in sa mesa

ma s’in casu mi faghen calchi ofesa

bi sun a mi difender fizos mios.

Invece a tie est fàcile a cumprèndere

no tenes mancu a chie ti difèndere.

 

 

29. Sale (46”)

Ma tue chi sos fizos as nutridu

como as ispiegadu in sarda musa:

da chi creschen ti ’ogan ogni iscusa,

no as a esser che babbu ubbididu

ca a sa mama li naran ch’est matusa

e a su babbu li naran ribbambidu.

A palte mia no podet cumbènnere

prite fizos est mezus a non nde tènnere.

 

 

30. Mura (52”)

Mi paret isbagliadu su faeddu

su chi mi nd’as bogadu dae sa mente.

Ammentatinde, nessi unu piseddu

bi dêt àere in domo ubbidiente

e custu cand’ap’esser decadente,

caru Sale, mi faghet de ’acheddu

chi est su frutu ’e sos amorosos benes

ma tue de ’acheddos non nde tenes.

 

 

31. Sale (46”)

Como su tema faghimos esclusu

ca non chelzo chilcare pilu in s’ou.

Su s’isposare est sempre istadu a usu

ca est unu progetu betzu e nou

e chie faghet su piaghere sou

nachi durat chent’annos de piusu.

Ma si fémina mala at a fiancu

a boltas durat chent’annos de mancu.

 

 

32. Mura (1’02”)

S’as de su tema finidu sa trata

poi ch’as iscopridu ogni magagna:

semus che sos fiores in campagna,

devimos fiorire a ora esata.

Chie no l’at la chilchet sa cumpagna

ch’apat sa sorte de li èssere adata

prite si no rejone tenet cudda:

po mala cumpagnia est mezus nudda.

 

 

 

 

DUINAS

 

1. Sale (24”)

Frantziscu Mura, pesa in rima sarda

ca como sa duina cheret fata.

 

 

2. Mura (13”)

Mi ponzo sa memória in cumbata

prima chi s’ora si che fetat tarda.

 

3. Sale (14”)

Parte chi sa notada mesu est carda,

ch’a fina paga zente in sa piata.

 

 

4. Mura (11”)

Da chi mi dan a cantare s’invitu

non fato contu de caldu e ne fritu.

 

 

5. Sale (16”)

Su caldu e fritu mi faghet patire

de m’atepender calchi maladia.

 

 

6. Mura (12”)

Ma si t’an preferidu diveltire

deves fagher sa zente in poesia.

 

 

7. Sale (11”)

Però ti chelzo fagher a ischire

chi como est ora ’e fagher finitia.

 

 

8. Mura (10”)

De su tramontu ch’est falende sa nue

no b’at bisonzu ’e mi lu narrer tue.

 

 

9. Sale (14”)

Duncas cumpresu ja l’as, est su giustu

ch’est arrivende sa meridiana.

 

 

10. Mura (9”)

Si de finire su momentu est custu,

no torres a sonare sa campana.

 

 

11. Sale (9”)

Poi sa note lu est mesu caldana

chi parimos de èssere in austu.

 

 

12. Mura (15”)

(Ma) Sale, po dogni musa sias prontu

e de su caldu no nde fatas contu.

 

 

13. Sale (13”)

Ma deo timo ’e su caldu sa nue

prite m’impressionat sa calura.

 

 

14. Mura (12”)

Ma de me, Sale, no nd’apas paura

chi tantu ja m’as bidu in aterue.

 

 

15. Sale (9”)

Ma tando faghe su favore, Mura,

s’est chi mi podes infriscare tue.

 

 

16. Mura (12”)

(Ma) nudda, Frantziscu, ti ap’idu iscaldidu:

ses friscu dae cando ses bennidu.

 

 

17. Sale (9”)

Ma deo caldu nde ap’idu de poeta

finas a si nde ’ogare sa giacheta.

 

 

18. Mura (11”)

Ma deo po sas caluras goi e gai

non mi nde l’apo isbutonada mai.

 

 

19. Sale (8”)

Ma si mi arreo coment’e poete

ti nd’’ogas sa giacheta e su bonete.

 

 

20. Mura (7”)

Sale, si tratenimos narrer poto

mi tocat de mi ponner su capoto.

 

 

21. Sale (9”)

Ma si ti ponzo ’e abberu sas manos

mes’ispozadu che andas a Silanos.

 

 

22. Mura (11”)

A mi lassas istare sa matana

e sa presuntzione maca e vana?

 

 

 

 

BATORINAS

 

1. Sale (25”)

Como cantamos una batorina,

ti apo faeddadu in modu istranu

ma timo abberu a t’’etare sa manu

prite ses Mura e mi punghet s’ispina.

Como cantamos una batorina

 

 

2. Mura (27”)

A la cantamos una batorina,

cando sa giusta régula s’aplicat

tantu sa mura mia no la sicat

totu su sale chi as in sa salina.

A la cantamos una batorina

 

 

3. Sale (24”)

Como cantamos una batoreta,

su sale est sempre sale po natura

e no l’impreo po salire mura

ca est adatu po salire peta.

Como cantamos una batoreta

 

 

4. Mura (22”)

A la cantamos una batoreta,

custu racumandare ti cheria:

bene cundida est sa padedda mia,

in sa padedda tua che lu ’eta.

A la cantamos una batoreta

 

 

5. Sale (24”)

A la cantamos una paesana,

no est chi ti cheria narrer male

ma una chena fata sentza Sale

ja so pessende chi siat metzana.

Como cantamos una paesana

 

 

6. Mura (24”)

A la cantamos una paesana,

faeddende mi ses in modu istrambu:

naran chi ses salidu e pares bambu,

forsi isbagliadu su nùmene t’ana.

A la cantamos una paesana

 

 

7. Sale (22”)

A la cantamos una noitola,

Mura ’e su sale no fetas abbusu

ca si ti che nd’imbolo apena susu

ti ch’andat finamenta sa colzola.

Como cantamos una noitola

 

 

8. Mura (29”)

A la cantamos una noitola,

tue as a ponner su chi netzessitat

ma ischis chi sa mura no abbitat

in sa padedda ne in sa casciarola.

A la cantamos una noitola

 

 

9. Sale (33”)

Como cantamos una tarantella,

no ap’idea ’e nde fagher protesta

però ti lasso istare in sa foresta

chi sa pianta crescat pius bella.

Como cantamos una tarantella

 

 

10. Mura (33”)

A la cantamos una tarantella,

chi est a pustis de sa noitola:

sa mura lassas in campagna sola

ca est de selvaggina in parentella.

A la cantamos una tarantella

 

 

11. Sale (32”)

Como cantamos una furistera,

ma invochende a Pedru solamente:

bi penset issu a tota custa zente

po dare benes de ogni manera.

Como cantamos una furistera

 

 

12. Mura (28”)

A la cantamos una furistera,

no li domandes gràtzias pro dote

puite tue as lassadu istanote

bóida, caru Sale, sa salera.

A la cantamos una furistera

 

 

13. Sale (25”)

Como cantamos una buschistriglia,

Pedru po bois pessende bi siat

e-i su benèssere e-i sa paghet diat

in s’ambiente de ogni famiglia.

E finida est sa nostra bruschistriglia

 

 

14. Mura (34”)

La finimos cun custa bruschistriglia,

Pedru faghe chi dae como in susu

subra sa terra no esistat piusu

odiu, ne rancore, ne puntiglia.

E finida est cun custa bruschistriglia

 

 

 

DISPEDIDA

 

Sale (2’13”)

Pedru, cura in totue sas piaes

de chi sa tristura at in su visu,

allontana sos males pius graes

e da’ inue at tristura su sorrisu:

su tempus bonu lu manda precisu

chi fruta apat in totu sas naes

e po nois prepàralas sas giaes

cando b’andamos a su paradisu.

Non nde lessas manc’unu ismentigadu,

a totucantu sas categorias

no manchet mai sa tua assisténtzia.

E a su presidente e cumitadu

unu futuru ’e benèssere dias

in gratitùdine e riconnoschéntzia.

Bos ringràtzio tantu ’e s’acogliéntzia

e dimando iscusa ’e sos mios errores

comente sezis, mannos e minores,

zente ’e inoghe e si che nd’at de fora

cun s’isperàntzia ’e bos bìdere ancora

restade in paghe e bona permanéntzia.

 

 

 

Mura (2’47”)

Fino s’improvisadu cantu meu

ca est taldu e no poto pius tratènnere:

o Pedru santu, potas intervènnere

dende paghe e delìtzia e recreu

in bellu trasformende su chi est feu

s’aggiudu tou caminet a bènnere:

a tota custa zente faghe otènnere

totu sos benes ch’at criadu Deu.

Tue ch’as afrontadu dogni pena

po sa moralidade cristiana

dende sa vida po sa veridade

trunca de s’innotzente sa cadena,

a chie est suferente cura e sana

e sulleva su ch’est in povertade.

Manc’unu sentza sa tua assistentzia

nde lessas de-i custu populadu

da chi ’e sos chelos abbeltu as sa janna

però sa tua grascia pius manna

dare la potas a su cumitadu

chi t’at festadu cun magnificéntzia.

A sos errores faghide cleméntzia,

si àteru ’e bos dare no possedo

cun custa astrinta ’e manu mi dispedo

e bonanote e bona permanéntzia.