pitigalimba defAvetzadu mi so a lu buffare

in su bar su caffè ogni manzanu,

e gai calchi amigu fitianu

incontro inie pro arrejonare.

 

 

Deo senza caffè no isco istare,

massimu como chi so antzianu;

a tic’a ticu, pianu pianu,

pius a longu chirco ’e lu gustare.

 

 

Solu chi dogni tantu l’aumentan

-sempre cun calch’iscuja pagu giara-

e tando sos clientes si lamentan.

 

 

Siat cun Moka, cun Illy o Lavatza,

custa bevanda est sempre pius cara

e sempre pius bòida est sa tatza.