In gara 10

Mura

 

Gavoi 1985 Foto 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUINAS

 

 

Màsala (10’’)

Pesadebbonde Remundu cun Mura,

pro fagher de duina calchi giru.

 

 

Piras (9’’)

Eo timinde ‘e bos benner a tiru

so che mérula intro sa chesura.

 

 

Mura (16’’)

Ma no che rezet abba in su chiliru,

che falat totucanta a coladura.

 

 

Màsala (8’’)

Su cumitadu ‘e custa festa noa

mi paret chi no at cabu e ne coa.

 

 

Piras (10’’)

(Mi’) Cabu no nd’at a tenner tantu-tantu

però comente coa no nde nelzas.

 

 

Mura (15’’)

E sa coa chi jughet no preferzas:

de cant’est manna mi faghet ispantu.

 

 

Màsala (10’’)

De ‘ugher coa longa si at su vantu

atentu no la toches ne la felzas.

 

 

Piras (8’’)

Màriu, no ti fides de sa coa

puit’est malu su serpente boa.

 

 

Mura (10’’)

Ma dare atentzione totas trese

devimus nois e no Màriu solu.

 

 

Màsala (9’’)

Chi finemus no tenen oriolu,

est a ch’istare finas mesu mese.

 

 

Piras (10’’)

(E ) Nois a s’ùltimu nde ‘ogamos pese,

dae su palcu brincamos a bolu.

 

 

Mura (10’’)

S’a cumandare no ch’’enides bois

tando finimus da chi cherimus nois.

 

 

Màsala (9’’)

Com’a brincare comente crabolu

tempus passadu mi paret Remundu.

 

 

Piras (9’’)

E si tenzo paura e oriolu

lu fato ancora calchi brincu tundu.

 

 

Mura (9’’)

Ma atentzione faléndeche a fundu

no si’ chi ti guastes su colzolu.

 

 

Màsala (9’’)

Però dae su palcu ‘e Mesaustu

chi che fales a brincu no est giustu.

 

 

Piras (0’9’’)

(Ma) Ja l’apo ‘ida, ja, chi b’est s’iscala

ma b’at un’iscalina pagu ‘ona.

 

 

Mura (9’’)

Cuss’est un’iscalita mesu mala

chi jughet sas bratzolas sona-sona.

 

 

Màsala (9’’)

Ma no che podes falare cun s’ala

dae su palcu ne dae sa trona.

 

 

Piras (8’’)

(Mi’) Si che ruo e ch’est culpa ‘e su padronu

mi fato male e mi pagat che bonu.

 

 

Mura (9’’)

Ma be-i deves dare atentzione

in modu chi no capitet niente.

 

 

Màsala(9’’)

No est nou a bolare che puzone

isfrutende sos donos de sa mente.

 

 

Piras (7’’)

(Mi’) Bastat chi solu mi seghe una dente

mi fato dare unu milione.

 

 

Mura (10’’)

Menzus che fala pianu-pianu

a domo tua pro che torrare sanu.

 

 

Màsala (10’’)

Ma sas dentes chi as no sun de oro,

deo no bi lis bido su valore.

 

 

Piras (10’’)

Tue mi faghes sa palte minore,

ses chilchende su torracontu insoro.

 

 

Mura (10’’)

Fàlache dritu e gai a Logudoro

torras, Remundu, sena aer dolore.

 

 

Màsala (8’’)

Siat in abba, in roca o in piùere

ìstabb’atentu in modu ‘e no bi rùere.

 

 

Piras (7’’)

(Mi’) No so avesu a mi cumandare

ca che calo comente mi piaghet.

 

 

Mura (8’’)

Comente cheres che podes falare

tantu nisciunu ostàculos ti faghet.

 

 

Màsala (8’’)

Ma si ti cheres tue guastare

no chelzas su cumitadu chi ti paghet.

 

 

Piras (9’’)

(Mi’) Deo che calo comente cheret Deu

però penso a su torracontu meu.

 

 

Mura (10’’)

Ma nois t’amus fatu un’averténtzia

atentzione a bi dare a s’iscala.

 

 

Màsala (9’’)

Lassàdemi sos giogos a un’ala,

menzus lis namos bona permanéntzia.

 

 

Piras (10’’)

(Beh) Si est printzìpiu malu e fine mala

nos an a perdonare, ja an cusséntzia.

 

 

Mura (11’’)

Nois torramos a lis narrer fissos

e chi fetan sa volontade ‘e issos.

 

 

Màsala (8’’)

Chi cumpatan sa nostra umile dote,

e cun custa lis namos bonanote.

 

 

Piras (10’’)

Tando li namos a Gergei: pasa,

bonanote, saludu e festa crasa.

 

 

Mura (11’’)

Ca sun passadas sas oras de punta:

bos acumpagnet sa Vèrgine Assunta.

 

 

 

 

MODAS

 

Màsala (8’13’’)

 

Istérrida

In su famosu regnu de Israele

si averan che dogni profetzia

sos messaggios chi nd’’atit Gabriele

dae Deus diretos a Maria.

Sentza pecadu, immaculada e pia

assunta in sos chelos est bistada:

reina de sos santos e anghelos

cussu tronu divinu at ocupadu.-

Pia, immaculada sentza pecadu

assunta in sos chelos est bistada-

sentza pecadu, pia, immaculada

est bistada assunta in sos chelos:-

reina de sos santos e anghelos

at ocupadu su tronu divinu

ca fizu sou acolta l’at in sinu

in corpus e anìma poi molta,-

fizu sou in su sinu l’at acolta

poi molta in corpus e anìma,

ca issa a issu at allevadu prima

e l’at ofeltu sa vida terrena.

 

Primu fiore

Ancella ebrea ‘e ratza nazarena

de Géricu sa rosa pius bella:

avenente, distinta e virtuosa

no b’at che issa ne santa e ne dea.-

De ratza nazarena ancella ebrea

de Géricu sa rosa pius bella,-

de ratza nazarena ebrea ancella

de Géricu sa pius bella rosa:-

avenente, distinta e virtuosa

no b’at dea e ne santa che a issa

ca tota canta sa terra promissa

l’at de onore e de fama ‘estida.

 

Segunda retroga

In su regnu famosu ‘e Israele

si averan che dogni profezia

sos messaggios chi nd’’atit Gabriele

dae Deus diretos a Maria.

Sentza pecadu, immaculada e pia

assunta in sos chelos est bistada:

reina de sos santos e anghelos

cussu tronu divinu at ocupadu.-

Immacula e pia sentza pecadu

assunta in sos chelos est bistada-

sentza pecadu, pia, immaculada

est bistada assunta in sos chelos-

che reina ‘e sos santos e anghelos

at ocupadu su tronu divinu.

su fizu sou acolta l’at in sinu

in colpus e anìma poi molta-

su fizu sou l’at in sinu acolta

da poi molta in corpus e anìma-

ca issa l’aiat allevadu prima

e l’at ofeltu sa terrena vida.

 

Segundu fiore

S’aera jara, lìmpida e pulida

e sentza nue fit su sole in cara:

cando a su chelu ses pigada tue

est in festa s’umanidade intera.-

Pulida, neta e jara fit s’aera

e sentza nue cun su sole in cara –

s’aera fit pulida neta e jara

e cun su sole in cara sentza nue: –

cando a su chelu ses pigada tue

est in festa s’intera umanidade.

Glorificada pro un’eternidade

ca sa janna ‘e su chelu t’an abbeltu.

 

Ùltima retroga

In su famosu regnu ‘e Israele

si averan che dogni profetzia

sos messaggios chi nd’’atit Gabriele

dae Deus diretos a Maria.

Sentza pecadu, immacula e pia

in sos chelos assunta est bistada:

reina de sos santos e anghelos

unu tronu divinu at ocupadu.-

Immaculada e pia, sentza pecadu

assunta in sos chelos est bistada:-

sentza pecadu, pia, immaculada

est bistada assunta in sos chelos:-

che reina ‘e santos e anghelos

at ocupadu unu postu divinu

su fizu sou l’at acolta in sinu

ca l’at ofetu sa vida terrena.

 

Dispedida

……………………………

Imbia dogni annada in favore

pro su laore e pro sa pastura,

guida dogni orfàna criatura

regala a totus chent’annos de vida.-

Ogni orfàna criatura guida

regala a totus de vida chent’annos :

lontanos dae penas e afannos

cun allegria vivan sempre sanos-

dae afannos e penas lontanos

chi vivan sanos e cun allegria.

E-i su cumitadu in cumpagnia

a presidente siat fortunadu-

in cumpagnia s’intreu cumitadu

chi siat fortunadu e presidente.

Beneighe su restu ‘e sa zente

ca ti an fatu sa festa civile.

Gergei, acogliente e gentile,

iscusa ti domando in dogni errore

e ca m’as ospitadu cun amore

rigratzio sa tua acogliéntzia

e-i sa bella festa de Maria

chi faghes sempre in custa ricurréntzia

coment’e oe allegros e sanos

la connoschedas a chentu ‘eranos

e de issa no manchet s’assisténtzia:

deo bos lasso in bona permanéntzia.

 

 

 

 

 

 

Piras (9’21’’)

 

Istérrida

Maria, intro ‘e totu sas feminas

Tue ses seberada dae Deu,

che lizu ‘e biancura chena neu

cuncipis unu fizu e restas pura.-

Che lizu chena neu ‘e biancura

restas pura e parturis unu fizu-

che chena neu ‘e biancura lizu

cuncipis unu fizu e pura restas.

Ses sìmbulu suave ‘e sas onestas,

s’Ànghelu ti saludat néndedi “Ave”-

de sas onestas sìmbulu suave

s’Ànghelu néndedi “Ave” ti saludat.

Cando in mama s’ancella si mudat

po te in chelu ispuntat un’istella-

cando si mudat in mama s’ancella

prite un’eventu nou ‘essit a pizu.

 

Primu fiore

Tratat Maria unu Deu che fizu,

l’allatat e li cantat sa ninnia-

tràtat che fizu unu Deu Maria,

sa ninnia li cantat e l’allatat-

che fizu Maria unu Deu tratat

l’allatat e-i sa ninnia li cantat.

Sa divina siéntzia l’ispantat,

est su mastru novellu ‘e sa dotrina-

l’ispantat sa siéntzia divina

de sa dotrina est su novellu mastru.

Ma ch’inserradu juterat un’astru

no l’ischiat Maria, in sinu sou.

 

Segunda retroga

Maria, chi fra sas féminas terrenas

Tue ses seberada dae Deu,

che lizu ‘e biancura chena neu

cuncipis unu fizu e restas pura-

che lizu chena neu ‘e biancura

restas pura e cuncipis unu fizu-

che chena neu ‘e biancura lizu

cuncipis unu fizu e pura restas.

Ses sìmbulu suave ‘e sas onestas,

s’Ànghelu ti saludat néndedi “Ave”-

de sas onestas simbulu suave

s’Ànghelu néndedi “Ave” ti saludat

e cando s’ancella in mama si mudat

po te ispuntat in chelu un’istella-

cando si mudat in mama s’ancella

ca ‘essidu a pizu est un’eventu nou.

 

Segundu fiore

Fiat onnipotente fizu tou,

no podiat restare indifarente-

ca fiat fizu tou onnipotente

indifarente istare no podiat-

ca fizu tou onnipotente fìat

no podiat indifarente istare

e a punta ‘e su chelu po pigare

in anima e in corpus t’at assunta-

po che pigare de su chelu a punta

assunta t’at in corpus e anìma

ca tue de sas féminas ses prima

in su regnu chi mai no b’at lite.

 

Ùltima retroga

Maria, ch’intro ‘e totu sas feminas

tue ses seberada dae Deu:

che lizu ‘e biancura chena neu

cuncipis unu fizu e restas pura.-

Che sentza neu lizu ‘e biancura

restas pura e cuncipis unu fizu-

che sentza neu ‘e biancura lizu

cuncipis unu fizu e pura restas.

Ses sìmbulu suave ‘e sas onestas,

s’Ànghelu ti saludat néndedi “Ave ”

De sas onesta sìmbulu suave

s’Anghelu néndedi “Ave” ti saludat.

Cando in mama s’ancella si mudat

po te in chelu ispuntat un’istella-

cando si mudat in mama s’ancella

eventu nou a pizu ‘essit pruite.

 

Ùltimu fiore

Cun s’amore maternu faghes mite

de su babbu eternu su rigore-

mite faghes maternu cun s’amore

su rigore de su babbu eternu-

mite faghes cun s’amore maternu

su rigore de su eternu babbu

ca cun mulièbre istintu e bonu grabbu

pregat a issu po nois perdonu-

cun mulièbre istintu e grabbu ‘onu

da issu su perdonu a nois pregat

e-i sa Trinidade nudda negat

a sa mama terrena ‘e su Messia.

 

Dispedida

Como chi fino sa moda o Maria

vìsita a una a una dogni domo-

Maria ca sa moda fino como

vìsita dogni domo a una a una

e da’ paghe, salude cun fortuna

a antzianidade e gioventude-

e da’ fortuna, paghe cun salude

a gioventude e antzianidade

e beneighe sa sotziedade

chi t’at fatu sa festa ocannu ancora

sos de Gergei e de iddas de fora

e totu sos chi b’an contribbuidu.

Deo sa moda mia apo finidu,

bos ringràtzio de m’aer cumpatidu,

saludo a totu minores e mannos

invochende ‘e Maria s’assisténtzia:

la potedas festare pro chent’annos

e bonanote e bona permanéntzia.

 

 

 

Mura (12’53’’)

 

Istérrida

An sos iscritos riferidu a mie

chi in s’era ‘e mesu e-in sa primitiva

an dadu fama a reinas terrenas.

Però, Maria, coment’e a tie

pro chi no t’epan amada che diva

cussas no fin de gràtzias pienas.

E ne missas solennes e novenas

no ana mai dedicadu a issas

pro chi lis epan altu onore dadu

in bancos de baldória perennes.-

E ne novenas e missas solennes

no ana mai dedicadu a issas-

e ne novenas ne solennes missas

no ana mai a issas dedicadu-

pro chi lis epan altu onore dadu

in sos perennes bancos de baldória.

Tue, Maria, as un’àter’ìstória

ca ti ses fata manna onesta e pia-

tue aterun’istória as, Maria,

ca ti ses pia e onesta fata manna.

Eleta fiza ‘e Juachinu e Anna,

ses sa ch’as adornadu s’Empireu.

 

Primu fiore

Mama e isposa ‘e su fizu ‘e Deu,

lughe divina e celeste fiama,

guvernadora ‘e s’isfera terreste

e de chelu matrona gloriosa.-

De su fizu ‘e Deu mama e isposa,

lughe divina e celeste fiama-

de su fizu ‘e Deu isposa e mama,

lughe divina e fiama celeste-

guvernadora ‘e s’isfera terreste

e gloriosa matrona ‘e chelu.

“Ave Maria” ti at nadu s’Anghelu

cand’est a sos pes tuos abbasciadu-

“Ave Maria” s’Anghelu ti at nadu

cand’abbasciadu s’est a sos pes tuos.

E as apresu sos faeddos suos:

“Sa volontade de Deu”, li as nadu.

 

Segunda retroga

An sos iscritos riferidu a mie

chi in s’era ‘e mesu e-in sa primitiva

an dadu fama a reinas terrenas.

Però, Maria, coment’e a tie

pro chi no t’epan amadu che diva

cussas no fin de gràtzias pienas.

E ne missas solennes ne novenas

no ana mai dedicadu a issas

pro chi lis epan altu onore dadu

in bancos de baldória perennes.-

E ne novenas ne missas solennes

no ana mai dedicadu a issas-

e ne novenas ne solennes missas

no ana mai a issas dedicaduà

pro chi lis epan altu onore dadu

in sos perennes bancos de baldória.

Tue, Maria, as un’àter’istória

ca ti ses fata manna, casta e pia-

tue aterun’istória as, Maria,

ca ti ses pia e casta fata manna.

Eleta fiza ‘e Juachinu e Anna

ses sa chi s’Empireu as adornadu.

 

Segundu fiore

De su serpente as sa testa ischitzadu

cando ti tentaiat frecuente,

da sos pecados ti ses franta tando

e tota vida ses restada onesta.-

De su serpente ischitzadu as sa testa

cando ti tentaiat frecuente-

ischitzadu as sa testa a su serpente

ti tentaiat frecuente cando-

da sos pecados ti ses franta tando

e tota vida onesta ses restada.

De su chelu sa via preparada

bi fit pro te, purìssima Maria-

preparada de su chelu sa via,

purìssima Maria, fit pro te

e t’at assunta su Divinu Re

de austu su bìndighi ‘e su mese.

 

 

 

Ùltima retroga

An sos iscritos riferidu a mie

chi in s’era ‘e mesu e-in sa primitiva

an dadu fama a reinas terrenas.

Però, Maria, coment’e a tie

pro chi no t’epan amada che diva

cussas no fin de gràtzias pienas.

E ne missas solennes ne novenas

no ana mai dedicadu a issas

pro chi lis epan altu onore dadu

in bancos de baldória perennes.-

E ne novenas e missas solennes

no ana mai dedicadu a issas-

e ne novenas e solennes missas

no ana mai a issas dedicadu-

pro chi lis epan altu onore dadu

in sos solennes bancos de baldória.

Tue, Maria, as aterun’istória

ca ti ses fata manna, casta e pia-

tue aterun’istoria as, Maria,

ca ti ses pia e casta fata manna.

Eleta fiza ‘e Juachinu e Anna

sa ch’adornadu s’Empireu sese.

 

Ùltimu fiore

A s’ospitale de Gergei paese,

Maria, agiua tue in generale:

dàelis sa divina grascia tua,

in suma, a totu cantos pensabbei.-

A su paese ospitale ‘e Gergei,

Maria, agiua tue in generale-

a su paese de Gergei ospitale,

Maria, in generale tue agiua,-

manda sa santa divina grascia tua:

in suma, pensabbei a totu cantos

ca ses reina de santa e santos

e de tota s’intrea umanidade.

Frena d-ogni discórdia e inimistade

pro sos chi sun bramosos de cuncórdia.

interveni in sos fatos sambenosos.

torra che prima a paghe serena.-

Ogni discórdia e inimistade frena

pro sos chi sun bramosos de cuncórdia-

frena disamistade e discuncórdia

pro sos chi de cuncórdia sun bramosos-

interveni in sos fatos sambenosos,

torra sa paghe serena che prima.

Su rancore si giret in istima,

a ódiu e vendeta nemos miret

e mantenzat sa paghe pura e neta

de custa zona dogni abbitadore.-

Si giret in istima su rancore,

a ódiu e vendeta nemos miret-

su rancore in istima chi si gìret,

nemos miret a odiu e vendeta-

e mantenzat sa paghe pura e neta

dogni abbitadore de custa zona.

 

Dispedida

Faghe chi siat sempre annada ‘ona

e su laore s’unu chentu diat-

faghe chi sempre annada ‘ona siat

e diat su laore s’unu chentu

e su pastore ch’in fatu ‘e s’armentu

e lis dias sa beneditzione

a tota custa popolatzione

e si ch’at bénnidu istranzos de fora.

E-i su cumitadu aggiua ancora

cun sa santa divina manu tua-

e-i su cumitadu ancora aggiua

cun sa santa e divina tua manu.

Deo pos pedo iscusa a sos errores,

termino custa ruza moda mia:

comente sezis minores e mannos,

si nde so meritévole ‘e cleméntzia

che chi tochende sa manu bos sia

la potedas festare a largos annos

sa festa de sa Vérgine Maria,

in custa tantu amada residéntzia.

Gràtzie ’e totu e bona permanéntzia.