“Miraimì, soi innoi po bosatrus, a pustis prus de unu mesi m’apu postu sa camisa e sa giachigedda”.

Torrat Sirviu Berlusconi, cun d’unu videu apariciau in su spidali Santu Rafaeli aunia s’agatat de prus de unu mesi. Intervenit a s’atobiu de Fortza Italia in Milanu. Candu sa genti ddu at bidu is batidus de manus e is bogis de allirghia non si funt contaus.

Setziu, cun indenanti una scrivania e cun d’unu massu de foglius de paperi in pissu, duas copias de su libru cosa sua e una tassa de abba, in palas unu cartelloni de Fortza Italia, sa bandela de s’Italia cun is tres coloris, Berlusconi chistionat cund’una bogi chi dogna tantis parit straca.

“Calencuna noti a oi, innoi in su Santu Rafaeli, mi dni soi scidau a sucunas cund’una pregunta in conca chi non ce dda faia a mi ndi bogai de conca: ‘Ma comenti mai m’agatu innoi? Ma eita ci facu? Poita soi cumbatendu?’. A su costau miu apu bidu a Marta mia. Fintzas a issa apu pregontau is matessis cosas: ‘Poita seus innoi?’. E issa m’at arrespustu: ‘Seus innoi poita as trabagliau meda, ses sempiri impignau po sarvai sa nostra democratzia e sa nostra libertadi’. E custu ddu bogliu arregodai, bogliu contai a bosatrus puru cussu chi m’est beniu a conca e cussu chi apu passau, finas chi sciu chi a ddu fairi m’ant a calai is lambrigas de averas”, at nau su presidenti beciu de su Guvernu, non a innantis de torrai gratzias a chini at tentu a su costau comenti is aversarius politigus po totu is messagius chi at erriciu.

Su Cavalieri est partiu de su 1993, contendu de comenti ddi est benia a conca “de calai in campu” a pustis chi is sondagistas de sa Fininvest dd’iant amostau ca si fut andenduru cun sa “vitoria de is comunistas”.

In segus at chistionau de s’atualidadi in sa dì de oi: “Nosu seus sa parti manna de onestadi e lealtadi de custa magiorantzia. Seus su centru de custu Guvernu. Po custu seus in campu, po fairi arrennesciri is scioberus de custu Guvernu. Fortza Italia, po nosu est comenti de una religioni, sa religioni de sa libertadi, che cuss de Benedeto Croce. Una religioni de coru, de sa menti, un’impignu po nosu etotu, is figlius nostus, is italianus. M’arrecumandu, andaus a innantis aici, cun barra, allirghia e passioni manna. Nemus nos at a binciri, eis a biri ca is italianus ant a premiai is santus laicus insoru, is santus de sa libertadi e de sa vida galana. Ap’essi cun bosatrus comenti de sempiri”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Lunis, s’otu de maju de su 2023

Foto: https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/05/06/berlusconi-in-video-sono-qui-per-voi-standing-ovation-alla-convention-di-fi_8fb674b2-5a33-4180-9b6b-f25f732e6da3.html