pitigalimba defPrima fit catolaju e cantadore,

in sas garas totue at triunfadu;

poi a padre si che fit andadu

e diventadu fit preigadore.

 

 

E poi, cun s’ingàrrigu ’e Priore,

l’aian unu cunventu assignadu,

e pro su tempus ch’inie est restadu,

a Deus at servidu cun fervore.

 

 

Però, mancari padre frantziscanu,

sas fritzas de s’amore l’an colpidu,

ca s’est de una bella innamoradu.

 

 

A pena s’est de s’àbbidu ispozadu,

s’abilitatzione at cunsighidu

a professore de italianu.

 

 

Catolaju, cantante, padre ’e missa,

poi docente e a letu cun issa.